ULUSAL YAYINLARA GÖRE ÖLÇÜM ARACI KÜNYELERİ

   TÜPÖV projesi kapsamında, ulusal dergilerden SSCI, SCI indeksli ve/veya alan indeksli olması, tam metin ulaşıma açıklık, devamlılık başta olmak üzere bazı ölçütler dahilinde bir literatür taraması yapılmıştır. Seçilen dergilerde (Anadolu Psikiyatri Dergisi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Düşünen Adam Dergisi, Klinik Psikiyatri, Klinik Psikofarmakoloji, Nöropsikiyatri Arşivi, Türk Psikiyatri Dergisi, Türk Psikoloji Dergisi, Türk Psikoloji Yazıları, Yeni Sempozyum, ve Kriz Dergisi gibi) yer alan ampirik yayınlarda kullanılan ve tam bilgisi verilen ölçüm araçları listesi hazırlanmıştır. Aşağıdaki listede, bu makalelerde kullanılan ve orijinal ve/veya Türkçe referans bilgileri verilen ölçüm araçlarına dair künyeleri bulabilirsiniz.


    Listede yer alan ölçüm araçları ile hakkında öneri, değişiklik talepleri ve yorumlarınız için tupov@tupov.org adresini kullanabilirsiniz. Söz konusu ölçüm araçlarına dair ayrıntılı bilgi edinmek ve/veya ölçüm aracının tamamına ulaşmak için lütfen kaynak gösterilen çalışmalardaki yazarlara ulaşınız.

 

ÖLÇÜM ARACI ADI ORİJİNAL REFERANSI TÜRKÇE REFERANSI
Adet Öncesi Şikayetler Etki Ölçeği (Premenstrual Symptoms Impact Survey) Wallenstein, G. V., et al. (2008). Development and validation of the Premenstrual Symptoms Impact Survey (PMSIS): a disease-specific quality of life assessment tool. Journal of Women's Health (Larchmt), 17, 439-450. Güler, Ö. T., ve ark. (2015). Üreme dönemindeki kadınlarda premenstrüel sendrom durumunun değerlendirilmesinde Adet Öncesi Şikayetler Etki Ölçeği Türkçe sürümünün geçerliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 205-211.
Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Baysan, H., Arabacı, L., ve Çam, M. O. (2011). Adli Psikiyatri HastalarIna Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme. Nöropsikiyatri Arşivi,  48, 175-83.
Affedicilik Ölçeği (Forgivingness Scale) Berry, J. W., et al. (2005). Forgivingness, vengeful rumination, and affective traits. Journal of Personality, 73(1), 183-225. Akın, A., ve ark. (2012). The validity and reliability of the Turkish version of the Forgivingness Scale. Paper presented at the International Counseling and Education Conference, Istanbul, Turkey.
Aggressions Questionnaire (AQ; Saldırganlık Ölçeği) Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology 63, 453-459. Can, S. (2002). Aggression Questionnaire adlı ölçeğin Türk populasyonunda geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Unpublished Doctoral Dissertation. GATA Haydarpaşa Hospital Psychiatry Clinics, Istanbul, Turkey.
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (AHÇYTÖ; Parental Attitude Research Instrument) Schaefer, E. S. & Bell, R. Q. (1958). Development of a parental attitude research instrument. Child Development, 29, 339-361. Le Compte, G., Le Compte, A. ve Özer, S. A. (1978). Üç sosyoekonomik düzeyde, Ankaralı annelerin çocuk yetiştirme tutumları: Bir ölçek uyarlaması. Psikoloji Dergisi, 1 (1), 5-9.
Aile Rehberlik Gereksinimi Belirleme Ölçeği Hamamcı, Z., ve Köksal-Akyol, A. (2005). İlköğretim ve lisede çocukları okuyan anne babaların aile eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,29, 37-49.
Aile Yapısını Değerlendirme Aracı (AYDA) Gülerce, A. (1996). Türkiye’de ailelerin psikolojik örüntüleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayını.
Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği (AKE; The Inventory of Family Protective Factors) Gardner, D. L., et al. (2008). The development and validation of the Inventory for Family Protective Factors: A Brief assessment for family counseling. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 16(2), 107-117. Danışman, G. I., & Köksal, S. (2011). Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 39-46.
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Smartphone Addiction Scale) Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, et al. (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). Public Library of Science, 8(2):e56936. doi: 10.1371/journal.pone.0056936. Dermirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpınar A., Sert, H. (2014). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunun gençlerde geçerlilik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24(3), 226-34.
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu (ATBÖ-KF; Smartphone Addiction Scale-Short Version) Kwon, M., et al. (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). Public Library of Science, 8(2):e56936. doi: 10.1371/journal.pone.0056936. Noyan, C. O., ve ark. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(1), 73-81.
Akran İlişkileri Ölçeği (Peer Relations Questionnaire) Rigby, K., ve Slee, P. T. (1993). Dimensions of interpersonal relation among Australian children and implications for psychological well-being. The Journal of Social Psychology, 133(1), 33-42.
Akran Zorbalarını Belirleme Ölçeği (Peer Bullying Questionaire) Mynard, H. & Joseph, S. (2000). Development of the multidimensional Peer Victimization Scale. Aggressive Behavior, 26, 169-178. Pekel, N. (2004). Akran zorbalığı grupları arasında sosyometrik statü, yalnızlık ve akademik başarı durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Akran Zorbalığı Ölçeği (Peer Victimization Scale)  Neary, A. ve Joseph, S. (1994). Peer victimization and its relationship to self-concept and depression among school girls. Personality and Individual Differences, 16(1), 183-186. Kutlu, F. & Aydın, G. (2010). Akran Zorbalığı Ölçek Geliştirme Ön Çalışması: Kendini Bildirim Formu. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 1-12.
Aleksitimi Ölçeği (AÖ; Alexithymia Scale) Taylor, G. J., Ryan, D. & Bagby, R. M. (1985). Toward the development of a new self-report alexithymia scale. Psychotherapy Psychosomatic, 44, 191-199. Dereboy, İ. F. (1990). Aleksitimi özbildirim ölçeklerinin psikometrik özellikleri üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Aleksitimi Ölçeği (AÖ; Alexithymia Scale) Taylor, G. J., et al. (1985). Toward the development of a new self-report alexithymia scale. Psychotherapy Psychosomatic, 44, 191-199. Dereboy, İ. F. (1990). Aleksitimi özbildirim ölçeklerinin psikometrik özellikleri üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Algılamada Sapmalar Ölçeği Chapman, L.J., et al. (1978). Body image aberration in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 87, 399-407.  Özel-Kızıl, E.T., ve ark. (2009). Algılamada Sapmalar Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi,46, özel Sayı, 49-53.
Algılanan Aile Yükü Ölçeği Levene, J.E., et al. (1996). The perceived family burden scale: measurement and validation. Schizophrenia Research, 15, 151-7. Arslantaş, H., ve ark.  (2011). Algılanan Aile Yükü Ölçeği’nin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48, 53-8.
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (Perceived Social Support Scale) Procidano, M. E., & Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from family: Three validation studies. American Journal of Community Psychology, 11, 1-24. Eskin, M. (1993). Reliability of Turkish version of the Perceived Social Support from Friends and Family Scales, Scale for Interpersonal Behavior, and Suicide Probability Scale. Journal of Clinical Psychology, 49, 515-522.
Alkol Kullanım Bozukluğu Tanıma Testi (Alcohol Use Disorder Identification Test) Babor, T. F., et al. (1992). AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for use in primary health care. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Saatçioğlu, Ö., ve ark. (2002). Alkol kullanım bozuklukları tanıma testinin geçerliği ve güvenirliği. Türkiye'de Psikiyatri, 4, 107-113.
Ampute Vücut İmajı Anketi (The Amputee Body Image Scale) Wetterhahn K. A., Hanson C., Levy C. E. (2002). Effect of participation in physical activity on body image of amputees. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 81, 194-201. Safaz, İ., Yılmaz, B., Göktepe, A. S., Yazıcıoğlu, K. (2010). Türkçe ampute vücut imaj anketi ve yaflam kalitesi ile ilişkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20, 79-83. 
Ankara Gelişim Tarama Envanteri Savaşır, I., Sezgin, N., & Erol, N. (1994). Ankara Gelişim Tarama Envanteri. (1. Baskı) Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
Anksiyete Duyarlılığı İndeksi (ADİ; Anxiety Sensitivity Index) Reiss, S., et al. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy, 24(1), 1–8. Ayvaşık, H. B. (2000). Kaygı duyarlığı indeksi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 43-57.
Anne-Baba İzleme Ölçeği - Ergen Formu (ABİÖ; Parental Monitoring Instrument) Cottrell, S. A., et al. (2007). Development and validation of a parental monitoring instrument: measuring how parents monitor adolescents’ activities and risk behaviors. Family Journal, 15, 328-335. Karataş, H., & Öztürk, C. (2011). Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 151-157.
Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ; Parenting Style Scale) Lamborn, S. D., et al. (1991). Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 62, 1049-1065. Yılmaz, A. (2000). Anne-Baba Tutum Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(3), 160-172.
Antipsikotik tedavisi altındaki hastalar için öznel iyilik hali ölçeği (Subjective Well-Being Under Neuroleptics Scale) Naber, D., Moritz, S., Lambert, F., Rajonk, R., Holzbach, R., Mass, B., et al. (2001). Improvement of schizophrenic patients’ subjective well-being under atypical antipsychotic drugs. Schizophrenia Research, 50(1-2), 79-81. Pazvantoglu, O., Simsek, O. F., Aydemir, O., Sarisoy, G., Korkmaz, I. Z., Mor, S., Boke, O., Ucok, A. (2012). Antipsikotik tedavisi altındaki hastalar için öznel iyilik hali ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 22(3), 235-243.
Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği: Kısa Form ((Love Attitudes Scale) Hendrick, S, Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The Relationships Assessment Scale. Journal of Social and Personal Relationships, 15, 137-142. Büyükşahin, A., & Hovardaoğlu, S. (2004). Çiftlerin aşka ilişkin tutumlarının Lee’nin çok boyutlu aşk biçimleri kapsamında incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 19, 59-72.
A-Tipi Kişilik Ölçeği (Type-A Behaviors) Rathus, S. A., & Nevid, J. S. (1989). Stress: What it is and what it does. Psychology and the Challenges of Life: Adjustment and Growth, Fourth edition,181-229. Batıgün, A. D., & Şahin, N. H. (2006). İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.
Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri (AABE; Separation Anxiety Symptom Inventory) Silove, D., et al. (1993). The development of the Separation Anxiety Symptom Inventory (SASI). Australian & New Zeland Journal of Psychiatry, 273, 477-488. Diriöz, M., ve ark. (2012). Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri ile Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(2), 108-116.
Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri için Yapılandırılmış Klinik Görüşme  Cyranowski, J.M., et al. (2002). Adult separation anxiety: Psychometric properties of a new structured clinical interview. Journal of Psychiatric Researchs, 36, 77-86. Diriöz, M., ve ark. (2012). Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri için Yapılandırılmış Klinik Görüşme. Nöropsikiyatri Arşivi, 49, 6-13.
Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (Structured Clinical Interview for Separation Anxiety Symptoms) Cyranowski, J. M., et al. (2002). Adult separation anxiety: Psychometric properties of a new structured clinical interview. Journal of Psychiatric Research, 36, 77-86. Diriöz, M. (2010). Ayrılma Anksiyetesi için Yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri’nin Geçerlilik ve Güvenilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Sinirbilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ; Addiction Profile Index) Ögel, K., ve ark. (2012). Bağımlılık Profil İndeksi'nin (BAPİ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4), 264-273.
Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği  McLellan, A.T., et al. (1992). The fifth edition of the Addiction Severity Index: historical critique and normative data. Journal of Substance Abuse Treatment, 9, 99-213. Demirbaş, H., ve ark. (2014).  Reliability and Validity of the Turkish Version of the Addiction Severity Index in Male Alcohol Dependents. Archives of Neuropsychiatry, 51, 216-221.
Bakıcı İyilik Ölçeği Berg-Weger, M., Rubio, D. M. ve Tebb, S. S. (2000). The caregiver well-being scale revisited. Health and Social Work, 25 (4), 255-263. Demirtepe, D. & Bozo, Ö. (2009). Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37.
Bakıcı İyilik Ölçeği (The Caregiver Well-Being Scale) Berg-Weger, M., et al. (2000). The caregiver well-being scale revisited. Health and Social Work, 25 (4), 255-263. Demirtepe, D., & Bozo, Ö. (2009). Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37.
Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BDÖ; Barratt Impulsiveness Scale) Barratt, E. S. (2005). Barratt Impulsiveness Scale, Version 11 (BIS-11). Impulse-Control Disorders measures. E. Hollander, L. Cohen, L., Simon (Eds): Handbook of psychiatric measures. A. J. Rush, H. A. Pincus, M. B. First (Eds). APA, Washington, DC, 691-693. Güleç, H., Tamam, L., Güleç Y. M., Turhan, M., Karakuş, G., Zengin, M., Stanford, M. S. (2008). Barratt dürtüsellik ölçeği -11 (BIS-11)’nin Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18(4), 251-258.
Bastırma Duyarlılık Ölçeği Byrne, D. (1961). The repression-sensitization scale: rationale, reliability and validity. Journal of Personality, 29(3), 334-349. Bayezid, G. (2000). Bastırma Duyarlılık Ölçeğini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması. Düşünen Adam, 13(2), 99-106.
Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE Inventory) Carver, C. S., et al. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology,  56, 267-283. Ağargün, M. Y., ve ark. (2005). COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 221-226. 
Başa Çıkma Yolları Ölçeği (BÇYÖ)  Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An Analysis of Coping in A Middle-Aged Community Sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239. Gençöz, F., ve ark. (2006). Hierarchical Dimensions of Coping Styles: A Study Conducted with Turkish University Students. Social Behavior and Personality, 34, 525-534.
Bech-Rafaelsen Mani Ölçeği (BRMÖ; The Bech-Rafaelsen Mania Scale) Bech, P., et al. (1979). The Bech-Rafaelsen Mania Scale and the Hamilton Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 59(4), 420-430. Kantarcı, E., ve ark. (1993). Bech-Rafaelsen Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. XXIX. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa: Çelik Palas Oteli, s.87. 
Beck Anksiyete Envanteri (BAE; Beck Anxiety Inventory) Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety. Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.
Ulusoy, M., Sahin, N. H., Erkmen, H. (1996). Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 12, 163-172.
Beck Depresyon Envanteri (Beck Depression Inventory) Beck, A. T., Rush, J., Shaw, B. F., Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press. Hisli, N. (1989). Reliability and validity of Beck Depression Inventory among university students. Türk Psikoloji Dergisi, 7(23), 3-13.
Beck Scale for Suicide Ideation Beck, A. T., Kovacs, M. W. (1979). Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. Journal of Conculting and Clinical Psychology, 47(2), 343-352. Ozcelik, H. Ş., Ozdel, K., Bulut, D. S., Orsel, S. (2015). The reliability and validity of the Turkish Version of the Beck Scale for Suicide Ideation. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 25(2), 141-150.
Beck Umutsuzluk Ölçeği (Beck Hopelessness Scale) Beck, A. T., et al. (1974). The measurement of pessimism. The hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 861-865. Seber, G., ve ark. (1993). Umutsuzluk Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirliği. Kriz Dergisi, 1(3), 139-142.
Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ; Beck Hopelessness Scale) Beck, A. T., Lester, D. & Trexler, L. (1974). The Hopelessness Scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 861-874. Seber, G. (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği üzerine bir çalışma. Doçentlik tezi, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir.
Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği (BİBSÖ; The Body Image Coping Strategies Inventory) Cash, T. F., et al. (2005). Coping with body image threats and challenges: Validation of the body image coping strategies inventory. Journal of Psychosomatic Research, 58, 191-199. Doğan, T., ve ark. (2011). Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 121-129.
Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Barsky, A. J., et al. (1990). The Somatosensory Amplification Scale and its relationship to hypochondriasis. Journal of Psychiatric Research, 24, 323-334. Güleç, H., ve ark. (2007). Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Düşünen Adam, 20(1), 16-24.
Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği (BDAÖ; Somatosensory Amplification Scale) Barsky, A. J., et al. (1990). The Somatosensory Amplification Scale and its relationship to hypochondriasis. Journal of Psychiatry Research, 24, 323–334. Güleç, H., ve ark. (2007). Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 20(1), 16–24.
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ; Intolerance of Uncertainty Scale) Freeston, M. H., et al. (1994). Why do people worry? Personality and Individual Difference, 17, 791-802. Sarı, S., & Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270.
Belirti Tarama Listesi (Symptom Checklist) Derogatis, L. R., & Cleary, P. A. (1977). Factorial Invarience Across Gender for the Primary Symptom Dimensions of the SCL-90-R. British Journal of Social and Clinical Psychology, 16, 347-356. Dağ, İ. (1991). Belirti tarama listesi (SCL-90-R)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2, 5-12.
Belirti Yorumlama Ölçeği (Symptom Interpretation Questionnaire) Robbins, J. M., & Kirmayer, L. J. (1991). Attributions of common somatic symptoms. Psychological Medicine, 21, 1029-1045. Yenier-Duman, Ö., ve ark. (2004). Belirti Yorumlama Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(1), 26-40.
Bem Cinsiyet Rolü Envanteri (Bern Sex Role Inventory) Bern, S. I. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(2), 155-162. Kavuncu, N. (1987). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'nin Türk toplumuna uyarlama çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Beş Büyük Envanteri (BBE; The Big Five Inventory) John, O. P., Donahue, E. M. & Kentle, R. L. (1991). The Big Five Inventory--Versions 4a and 54. Berkeley. CA: University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research. Ulu, I. P. (2007). An investigation of adaptive and maladaptive dimensions of perfectionism in relation to adult attachment and Big Five personality traits. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Beş Faktör Kişilik Envanteri Somer, O., Korkmaz, M., Tatar, A. (2002). Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 21-33.
Beyaz Ayı Düşünceleri Bastırma Envanteri (BADBE; White Bear Thought Suppresion Inventory) Wegner, D. M., & Zanakos, S. (1994). Chronic thought suppression. Journal of Personality, 62, 615-640. Yorulmaz, O., ve ark. (2008). Responsibility, thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Clinical Psychology, 64, 308-317.
Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE; Cognitive Flexibility Inventory) Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research, 34, 241-253. Gülüm, İ. V., & Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 216-223. 
Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ; Cognitive Errors Questionnaire) Lefebvre, M. F. (1981). Cognitive distortion and cognitive errors in depressed psychiatric and low back pain patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49 (4), 517-525. Alçalar, N. & Bahadır, G. (2007). Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(19), 77-89.
Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ; Cognitive Errors Questionnaire) Lefebvre, M. F. (1981). Cognitive distortion and cognitive errors in depressed psychiatric and low back pain patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49 (4), 517-525. Alçalar, N., & Bahadır, G. (2007). Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(19), 77-89.
Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği (BİLTER-UYET; Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale) Liese, B. S., et al. (1995). The Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale. Unpublished instrument, University of Kansas Medical Center. Soygüt, G., ve ark. (2008). Bilişsel terapiyi uygun yetkin düzeyde yürütme ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 177-186.
Bilişsel ve Duygusal Dikkatlilik Ölçeği (The Scale of Cognitive and Affective Mindfulness) Feldman, G., Hayes, A., Kumar, S., Greeson, J. & Laurenceau, J. P. (2007). Emotion regulation: The development and initial validation of the cognitive and affective mindfulness scale-revised (CAMS-R). Journal of Psychopathologic Behavioral Assessment, 29, 177-190. Kapıkıran, Ş. & Türkdoğan, T. (2009). Bilişsel ve duygusal düşüncelilik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği (The validity and reliability for the scale of cognitive and affective mindfulness). Ulusal PDR Kongresi, Eylül, Adana.
Bilişsel Yetenekler Testi (Cognitive Abilities Test) Thorndike, R. L., & Hagen, E. P. (1993). Form 5 CogAT®: Directions for administration Level 1. Itasca, IL: Riverside. Alp, E. İ. & Diri, A. (2003). Bilişsel Yetenekler Testi’nin (CogAT®) Ana Sınıfı ve Birinci Sınıf Öğrencileri için Kurultu Geçerliği Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), 19-31.
Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği (BB-İ; Bipolar Disorder Functioning Questionnaire) Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi. (2007). Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 344-352.
Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği (Personal and Social Performance Scale) Morosini, P. L., Magliano, L., Brambilla, L., Ugolini, S., Pioli, R. (2000). Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning. Archives of General Psychiatry, 101, 323-329. Aydemir, Ö., Üçok, A., Danacı, E. A., Canpolat, T., Karadayı, G., Emiroğlu, B., Sarıöz, F. (2009). Bireysel ve sosyal performans ölçe¤i’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19, 93-100. 
Biyolojik Ritim Değerlendirme Görüşmesi (BRDG; Biological Rhythms Interview of Assessment in Neuropsychiatry) Giglio, L. M., et al. (2009). Development and use of a biological rhythm interview. Journal of Affective Disorders, 118, 161-165. Aydemir, Ö., ve ark. (2012). Biyolojik Ritim Değerlendirme Görüşmesinin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 256-261.
Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta; Boratav Depression Screening Scale) Boratav, C. (2003). Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik Çalışmalar ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Depresyonu Tanımaya Duyarlı Bir Ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 172-183.
Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği (BKBÖ; Contamination Cognition Scale) Deacon, B. & Olatunji, B. O. (2007). Specificity of disgust sensitivity in the prediction of behavioral avoidance in contamination fear. Behaviour Research and Therapy, 45, 2110-2120. İnözü, M. & Eremsoy, C. E. (2013. Tiksinme Ölçeği ile Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 1-10.
Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ; Buss-Perry Aggression Questionnaire) Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459. Demirtaş-Madran, H. A. (2013). Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(2), 124-129.
Büyüsel Düşünce Ölçeği (BDÖ; Magical Ideation Scale) Eckblad, M., & Chapman, L. J. (1983). Magical ideation as an indicator of schizotypy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 215-225. Atbaşoğlu, E. C., ve ark. (2003). Büyüsel Düşünce Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14, 31-41.
C Tipi Davranış Ölçeği (CTDÖ; Type C Behavior Scale) Kurrass, J. (2004). The development of a behavioral measure of Type C. Retrieved from http://www.foliospaces.com/artefact/file/download.php?file=40680&view=9023 Bozo, Ö., ve ark. (2012). C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye uyarlama, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 145-150.
CAGE Ölçeği (CAGE Questionnaire) Ewing, J. A. (1984). Detecting alcoholism: The CAGE questionnaire. Journal of the American Medical Association, 252, 1905–1907.  Arıkan, Z., ve ark. (1991). SMAST ve CAGE tarama testlerinin alkolizmin tanısal önemi üzerine bir çalışma. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül.
Cep Telefonlarının Problematik Kullanımı Ölçeği (CPÖ; Problematic Use of Mobile Phones Scale) Bianchi A., Phillips J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. Cyberpsychol & Behavior, 8(1), 39-51. Şar A. H, Işıklar A. (2012). Adaptation of problem mobile phone use scale to Turkish. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2(9), 264-75.
Cinsiyet Rollerine İlişkin Kalıpyargılar Ölçeği  Burt, M. R. (1980). Cultural myths and supports for rape. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 217-230. Sakallı, N. (2000). Cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargılar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış makale. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 
Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği (CBOKÖ;  Clark-Beck Obsessive-Compulsive Inventory) Clark, D. A., et al. (2005). Screening for obsessive and compulsive symptoms: validation of the Clark-Beck Obsessive-Compulsive Inventory. Psychological Assessment, 17, 132-143. Beşiroğlu, L., ve ark. (2007). Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 197-205.
Conners Anababa Dereceleme Ölçeği- Yenilenmiş/Uzun (CADÖ-Y/U; Conners’ Parent Rating Scale- Revised/ Long) Conners, C. K., et al. (1998a). The Revised Conners’ Parent Rating Scale (CPRS-R): Factor structure, reliability, and criterion validity. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 257-268. Kaner, S., ve ark. (2011). Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(1), 45-58.
Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-48 (CADÖ-48; Conners’ Parent Rating Scale-48) Goyette, C. H., et al. (1978). Normal data on the revised Conners’ parent and teacher rating scales. Journal of Abnormal Child Psychology, 6, 221-236. Dereboy, Ç., ve ark. (2007) Conners kısa form öğretmen ve anababa derecelendirme ölçeklerinin geçerlikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 18, 1-12.
Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa (Conners Parent Rating Scale-Revised Short) Conners, C.K. (1997). Conners’ Rating Scales-Revised. Instruments for use with children and adolescents. Toronto: Multi-Health Systems. Kaner, S., ve ark. (2013). Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye Stardardizasyon Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 100-109.
Conners Kısa Form Anne Baba Derecelendirme Ölçeği (CADÖ) Goyette, C. H., et al. (1978). Normative data on revised Conners parents and teachers rating scales. Journal of Abnormal Child Psychology, 6, 221-236. Dereboy, Ç., ve ark. (2006). Conners Kısa Form Öğretmen ve Ana Baba Derecelendirme Ölçekleri’nin geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 1-12.
Conners Kısa Form Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ-28; Short-Form Conners’ Teacher Scale) Conners, C. K. (1997) Conners’ rating scales-revised technical manual. Multi-Health Systems, New York Dereboy, Ç., ve ark. (2007). Conners Kısa Form Öğretmen ve Ana Baba Derecelendirme Ölçeklerinin Geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(1), 48-58.
Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa (Conners’ Teacher Rating Scale-Revised Short) Conners, C.K. (1997). Conners’ Rating Scales-Revised. Instruments for use with children and adolescents. Toronto: Multi-Health Systems. Kaner, S., ve ark. (2013). Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa’nın Türkiye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 167, 81-97.
Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği-Yenilenmiş Kısa (Conners-Wells Adolescent Self-Report Scale-Revised Short) Conners, C.K. (1997). Conners’ Rating Scales-Revised. Instruments for use with children and adolescents. Toronto: Multi-Health Systems. Kaner, S., ve ark. (2012). Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği-nKısa’nın Türkiye uyarlama çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15, 208- 217.
Controlling Negative Body Responses and Anger Management Subscales of the EMSS Çeçen, A. R. (2002). The effect of emotion management skills programme on prospective teachers emotion management skills. Unpublished doctoral dissertation thesis, Adana: Çukurova University, Institute of Social Sciences.
Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği-Çocuk Formu (BSÖ) Coopersmith, S. (1967). The Antecedents of Self-esteem. W. H. Freeman. (Ed.) San Francisco: Freeman Press. Güçray, S. (1989). Çocuk yuvasında ve ailesi yanında kalan 9-11 yaş çocukların öz saygı gelişimini etkileyen bazı faktörler. Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara.
Cornell Demansta Depresyon Ölçeği (CDDÖ; Cornell Scale for Depression in Dementia) Alexopoulos, G. S., et al. (1988). Cornell Scale for Depression in Dementia. Biological Psychiatry, 23, 271-284. Amuk, T., ve ark. (2003). Cornell Demansta Depresyon Ölçeği’nin Türk Yaşlı Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(4), 263-271.
Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Professional Quality Of Life Scale) Stamm, B.H. (2005). Professional Qualitiy of Life Scale IV Tests. Elde edilme tarihi Ağustos 18, 2007, http://www.isu.edu/~bhstamm/documents/ proqol/ProQOL_vIV_English_Oct05.htm içinden. Yeşil, A., ve ark. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 47,  111-7.
Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği (ÇESFÖ) Demir, T. (1997). Çocuk ve ergenlerde sosyal fobi: Epidemiyolojik bir çalışma. Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı.
Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Ambivalent Sexism Scale) Glick, P., & Fiske, T. S. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 491-512. Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 47-58.
Çıkarımsal Karmaşa Ölçeği (ÇKÖ; Inferential Confusion Scale) Aardema, F., et al. (2005). Inferential confusion in obsessive–compulsive disorder: the inferential confusion questionnaire. Behavioral Research and Therapy, 43, 293–308. Dirik, G., ve ark. (2009). Gerçek mi Önemli Olasılık mı: Üniversite Öğrencilerinde Çıkarımsal Karmaşanın İncelenmesi. 1. Klinik Psikoloji Sermpozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) Erol, N. (2002). 1.5-5 yaş çocuk davranış değerlendirme ölçeği. Türkçe çeviri ve uyarlaması. Yayınlanmamış Çalışma.
Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi (ÇUAA; Children’s Sleep Habits Questionnaire) Owens, J. A., et al. (2000). The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for schoolaged children. Sleep, 15, 1043-1051. Fiş-Perdahlı, N., ve ark. (2010). Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketinin Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 151-160.
Çocuk ve Ergenler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE; Clinician-Administered Post Traumatic Stress Disorder Scale for Children and Adolescents) American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. (DSM-IV) Washington, DC: American Psychiatric Association; Copyright. Karakaya, I., ve ark. (2007). Çocuk ve Gençler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(3), 125-132.
Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (ÇTSS-TÖ) Pynoos, R. S., et al. (1987). Life threat and posttraumatic stres in school age children. Archives of General Psychiatry, 44, 1057-1063. Erden, G., ve ark. (1999). Çocuklar için travma sonrası stres tepki ölçeği: Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3), 143-149.
Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği  Harter, S. (1985). Manual for the self -perception profile for children. University of Denver.  Gabay, R. (1996). Çocuklarda Benlik Sisteminin İncelenmesi. Psikoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Envanteri (ÇBUE; Divorce Adjustment Inventory for Children) Portes, P. R., et al. (1999) The Child Adjustment Inventory: Assessing Transition in Child Divorce Adjustment. Journal of Divorce & Remarriage, 30(1/2), 37-45. Arifoğlu, B., ve ark. (2010). Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(3), 121-127.
Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ; Children's Depression Inventory) Kovacs, M. (1985). The Children's Depression Inventory (CDI). Psychopharmacology Bulletin, 21, 995-998. Öy, B. (1991). Çocuklar için Depresyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(2), 132-136.
Çocuklar için Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (ÇDSKE; State-Trait Anxiety Inventory for Children) Spielberger, C. D., et al. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press. Özusta, Ş. H. (1995). Çocuklar için durumluk-sürekli kaygı envanteri uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 32-44.
Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Biçim (Social Anxiety Scale for Children-Revised) La Greca, A.M., et al. (1988). Development of thesocial anxiety scale for children: Reliability and concurrent validity. Journal of Clinical Child Psychology, 17, 84-91. Demir, T., ve ark. (2000). Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği. Düşünen Adam, 13(1), 42-48.
Çocuklar İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği (Ç-SDDÖ; Social Support Appraisals Scale for Children) Dubow, E. F., & Ullman, D. G. (1989). Assessing social support in elementary school children: The survey of children's social support. Journal of Clinical Child Psychology, 18(1), 52-64. Gökler, I. (2007). Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlama Çalışması: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 90-99.
Çocuklar için Sürekli Kaygı Envanteri (State-trait Anxiety Inventory) Spielberger, C. (1973). State-trait Anxiety Inventory for Children. Palo Alto: Consulting Psychological Press. Özusta, Ş. (1993). Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlilik Çalışması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ; The Pediatric Quality of Life Questionnaire) Varni, J. W., et al. (1999). The PedsQL: measurement model for the Pediatric Quality of Life Inventory. Medical Care, 37, 126-139. Çakın-Memik, N., ve ark. (2008). Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 8-12 Yaş Çocuk Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 87-98.
Çocuklar için Zorbalıkla İlgili Bilişler Ölçeği Gökkaya, F., & Tekinsav-Sütçü, S. (2015). Çocuklar için Zorbalıkla İlgili Bilişler Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(1), 54-63.
Çocuklarda Uyku Ölçeği (ÇUÖ; Pediatric Sleep Questionnaire) Chervin, R. D., Hedger, K., Dillon, J. E., Pituch, K. J. (2000). Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ): validity and relaibility of scales for sleepdisordered breathing, snoring, sleepiness, and behavioral problems. Sleep Medicine, 1, 21-32. Öner, P., Barut, Y., Öner Ö., Üneri, Ö. Ş., Bodur, Ş., Turgut, S., Munir, K. M. (2009). Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19, 382-395.
Çocuklarda Yeme Davranışı Anketi (ÇYDA; Children’s Eating Behavior Questionnaire) Wardle, J., et al. (2001). Development of the Children's Eating Behaviour Questionnaire. Journal of Child Psychology and Pscyhiatry, 42, 963-970. Yılmaz, R., ve ark. (2011). Çocuklarda Yeme Davranışı Anketinin Türkçe uyarlama çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 287-294.
Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği (Children’s Perceptions of Interparental Conflict Scale) Grych, J.H., Seid, M., & Fincham, F.D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s perspective: The children’s perception of interparental conflict scale. Child Development, 63, 558-572. Ulu, P. & Fışıloğlu, H. (2004). Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 7(14), 61-75.
Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği Birmaher, B., et al. (1997). The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): scale construction and psychometriccharacteristics. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 545-553. Çakmakçı, F. (2004). Çocuklarda anksiyete bozukluklarını tarama ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, Kocaeli Üniversitesi.
Çocukluk Otizmini Derecelendirme Ölçeği (ÇODÖ; Childhood Autism Rating Scale) Schopler, E., et al. (2007). The Childhood Autism Rating Scale (CARS). 11. Press, Western Psychological Services. Sucuoğlu, B., ve ark. (1996). Otistik Çocukların Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçeklere İlişkin Bir Çalışma. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 4, 116-121.
Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği (ÇODDÖ; Children’s Negative Cognitive Errors Questionnaire) Leitenberg, H. (2002). Children’s Negative Cognitive Errors Questionnaire (CNCEQ). University of Vermont, Burlington.  Karakaya, I., ve ark. (2007). Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği Geçerlik-Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 155-162.
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ; The Multidimensional Scale of Perceived Social Support) Zimet, G. D., et al. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41. Eker, D., & Arkar, H. (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin faktör yapısı, geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 34, 45-55.
Çok Boyutlu Kan-Yaralanma Fobisi Envanteri (ÇBKFE; Multidimensional Blood/Injury Phobia Inventory) Wenzel, A., & Holt, C. S. (2003). Validation of the Multidimensional Blood/Injury Phobia Inventory: Evidence for a Unitary Construct. Journal of Psychopathology and Behavior Assessment, 25, 203-211. Ak, S., ve ark. (2014). Çok Boyutlu Kan-Yaralanma Fobisi Envanteri (ÇBKFE) Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(1), 42-49.
Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (Multidimensional Anger Scale) Balkaya, F., & Şahin, N. H. (2003). Çok Boyutlu Öfke Ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 192-202.
Çok boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği (ÇBÖYDÖ; A Multidimensional Life Satisfaction Scale for Children) Huebner, E. S. (1994). Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children. Psychological Assessment, 6(2), 149-158. Çivitci, A. (2007). Çokboyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 26, 51-60.
Çokboyutlu İlişki Ölçeği (ÇBİÖ; Multidimensional Relationship Questionnaire) Snell, W. E., et al. (2002). The Multidimensional Relationship Questionnaire: Psychological dispositions associated with intimate relations. In W. E. Snell, Jr. (Ed.), New Directions in The Psychology of Intimate Relations: Research and Theory. Cape Girardeau, MO: Snell Publications. Büyükşahin, A. (2005). Çok Boyutlu İlşki Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 97-105.
Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği (Multi-Measure Agentic Personality Scale) Côté, J.E. (1997). An empirical test of the identity capital model. Journal of Adolescence, 20, 421-437. Atak, H., ve ark. (2013). Çok-Yönlü Eylemli KişilikÖlçeği’nin Türkçe Formunun Değerlendirilmesi. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(1)36-45.
Davranış Derecelendirme Envanteri (Behavior Rating Inventory) Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., Kenworthy, L. (2000). Behavior Rating Inventory of Executive Function. Child Neuropsycholog, 6(3), 235-238. Bakar, E. E., Taner, Y. I., Soysal, A. S., Karakaş, S., Turgay, A. (2011). Davranış derecelendirme envanteri ve laboratuvar testleri erkek çocuklarda yönetici fonksiyonların farklı yönlerini ölçmektedir: Bir geçerlik çalışması. Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni, 21(4), 302-16.
Davranış Problemleri Ölçeği (DPÖ)  Felner, R., et al. (1997). The impact of school reform for the middle grades: A longitudinal study of a network engaged in Turning Points-based comprehensive school transformation. R. Takanishi, & D. Hamburg (Eds.), Preparing Adolescents for the Twenty-First Century: Challenges Facing Europe and the United States, 38-69. New York: Sage. Çelik-Örücü, M., ve ark. (2015). Davranış Problemleri Ölçeğinin lise öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(5), 337-345.
Değişime Hazır Olma ve Tedavi İsteği Ölçeği (The Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale) Miller, W. R., Tonigan, J. S. (1996). Assessing drinkers' motivation for change: The Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES). Psychology of Addictive Behaviors, 10, 81-89. Evren, C., Dalbudak, E., Çakmak, D. (2008). Değişime Hazır Olma ve Tedavi İsteği Ölçeği (SOCRATES) Türkçe Versiyonu’nun yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda faktör yapısı, geçerliği ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18, 84-91.
Deliryum Derecelendirme Ölçeği–Revize–98 (The Delirium Rating Scale-Revised-98) Trzepacz, P.T., et al (200). Validation of the Delirium Rating Scale-Revised-98: comparison with the delirium rating scale and the cognitive test for delirium. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 13, 229-242. Çınar, M. A., ve ark. (2014). Reliability and Validity of the Turkish Translation of the Delirium Rating Scale- Revised-98. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27(3)186-193.
Depresif Belirti Envanteri - Klinisyen Formu (DBE-K30) ve Özbildirim Formu (DBE-Ö30) (DBE-K30, DBE-Ö30; The Inventory of Depressive Symptomatology) Rush, A. J., et al. (1996). The Inventory of Depressive Symptomatology (IDS): psychometric properties. Psychological Medicine, 26, 477-486. Aslan, S., ve ark. (2006). Depresif belirti envanteri - klinisyen formu (DBE-K30) ve özbildirim formu (DBE-Ö30)’nun majör depresyonlu hastalarda geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16, 1-14.
Depresif Belirti Envanteri - Klinisyen Formu ve Özbildirim Formu (The Inventory of Depressive Symptomatology) Rush, A. J., Gullion, C. M., Basco, M. R., Jarrett, R. B., Trivedi, M. H. (1996). The Inventory of Depressive Symptomatology (IDS): psychometric properties. Psychological Medicine, 26, 477-486. Aslan, S., Kuruoğlu, A. Ç., Işıklı, S., Rush, A. J., Taner, E., Işık, E. (2006). Depresif belirti envanteri - klinisyen formu (DBE-K30) ve özbildirim formu (DBE-Ö30)’nun majör depresyonlu hastalarda geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16, 1-14.
Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ; Depression Anxiety Stress Scale) Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behavior Research and Therapy, 33, 335-343. Akın, A., & Çetin, B. (2007). Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS) Turkish version. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 241-268.
Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (DOBÖ-7; Digital Game Addiction Scale) Lemmens, J. S., et al. (2009). Development and validation of a game addiction scale for adolescents. Media Psychology, 12(1), 77-95. Yalçın-Irmak, A., & Erdoğan, S. (2015). Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği Türkçe formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(özel sayı.1), 10-18.
Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ; Dissociative Experiences Scale) Bernstein, E. M., & Putnam, P. W. (1986). Development, reliability and validity of a dissociation scale. Journal of Nervous and Mental Disease, 174, 727-735. Yargıç, L. I., ve ark. (1995). The reliability and validity of the Turkish version of the dissociative experiences scale. Dissociation, 8, 10-13.
Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği (DDTÖ; Postpartum Depression Screening Scale) Beck, C. T., & Gable, R. K. (2000). Postpartum Depression Screening Scale: Development and psychometric testing. Nursing Research, 49, 272-282. Karaçam, Z., & Kitiş, Y. (2008). Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği: Türkçe'de Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 187-196.
Drexel Üniversitesi Versiyonu Londra Kulesi Testi  Shallice, T. (1982). Specific impairments of planning. Philosophical Transactions of the Royal Society, London: British Museum, 298, 199-209. Atalay, D. & Cinan, S. (2007). Yetişkinlerde Planlama Becerisi: Londra Kulesi (LKDX) Testinin Standardizasyon ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 22(60), 25-38.
DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders) First, M. B., et al. (1997). Structed Clinical interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) Clinical version. Washington D.C.: American Psychiatric Press. Özkürkçügil, A., ve ark. (1999). DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin Türkçe’ye Uyarlanması ve Güvenilirlik Çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi, 12, 233-236.
Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (DSKÖ, State-Trait Anxiety Inventory) Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L. & Lushene, R. E. (1970). Manual for State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto: California Consulting Psychologists Press. Öner, N. & Le Comple, A. (1983). (Süreksiz) Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (DSKÖ, State-Trait Anxiety Inventory) Spielberger, C. D., et al. (1970). Manual for State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto: California Consulting Psychologists Press. Öner, N., & Le Comple, A. (1983). (Süreksiz) Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory). Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L. & Lushene, R. E. (1970). Manual for State-Trait Anxiety Inventory. California Colsulting Psychologists Press. Öner, N ve Le Compte, A. (1983). Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Durumluk-Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği (State-Trait Anxiety Inventory) Spielberger, C. D. (1988). Manual for the State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Özer, A. K. (1994). Sürekli öfke (SL-Öfke) ve öfke ifade tarzı (Öfke-Tarz) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9, 26-35.
Durumsal-Sürekli Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory) Spielberger, C., et al. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto,  Consulting Psychologist Press. Öner, N. ve Compte, A.L. (1998). Süreksiz durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El kitabı. (2). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. 
Duygu Ayarlama Ölçeği (DAÖ; Emotion Regulation Checklist) Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation in school age children: The development of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology, 33, 906-916. Kapçı, E. G., ve ark. (2009). İlköğretim Çağı Çocuklarında Duygu Ayarlama: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması ve Duygu Ayarlamayla İlişkili Etmenlerin Belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(1), 13-20.
Duygu Dışavurum Tarzları Envanteri Araz, A. & Erkuş, A. (2014). Duygu Dışavurum Tarzlarının Kavramsallaştırılması ve Ölçümü: Bir Envanter Geliştirme Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 29(74), 50-61.
Duygu Dışavurumu Ölçeği Cole, J.D., & Kazarian, S.S. (1988). The level of expressed emotion scale: a new measure of expressed emotion. Journal of Clinical Psychology,  44, 392-7.  Berksun, O.E. (1993). Dışa vurulan duygulanım ölçeği: Ölçek uyarlama üzerine bir pilot çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 8, 10-5.
Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ; Regulations of Emotions Questionnaire) Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among schoolage children: The development and validation of a new criterion Qsort scale. Developmental Psychology, 33, 906-916. Kapçı, E., ve ark. (2009). İlköğretim çağı çocuklarında duygu ayarlama: Bir ölçek uyarlama çalışması ve duygu ayarlamayla ilişkili etmenlerin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16, 13-20.
Duygu Kafesi (Affect Grid) Russell, J. A., Weiss, A. & Mendelsohn, G. A. (1989). Affect grid: A single-item scale of pleasure and arousal. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 493-502. Aydın, A., Araz, A. & Asan, A. (2011). Görsel Analog Ölçeği ve Duygu Kafesi: Kültürümüze Uyarlama Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 14(27), 1-13.
Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DDBÖ; The Mood Disorder Questionnaire) Hirschfeld, R. M. A., et al. (2000). Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: The Mood Disorder Questionnaire. American Journal of Psychiatry, 157, 1873-1875. Konuk, N., ve ark. (2007). Duygudurum Bozuklukları Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının bipolar bozukluk taramasında geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18, 147-154.
Duygulanım Şiddet ve Sosyal Bozulma Ölçeği (DŞSBÖ; Severity and Social Impairment Questionnaire) Parker, G., Hadzi-Pavlovic, D., Sengoz, A., Boyce, P., Mitchell, P., Wilhelm, K., Hickie, I., Brodaty, H. (1994). A brief self-report depression measure assessing mood state and social impairment. Journal of Affective Disorders, 30, 133-142. Çetinay, P., Akbay, S., Bilen, C., Gülseren, Ş., Aydemir, Ö. (2008). Duygulanım Şiddet ve Sosyal Bozulma Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18, 99-104.
Duygusal İyi Olma Ölçeği (DİOÖ; Emotional Well-Being Scale)  Şimşek, Ö. F. (2010). An intentional model of emotional well-being: The development and initial validation of a measure of subjective well-being. Journal of Happiness Studies.
Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği (DİVÖ; World Assumptions Scale) Janoff-Bulman, R. (1989). Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Applications of the schema construct. Social Cognition, 7, 113-136. Yılmaz, B. (2008). Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ön Çalışma. Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 41-51.
Düşünce Kontrol Anketi (DKA; Thought Control Questionnaire) Wells, A., & Davies, M. I. (1994). The thought control questionnaire: a measure of individual differences in the control of unwanted thoughts. Behavior Research and Therapy, 32, 871-878. Yorulmaz, O., & Gençöz, T. (2008). OKB semptomlarında yorumlama ve kontrol süreçlerini değerlendiren İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsessif İnanışlar Anketi ve Düşünceleri Kontrol Anketi’nin psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 1-13.
Düşünce-Eylem Kaynaşması Ölçeği (DDKÖ; Thought-Action Fusion Scale) Shafran, R., et al. (1996). Thought-action fusion in obsessive-compulsive disorder. Journal of Anxiety Disorders, 10, 379-391. Yorulmaz, O., ve ark. (2004). Psychometric properties of the thought-action fusion scale in a Turkish sample. Behavior Reseach and Therapy, 42, 1203-1214.
Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği (Self Perception of Parental Role) MacPhee, D., Benson, J. B. & Bullock, D. (1986). Influences on maternal self-perceptions. Paper presented at the Fifth Biennial International Conference on Infant Studies in Los Angeles. Güler, M. & Yetim, Ü. (2008). Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 34-43.
Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) Demir, E. K. (2008). Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 15-25.
Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu (Short Form of Inventory of Parent and Peer Attachment) Raja, S. N., McGee, R., & Stanton, W. R. (1992). Perceived attachments to parents and peers and psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21, 471-485. Günaydın, G., Selçuk, E., Sümer, N. & Uysal, A. (2005). Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu’nun Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 13-23.
Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (Edinburgh Postnatal Depression Scale) Cox, J. L., et al. (1987). Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh postnatal depression scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782-786. Engindeniz, N. (1996). Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği’nin Türkçe Formu için Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
Ego Sağlamlık Ölçeği (ESÖ) Block, J. & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 349-361. Karaırmak, Ö. (2007). Investigation of personal qualities contributing to psychological resilience among earthquake survivors: A model testing study. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ; Schedule for Deficit Syndrome) Kirkpatrick, B., et al. (1993). The Schedule for the Deficit Syndrome 1993 version. Maryland Psychiatric Research Center, USA. Çıtak, S., ve ark. (2006). Şizofreni’de Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ)'nin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(2), 115-128.
Empati Ölçeği (Emphaty Scale) Lawrence, E. J., Shaw, P., Baker, D., Baron-Cohen, S., David, A. S. (2004). Measuring empathy: reliability and validity of the empathy quotient. Psychological Medicine, 34, 911-924. Bora, E. & Baysan, L. (2009). Empati Ölçeği-Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özellikleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19, 39-47.
Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği (EİÜÖ; Endicott Work Productivity Scale) Endicott, J., & Nee, J. (1997). Endicott Work Productivity Scale (EWPS): A new measure to assess treatment effects. Psychopharmacology Bulletin, 33 (1), 13-16. Uguz, Ş., ve ark. (2004). Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk Toplumunda Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(3), 209-214.
Endişe Şiddeti Ölçeği (EŞÖ; A Brief Measure of Worry Severity) Gladstone, G. L., et al. (2005). A brief measure of worry severity: personality and clinical correlates of severe worries. Journal of Anxiety Disorders, 3, 1411-1432. Tunay, Ş., & Soygüt, G. (2009). Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Endişe Şiddeti Ölçeği’nin Güvenirlik ve Geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 68-74.
Endişenin Sonuçları Ölçeği (ESÖ; Consequences of Worrying Scale) Davey, G. C. L., et al. (1996). Beliefs about the consequences of worrying. Cognitive Therapy and Research, 20, 499-520. Sarı, S., & Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270.
Ergen Aile Süreci Ölçeği (EASÖ; Adolescent Family Process Measure) Vazsonyi, A.T. Hibbert, J.R. & Snider B.(2003) Exotic enterprise no more? Adolescent reports of family and parenting process from youth in four countries. Journal of Research on Adolescent, 13(2), 129-160. Scarpate, J. M., Vazsonyi, A. T., Burcu, E., Hernandez, G. T. & Sheu, C. J. (2008). Revisiting “The Exotic Enterprise”: The adolescent Family Process Measure in Slovenian, Spanish, Taiwanese, and Turkish youth. Society for Research on Adolescence Biennial Meeting, Mart, Chicago, Illinois, USA.
Ergen Ayrışma-Bireyleşme Ölçeği (The Separation-Individuation Test of Adolescence) Levine, J. B., et al. (1986). The separation individuation test of adolescence. Journal of Personality Assessment, 50(1), 123-137. Aslan, S., & Güven, M. (2009). Ergen Ayrılma Bireyleşme Ölçeği'nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(3), 123-128.
Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği (ERİSÇÖ; Problem Solving on Romantic Relationships Scale for Adolescents) Kalkan, M. (2008). Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeğinin (ERİSÇÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(3), 131-138.
Ergenler için Ruhsal Sorunlar Tarama Ölçeği Ögel, K., ve ark. (2012). Ergenler İçin Ruhsal Sorunlar Tarama Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25(1)8-16.
Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği'nin (ESKÖ; Social Anxiety Scale for Adolescents) La Greca, L. J., & Lopez, N. (1998). Social anxiety among adolescents: Linkages with peer relations and friendships. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 83-94. Aydın, A., & Tekinsav-Sütçü, S. (2007). Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 79-89.
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder Self-report Scale) Kessler, R. C., et al. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychological Medicine, 35, 245-256. Doğan, S., ve ark. (2009). Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 77-87.
Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği (EÇDÖ; The Ambivalent Sexism Inventory) Glick, P. & Fiske, T. S. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 491-512. Sakallı-Uğurlu, N. (2008). Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 1-11.
Erken Çocukluk Envanteri-4 Ebeveyn Formu (EÇE-4:EF;  Early Childhood Inventory-4 Parent Scale) Gadow, K. D., & Sprafkin, J. (2000). Early Childhood Inventory-4 Screening Manual. Stony Brook, NY: Checkmate Plus. Başgül, Ş. S., ve ark. (2009). Erken Çocukluk Envanteri-4 Ebeveyn Formu (EÇE-4:EF) Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(2), 83-92.
Eşcinsellik Tutum Ölçeği (ETÖ) Doğan, S., ve ark. (2008). Eşcinsellik Tutum Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması: Bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9, 84-90.
Etkileşim Kaygısı Ölçeği (EKÖ; The Interaction Anxiousness Scale) Leary M. R. & Kowalski, R. M. (1993). The Interaction Anxiousness Scale: Construct and criterion-related validity. Journal of Personality Assessment, 61(1), 136-146. Coşkun, H. (2009). Etkileşim Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12 (23), 41-49.
Evlilik Öncesi Cinsel İlişkiye Giren Kadınlara İlişkin Tutumlar Ölçeği Sakallı-Uğurlu, N. & Glick, P. (2003) Ambivalent sexism and attitudes toward women who engage in premarital sex in Turkey. Journal of Sex Research, 40(3), 296-302.
Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ) Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959). Short marital adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and Family Living, 21, 251-255. Tutarel-Kışlak, Ş. (1999a). Evlilikte Uyum Ölçeğinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(1), 50-57.
Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Form (EKA-GGK; The short-form revised Eysenck personality questionnaire) Francis, L. J., et al. (1992). The development of an abbreviated form of the Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQR-A): its use among students in England, Canada, the USA and Australia. Personality and Individual Difference, 13, 443-449. Karancı, A. N., ve ark. (2007). Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu’nun (EKA-GGK) Türkiye’de Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18, 254-261.
Eysenck Personality Questionnaire Revised Abbreviated Form (EPQR-A) Francis L. J., Brown L.B., Philipchalk R. (1992). The development of an abbreviated form of the Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQR-A), Personality and Individual Differences, 13, 443-449. Karancı N., Dirik G., Yorulmaz O. (2007). Reliability and validity studies of Turkish translation of Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated. Türk Psikiyatri Dergisi,18(3), 254-261.
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (Dysfunctional Attitude Scale) Weissman, A. N., & Beck, A. T. (1978). Development and Validation of the Dysfunctional Attitude Scale. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Toronto, Canada. Şahin, N. H., & Şahin, N. (1992). Fonksiyonel olmayan tutumlar ölçeği-A formu. I. Şavaşır, & N. H. Şahin (Ed.), Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekleri (s.46-53), Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
Frontal Sistemler Davranış Ölçeği Grace, J., & Malloy, P.F. (2001). Frontal Systems Behavior Scale.Lutz: Psychological Assessment Resources. Akça- Kalem, Ş. (2009). Frontal Davranışlar Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması.Yayınlanmamış Doktora Tezi,  İstanbul.
Frost Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği ((FÇBMÖ; Frost Multidimensional Perfectionism Scale) Frost, R. O., et al. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14,  449-468. Kağan, M. (2011). Frost Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 192-197.
Gece Yeme Anketi (GYA; The Night Eating Questionnaire) Allison, K. C., et al. (2008). The Night Eating Questionnaire (NEQ): Psychometric pro-perties of a measure of severity of the Night Eating Syndrome. Eating Behaviors, 9, 62-72. Atasoy, N., ve ark. (2014). Gece Yeme Anketi-Türkçe Formunun psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 238-247.
Genel Aidiyet Ölçeği (The General Belongingness Scale) Malone, G.P., et al. (2012).The General Belongingness Scale (GBS): assessing achieved belongingness. Personality and Individual Differences, 52, 311-316. Yıldız, M.A. (2013). Adaptation of the general belongingness scale to Turkish in adolescents: validity and reliability studies. 2013 World Congress of Psychological Counseling & Guidance,Proceeding Book, 256-258.
Genel Öz Yeterlilik Ölçeği (GÖYÖ; Generalized Self-Efficacy Scale) Jerusalem, M., Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. R. Schwarzer (Ed.). Self-Efficacy: Thought Control of Action. Washington, DC: Hemisphere, 195-213. Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, M. Johnston, M (Eds.). Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Windsor, UK: Nfer-Nelson 35-37.
Genel Özyeterlilik Ölçeği (General Self-Efficacy Scale) Sherer, M., et al. (1982). The Self-Efficacy Scale: construction and validation. Psychological Reports, 51, 663-671. Yıldırım, F., & İlhan, İ. Ö. (2010). Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.
Genel Sağlık Anketi Kılıç, C. (1996). Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 7, 3-9. 
Genel Sağlık Soru Kağıdı Formu (General Health Questionnaire) Banks, M. H., Clegg, C. W., Jackson, P. R., Kemp, N. J., Stafford, E. M. & Wall, T. B. (1980). The use of general health questionnaire as an indicator of mental health in occupational studies. Journal of Occupatinal Psychology, 53, 187-194. Kılıç, C. (1996). Genel sağlık anketi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 7(1), 3-9.
Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ; Geriatric Depression Screening Scale) Yesavage, J. A., et al. (1983). Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. Journal of Psychiatric Research, 17, 37-49. Ertan, T., ve ark. (1997). Geriatrik depresyon ölçeğinin Türk yaşlı nüfusunda geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 34, 62-71.
Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği Spiegel, R., et al. (1991). A new behavioral assessment scale for geriatric out- and in- patients: the NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients). Journal of the American Geriatrics Society, 39, 339-47.
Baysan-Arabacı, L., ve ark. (2011). Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği’nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 48 135-9.
Görsel Kısa Süreli Bellek ve Dikkat Fonksiyolarını Ölçmeye Yönelik Bellek Bataryası Er, N. & Dinç, L. (2001). Görsel Kısa Süreli Bellek ve Dikkat Fonksiyolarını Ölçmeye Yönelik Bellek Bataryası Geliştirme Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 16(47), 35-52.
Gözden Geçirilmiş Fiziksel Anhedoni Ölçeği Chapman, L.J., et al. (1976). Scale for physical and social anhedonia. Journal of Abnormal Psychology, 85, 374-82. Baskak, B., ve ark. (2009). Gözden Geçirilmiş Fiziksel Anhedoni Ölçeğinin Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 46, Özel Sayı, 43-8.
Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri (Tr-SSÇE-G; Social Problem Solving Inventory-revised) D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M. & Maydeu-Olivares, A. (2002). Manual for the Social Problem Solving Inventory-revised (SPSI-R). North Tonawanda: Multi-Health Systems. Eskin, M. & Aycan, Z. (2009). Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin Türkçe’ye (Tr-SSÇE-G) Uyarlanması, Güvenirlik ve Geçerlik Analizi. Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2009, 12 (23), 1-10
Gözlerden Zihin Okuma Testi (Reading the Mind in the Eyes Test) Baron-Cohen, S., et al. (2001). "Reading the Mind in the Eyes” Test revised version: a study with normal adults, and adults with Asperger’s syndrome or high functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 241-251. Yıldırım, E. A., ve ark. (2011). Gözlerden Zihin Okuma Testi’nin Türkçe Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3), 177-186.
Grup Sargınlığı Ölçeği (Group Environment Questionnaire) Carron, A. V., Widmeyer, W. N., & Brawley, L. R. (1985). The development of an instrument to asses cohesion in sport teams: Group Environment Questionnaire. Journal of Sport Psychology, 7, 244-266. Öcel, H. & Aydın, O. (2006). Grup Sargınlığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 9(18), 19-32.
Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA; Strenghts and Difficulties Questionnaire) Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586. Güvenir, T., ve ark. (2008). Psychometric properties of the Turkish Version of The Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ-TUR), Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(1), 32-40.  
Günlük Amaçlar Ölçeği (GAÖ;  Daily Goals Scale) Asgari, J., & Ricciardelli, L. A. (2013). Depression in the community setting: Development and initial validation of the Daily Goals Scale. Journal of Clinical Psychology, 17, 106-114. Bakioğlu, F., & Eraslan-Çapan, B. (2015). Günlük Amaçlar Ölçeği: Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(ös.1), 64-72.
Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HADÖ; Hamilton Anxiety Rating Scale) Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. British Journal of Medical Psychology, 32, 50- 55. Yazıcı, M. K., Demir, B., Tanrıverdi, N., Karaağaoğlu, E., Yolaç, P. (1998). Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 9, 114-120.
Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ; Hamilton Depression Rating Scale) Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 23, 56- 62. Akdemir, A., Örsel, S. D., Dağ, I., Türkçapar, M. H., İşcan, N., Özbay, H. (1996). Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ)’nin geçerliği - güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 4, 251-259.
Harter Benlik Algısı Ölçeği Harter, S. (1985). Manual for the Self-perception Profile for Children. Denver, CO: University of Denver. Gabay, R. (1994). Çocuklarda benlik sisteminin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
Hastalık Algısı Ölçeği (HAÖ-IIlness Perception Questionnaire) Weinman, J., et al. (1996). The Illness Perception Questionnaire: A new method for assessing the cognitive representtation of illness. Psychology & Health, 11, 431-445. Kocaman, N., ve ark. (2007). Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 271-280.
Hastalık Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği (Scale for the Assessment of Illness Behaviour) Rief, W., et al. (2003). A new approach to assess illness behaviour. Journal of Psychosomatic Research, 54, 405-414. Güleç, H. (2012). Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirliği: Bir Ön Çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25(2), 140-146.
Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD; Hospital Anxiety And Depression Scale) Zigmond, A. S., & Snaith, P. R. (1983). The hospital and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361-370. Aydemir, Ö., ve ark. (1997). Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği: Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 8, 280-287.
Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği (Satisfaction Scale of Nursing Care) Köşgeroğlu, N., ve ark. (2005). Kemoterapi hastalarında Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 75-83.
Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği (HCTÖ;  Hendrick Sexual Attitudes Scale) Hendrick, S. S., & Hendrick, C. (1987). Multidimensionality of sexual attitudes. Journal of Sex Research, 23, 502-526. Karaçam, Ö., ve ark. (2012). Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 138-144.
Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi Vermulst, A.A., & Gerris, J.R.M. (2005). QBF: Quick Big Five Personality Test Manual. Leeuwarden: LDC Publications. Morsünbül, Ü. (2014). Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27(4), 316-322.
Hızlı Depresif Belirti Envanteri (Quick Inventory of Depressive Symptomatology) Rush, A. J., et al. (2003). The 16-item Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS) Clinician Rating (QIDS-C) and Self-Report (QIDS-SR): A psychometric evaluation in patients with chronic major depression. Biological Psychiatry,54(5), 573-83. Mergen, H., ve ark. (2011). Türk ve Amerikalı üniversite öğrencilerinde hızlı depresif belirti envanteri-özbildirim formu’nun (HDBE16-ÖF) karşılaştırmalı olarak geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(4), 289-301.
Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamalar Ölçeği (Kısa HİTPOY; Brief-Hypomanic Attitudes and Positive Predictions Inventory) Mansell, W. (2006). The Brief-HAPPI: A questionnaire to assess cognitions that distinguish between individuals with a diagnosis of bipolar disorder and non-clinical controls. Journal of Affective Disorders, 93, 29-34. Maçkalı, Z., ve ark. (2014). “Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamalar Ölçeği” Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(2), 124-132.
Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL; Hogan Grief Reaction Checklist) Hogan, N. S., Greenfield, D. B., & Schmidt, L. A. (2001). Development and validation of the Hogan Grief Reaction Checklist. Death Studies, 25, 1-32. Yıldırım, Ş. & Fışıloğlu, H. (2005). Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 8(15), 11-20.
İçme Nedenleri Ölçeği (Drinking Motives Questionnaire) Cooper, M.L. (1994). Motivations for alcohol use among adolescents: Development and validation of a four-factor model. Psychological Assessment, 6, 117-128. Evren, C., ve ark. (2010). Factorial Structure, Reliability and Validity of the Turkish Version of the Drinking Motives Questionnaire-Revised in Male Alcohol Dependent Inpatients.
Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 23(3), 174-184.
İki Boyutlu Yas Ölçeği (The Two Track Model of Bereavement Questionnaire) Rubin, S. S., et al. (2009). The Two-Track Model of Bereavement Questionnaire (TTBQ): Development and validation of a relational measure. Death Studies, 33, 305–333. Ayaz, T., ve ark. (2014). İki Boyutlu Yas Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(4), 253-263.
İlişki Doyumu Ölçeği (İDÖ; Relationship Assessment Scale) Hendrick, S. S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and Family, 50, 93-98. Curun, F. (2001). The effects of sexism and sex role orientation on relationship satisfaction. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ; The Investment Model Scale) Rusbult, C. E., Martz, J. M., & Agnew, C. R. (1998). The Investment Model Scale: Measuring commitment level, satisfaction level, quality of alternatives, and investment size. Personal Relationships, 5, 357-391. Büyükşahin, A. Hasta, D. & Hovardaoğlu, S. (2005). İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 25-35.
İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (İMÖ; Relationship Happiness Questionnaire) Fletcher, G. J. O., et al. (1990). The link betvveen attributions and happiness in close relationships: The roles of depression and explanatory style. Journal of Social and Clinical Psychology, 9(2), 243-255. Tuterel-Kışlak, Ş. (2002). İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (İMÖ): Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Kriz Dergisi, 10(1), 37-43.
İnternet Bağımlılığı Ölçeği (Internet Addiction Scale) Nichols LA, Nicki R. (2004). Development of a psychometrically sound internet addiction scale: a preliminary step. Psychology of Addictive Behavior, 18(4), 381-384. Kayri M, Günüç S. (2009). The Adaptation of Internet Addiction Scale into Turkish: The study of Validity and Reliability. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 157-75.
İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) Günüç, S., & Kayri, M. (2010). Türkiye'de internet bağımlılık profili ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 220-223.
İnternette Bilişsel Durum Ölçeği (İBDÖ) Davis, R. A., et al. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic internet use; implications for pre-employment screening. CyberPsychology and Behavior, 15, 331-347. Özcan, N., & Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: internette bilişsel durum ölçeği’nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6, 19-26.
İntihar Davranış Ölçeği  Linehan, M., & Nielsen, S. (1981). Assessment of suicide ideation and parasuicide hopelessness and social desirability. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49(5), 773-775. Bayam, G., ve ark. (1995). İntihar Davranışı İle Depresyon, Ümitsizlik, İntihar Düşüncesi İlişkisi: İntihar Davranış Ölçeği Geçerlik, Güvenirlik Çalışması. Kriz Dergisi, 3(1-2), 223-225.
İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Sağlık Çalışanlarının Tutumları Ölçeği (İGYTÖ; Attitude Scale Towards Attempted Suicide Cases for Emergency Team) Er, G., ve ark. (2013). İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Sağlık Çalışanlarının Tutumları Ölçeği'nin (İGYTÖ) Geliştirilmesi; Geçerlik ve Güvenilirlik. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(4), 260-265.
İntihar Niyeti Ölçeği (Suicidal Intent Scale) Beck, R. W., et al. (1974) Cross-validation of the Suicidal Intent Scale. Chol Rep, 34, 445-446. Dilbaz, N., ve ark. (1995). İntihar Niyeti Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirliği. Psikoloji Psikiyatri Psikofarmakoloji Dergisi, 3, 28-31.
İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ;  Suicide Probability Scale) Cull, J. G. & Gill, W. S. (1988). Suicide Probability Scale (SPS) manual. Western Psychological Services: Los Angels. Eskin, M. (1993). Reliability of the Turkish version of the Perceived Social Support from Friends and Family Scales, Scale for Interpersonal Behavior, and the Suicide Probability Scale. Journal of Clinical Psychology, 49, 515-522.
İntikam Ölçeği (İÖ; The Vengeance Scale) Stuckless, N., & Goranson, R. (1992). The vengeance scale: Development of a measure of attitudes toward revenge. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 25-42. Satıcı, S. A., ve ark. (2015). İntikam Ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(ös.1), 36-43.
İstemdışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri (İDYE;  Interpretations of Intrusions Inventory) Obsessive-Compulsive Cognitions Working Group. (1997). Cognitive assessment of obsessive-compulsive disorder. Behavior Research and Therapy, 35, 667-681. Yorulmaz, O., & Gençöz, T. (2008). OKB semptomlarında yorumlama ve kontrol süreçlerini değerlendiren İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsessif İnanışlar Anketi ve Düşünceleri Kontrol Anketi’nin psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 1-13.
İş Doyumu Ölçeği (Job Satisfaction Scale) Macdonald, S., & MacIntyre, M. (1997). The Generic Job Satisfaction Scale:Scale Development and Its Correlate. Employee Assistance Quarterly, l3(2), The Haworth Press, Inc. Batıgün, A. D., & Şahin, N. H. (2006). İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.
İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği (İYYÖ; Loneliness at Work Scale) Wright, S. L., et al. (2006). Loneliness in the workplace: Construct definition and scale development. New Zealand Journal of Psychology,35, 59-68. Doğan, T., ve ark. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 271-277.
İşe Alım Sürecinde Kullanılacak Dürüstlük Ölçeği Bilgiç, R., Bıkmaz, Ö., Esgin, E. & Şahin, G. S. (2011). İşe Alım Sürecinde Kullanılacak Dürüstlük Ölçeği Oluşturma Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 14(27), 80-85.
İşyeri Zorbalığı Ölçeği (Negative Acts Questionnaire-Revised) Einarsen, S. & Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the victimization of men. Violence and Victims, 12, 247-263. Orhan, A. & Öcel, H. (2009). İşyeri Zorbalığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 94-103.
İzlenim Yönetimi Ölçeği (Impression Management Scale) Bolino, M. C., & Turnley, W.H. (1999). Measuring impression management in organizations: a scale development based on the Jones and Pittman taxonomy. Organizational Research Methods, 2, 187-206. Basım, N., Tatar, İ. & Şahin, N. H. (2006). Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 9(18), 1-17.
Kadın Sağlığı Ölçütü Hunter, M. (1992). The Women's health Questionmarie: a measure of mid-aged women's perceptionof their emotional and physical health. Psychology and Health, 7, 45-54. Çetinkaya, P., ve Gülseren, Ş. (2005). Kadın Sağlığı Anketi Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 42(1,2,3,4), 13-17.
Karar Denge Ölçeği (KDÖ; Decisional Balance Scale) Velicer, W. F., et al. (1985). Decisional balance measure for assessing and predicting smoking status. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 1279-1289. Bektaş, M., ve ark. (2010). Çocukların sigara içme durumunu öngören ve tanımlayan Karar Denge Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 327-334.
Kaygı Duyarlığı İndeksi (Anxiety Sensitivity Index) Reiss, S., et al. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety fruquency and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy, 24(1), 1-8. Ayvaşık, H. B. (2000). Kaygı Duyarlığı İndeksi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 43-57.
Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri (KZVD; Inventory of Statements About Self-injury) Klonsky, E. D., & Glenn, C. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: psychometric properties of the inventory of statements about self-injury (ISAS). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 31, 215-219. Bildik, T., ve ark. (2013). Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(1), 49-57.
Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçeği (Perfectionistic Self-Presentation Scale) Hewitt, P. L., et al. (2003). The Interpersonal Expression of Perfectionism: Perfectionistic Self–Presentation and Psychological Distress. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1303-1325. Balcı, A., ve ark. (2009). Kendini Mükemmelliyetçi Gösterme Ölçeği'nin Türk Örnekleminde Psikometrik Özellikleri. Kriz Dergisi, 17(3), 23-32.
Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği (KSİÖ; The Willingness to Self-Censor Scale) Hayes, A. F., Shanahan, J. ve Glynn, C. J. (2005b). Validating the Willingness to Self-Censor Scale: Individual differences in the effect of the climate of opinion on opinion expression. International Journal of Public Opinion Research, 17 (4), 443-455. Coşkun, H., Durak, M. ve Elgin, V. M. (2008). Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış makale.
Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği Kerns, K. A., Klepac, L. & Cole, A. (1996). Peer relationships and preadolescents’ perceptions of security in the childmother relationship. Developmental Psychology, 32, 457-466. Sümer, N. & Anafarta-Şendağ, M. (2009). Attachment to parents during middle childhood, self-perceptions, and anxiety. Türk Psikoloji Dergisi, 24, 86-103.
Kısa Bilişsel Muayene (KBM; Mini Mental State Test) Folstein, M. F., et al. (1975). “Mini mental state” a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 12, 189-198. Kayatekin, M. S., ve ark. (1985). Kısa bilişsel muayene çizelgesi’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. 21. Ulusal Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 155-157, Adana.
Kısa Öz- Kontrol Ölçeği (KÖKÖ; Brief Self-Control Scale) Tangney, J. P., Baumeister, R. F., Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324. Nebioğlu, M., Konuk, N., Akbaba, S., Eroglu, Y. (2012). Kısa Öz-Kontrol Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 22(4), 340-351.
Kısa Semptom Envanteri (KSE; Brief Symptom Inventory) Derogatis, L. R. (1992). The Brief Symptom Inventory-BSI administration, scoring and procedures manual-II. USA, Clinical Pscyhometric Research Inc. Şahin, N. H. & Durak, A. (1994). Kısa Semptom Envanteri’nin Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 31, 44-56.
Kısa Semptom Envanteri (KSE; Brief Symptom Inventory) Derogatis, L. R. (1992). The Brief Symptom Inventory-BSI administration, scoring and procedures manual-II. USA, Clinical Pscyhometric Research Inc. Şahin, N. H., & Durak, A. (1994). Kısa Semptom Envanteri’nin Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 31, 44-56.
Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği (BİLTER-U; Short-Term Cognitive Therapy Rating Scales) Safran, J. D., Segal, Z. V., Shaw, B. F. & Vallis, T. M. (1996). Patient selection for short-term Cognitive Therapy. Interpersonal Processes in Cognitive Therapy (2. baskı). Soygüt, G. & Dürü, Ç. (2008). Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma. Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 54-62.
Kısa Yetiyitimi Anketi (KYA) Stewart, A. L., et al. (1988). The MOS short-form general health survey. Reliability and validity in a patient population. Medical Care, 26, 724- 735. Kaplan, I. (1995). Yarıkırsal bir sağlık ocağına başvuran hastalarda ruhsal bozuklukların yetiyitimi ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 6, 169- 179.
Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları-Çocuk Formu (KAET-Ç;  Egna Minnen Beträffande Uppfostran--Child Version) Perris, C., et al. (1980) Development of a new inventory for assessing memories of parental rearing behaviour. Acta Psychiatrica Scandinavica, 61, 265–274. Dirik, G., ve ark. (2004). Yetişkinlerin çocukluk anıları ve sosyal kaygı. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışma Kitabı, 149, İstanbul.
Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği Luyckx, K., et al. (2008). Capturing ruminative exploration: extending the four-dimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42, 58-82. Morsünbül, Ü., ve Çok, F. (2014). Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences,27(1), 6-14.
Kimlik Ölçeği (KÖ; Identity Questionnaire) Cheek, J. M., & Briggs, S. R. (1982). Self-consciousness and aspects of identitiy. Journal of Research in Personality, 16, 401-408. Coşkun, H. (2004). Kimlik Ölçeğinin bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 7 (14), 49-60.
Kişiler Arası Davranış Ölçeği (KADÖ; Scale for Interpersonal Behavior) Arrindell, W. A., & van der Ende, J. (1985). Cross-sample invariance of the structure self-reported distress and difficulty in assertiveness. Advances in Behavior Research and Therapy, 7, 205-243. Eskin, M. (1993). Reliability of the Turkish version of the Perceived Social Support from Friends and Family Scales, Scale for Interpersonal Behavior, and the Suicide Probability Scale. Journal of Clinical Psychology, 49, 515-522.
Kişilerarası Tepkisellik İndeksi (Interpersonal Reactivity Index) Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113-126. Kumru, A., Carlo, G. ve Edwards, C. P. (2004). Olumlu sosyal davranışların ilişkisel, kültürel, bilişsel ve duyuşsal bazı değişkenlerle ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 19, 109- 125.
Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları Eren, N. (2014). Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Psikometrik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 318-327.
Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar ölçekleri Eren, N. (2014). Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Psikometrik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 318-327.
Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II Robitschek, C., et al. (2012). development and psychometric evaluation of the Personal Growth Initiative Scale-II. Journal of Counseling Psychology, 59, 274-287. Yalçın, İ., ve Malkoç, A. (2013).  Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(3), 258-266.
Kocaeli - Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği Aker, A. T., ve ark. (2007).  “Kocaeli - Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği”nin (Kocaeli - Kısa) Geçerliği.  Düşünen Adam,  20(4), 172-178.
Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ; Locus of Control Scale) Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77-90.
Korku Tarama Envanteri (KTE; Fear Survey Schedule) Arrindell, W. A. (1980). Dimensional structure and psychopathology correlates of the Fear Survey Schedule (FSS-III) in a phobic population: a factorial definition of agoraphobia. Behavior Research and Therapy, 18, 229–242. Dirik, G., ve ark. (2004). Yetişkinlerin çocukluk anıları ve sosyal kaygı. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışma Kitabı, 149, İstanbul.
Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği (The Unconditional Self-Acceptance Questionnaire) Chamberlain, J. M., & Haaga, D. A. F. (2001). Unconditional self-acceptance and psychological health. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 19, 163-176. Kapıkıran-Acun, N., & Kapıkıran, Ş. (2010). Koşulsuz Kendinin Kabul Ölçeğinin Türk Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği ve Güvenirliği. Kriz Dergisi, 18(1), 33-44.
Kozan’ın Sosyal Beğenirlik Ölçeği (KSBÖ) Kozan, K. (1983). Davranış bilimleri araştırmalarında sosyal beğenirlik boyutu ve Türkiye için bir Sosyal Beğenirlik Ölçeği. ODTÜ Geliştirme Dergisi, 10 (3), 447-478.
Kumar Oynama Nedenleri Ölçeği (KONÖ; Five-Factor Gambling Motives Scale) Lee, H. P., et al. (2007). The five-factor gambling motivation model. Psychiatry Research, 150, 21-32. Arcan, K., & Karancı, A. N. (2014). Kumar Oynama Nedenleri Ölçeğinin uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 248-256.
Leahy Duygusal Şema Ölçeği-II (LDŞÖ; Leahy Emotional Schemas Scale) Leahy, R. L. (2002). A model of emotional schemas. Cognitive and Behavioral Practice, 9(3), 177-190. Batmaz, S., & Özdel, K. (2015). Leahy Duygusal Şema Ölçeği-II’nin Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(es.1), 23-30.
Leahy Emotional Scheme Scale Leahy, R. L. (2002). A model of emotional schemas. Cognitive and Behavioral Practice, 9(3), 177-190. Yavuz, K. F., Türkçapar, M. H., Demirel, B., Karadere, E. (2011). Adaptation, validity and reliability of the Leahy Emotional Schema Scale Turkish version based on Turkish university students and workers. Evaluation of internet addiction in a group of high school students: a cross-sectional study Düşünen Adam. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 24(4), 273-282. 
Levenson Kendini Değerlendirme Psikopati Ölçeği (The Levenson Self-Report Psycopathy Instrument) Levenson, M., et al. (1995). Assessing psychopathic attributes in a noninstitutionalized population. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 151-158. Engeler, A., & Yargıç, İ. (2004). Levenson psikopati Ölçeği (LSRP)‟nin Türkçe uyarlamasının klinik olmayan bir örneklem üzerinde güvenilirlik ve geçerliliği: Pilot çalışmalar. Türk Psikoloji Derneği 13. Ulusal Yıllık Kongresi, İstanbul, 7-11 Eylül.
Leymann Psikolojik Yılgınlık Ölçeği (LUPTÖ; Leymann Inventory of Psychological Terror) Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at the workplace. Violence and Victims, 5, 119-126. Aktop, N. G. (2006). The Opinions and Experiences of Lecturers at Anadolu University about Mobbing. Unpublished Master Thesis. Eskişehir: Anadolu University, Social Sciences Institute.
Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği (LİHÖ; Lesbian Internalized Homophobia Scale) Szymanski, D. M. & Chung, Y. B. (2002). Internalized Homophobia in Lesbians. Journal of Lesbian Studies, 7(1), 115-125. Öztürk, P. & Kındap, Y. (2011). Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 24-35.
Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği (LİHÖ; Lesbian Internalized Homophobia Scale) Szymanski, D. M., & Chung, Y. B. (2002). Internalized Homophobia in Lesbians. Journal of Lesbian Studies, 7(1), 115-125. Öztürk, P., & Kındap, Y. (2011). Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 24-35.
Liverpool Üniversitesi Antipsikotiklerin Yan Etkilerini Değerlendirme Ölçeği (LÜAYEDÖ; Liverpool University Neuroleptic
Side Effect Rating Scale)
Day, J. C., Wood, G., Dewey, M., Bental, R. P. (1995). A self-rating scale for measuring neuroleptic side-effects:Validation in a group of schizoprenic patients. British Journal of Psychiatry,166, 650-653. Yılmaz, S. & Buzlu, S. (2006). Liverpool Üniversitesi Antipsikotiklerin Yan Etkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Formunun Güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16, 147-154.
Mac Andrew Alkolizm Ölçeği (The MacAndrew Alcoholism Scale) MacAndrew, C. (1965). The differentiation of male alcoholic outpatients from non-alcoholic psychiatric outpatients by means of the MMPI. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 26, 238-246. Ceyhun, B., ve ark. (1990). Clinical application and predictive power of MMPI alcoholism scales in Turkish alcohol population. Journal of Ankara Medical School,  12, 157-163.
Madde Kullanım Bozukluğu Tanıma Testi (Drug Use Disorders Identification Test) Berman, A., Bergman, H., Palmstierna, T., Schlyter, F. (2005). Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in criminal justice and detoxification settings and in a Swedish population sample. European Addiction Research, 11(1), 22-31. Evren, C., Ovali, E., Karabulut, V., Cetingok, V. (2014). Madde Kullanım Bozukluğu Tanıma Testi’nin (DUDIT) eroin bağımlısı erişkinlerde ve madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde psikometrik özellikleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24(1), 39-48.
Maudsley Obsesif Kompülsif Soru Listesi (MOKSL; Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory Hodgson, R. J., & Rachman, S. (1977). Obsessional-Compulsive complaints. Behavior Research and Therapy, 15, 389-395. Erol, N., & Savaşır, I. (1988). Maudsley Obsesif-Kompulsif Soru Listesi, 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışma Kitabı, 107-114, Ankara.
Merak ve Keşfetme Ölçeği II (MKÖ; Curiosity and Exploration Inventory-II) Kashdan, T. B., Gallagher, M. W., Silvia, P. J., Winterstein, B. P., Breen, W. E., Terhar, D.T. & Steger, M. F. (2009). The curiosity and exploration inventory-II: Development, factor structure, and psychometrics. Journal of Research in Personality, 43, 987-998. Acun, N., Kapıkıran, Ş. & Kabasakal, Z. (2013). Merak ve Keşfetme Ölçeği II: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 74-85.
Metacognition Questionnaire (MCQ-30) Cartwright-Hatton, S., Wells, A. (1997). Beliefs about worry and intrusions: The Metacognitions Questionnaire and its correlates. Journal of Anxiety Disorders, 11(3), 279-296. Tosun, A., Irak, M. (2008). Adaptation, validity, and reliability of the metacognition questionnaire-30 for the Turkish population, and its relationship to anxiety and obsessive-compulsive symptoms. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), 67-80.
Mevsimsel gidiş değerlendirme formu (MGDF; Seasonal Pattern Assessment Questionaire) Rosenthal, N. E., et al. (1987). Seasonal affective disorder: relevance fortreatment and research of bulimia. In: J. I. Hudson, & H. G. Pope, (Eds.), Psychobiology of Bulimia (pp.205-228). Washington, DC: American Psychiatric Press. Noyan, M. A., ve ark. (2000). Mevsimsel gidiş değerlendirme formu (MGDF): Güvenilirlik araştırması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1(2), 69-77.
Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT; The Michigan Alcoholism Screening Test) Gibbs, L. E. (1983). Validity and reliabilityof the michigan alcoholism screening test: A review. Drug and Alcohol Dependence, 12, 279-285. Coşkunol, H., Bağdiken, İ., Sorias, S., Saygılı, R. (1995). Michigan Alkolizm Tarama Testinin Geçerliliği. Ege Tıp Dergisi, 34, 15-18.
Mini International Neuropsychiatric Interview  Sheehan, D. V., et al. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI): the development and validation of a structured diagnostic interview for DSM-IV and ICD-10. Journal of Clinical Psychiatry, 59(Suppl.20), 22-33. Engeler, A., et al. (Eds.). (2004). MINI International Neuropsychiatric Interview-Turkish Version 5.0.0. Istanbul: GSK.
Mizaç ve karakter envanteri (Temperament and Character Inventory) Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., Wetzel, R. D. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): a guide to its development and use. St. Louis, Missouri: Center for Psychobiology of Personality.  Köse, S., Sayar, K., Ak, İ., Aydın, N., Kalelioğlu, Ü., Kırpınar, İ., Reeves, R. A., Przybeck, T. R., Cloninger, C. R. (2004). Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli¤i ve Faktör Yapısı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14, 107-131.
Modifiye Dental Anksiyete Skalası (MDAS; Modified Dental Anxiety Scale) Humphris, G. M., et al. (1995). Modified Dental Anxiety Scale: validation and United Kingdom norms. Community Dental Health, 12, 143-150. Tunç, E. P., ve ark. (2005). Reliability and validity of the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) in a Turkish population. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 33, 357-362.
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) Montgomery, S. A., & Asberg, M. (1979). A new depression scale designed to be sensitive to change. British Journal of Psychiatry, 134, 382-389. Ozer, S. K., ve ark. (2001). Montgomery and Asberg Depression Rating Scale: interrater validity and reliablity study. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(3), 185-194.
Montgomery–Åsberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği (MADÖ; Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) Montgomery, S. A., & Åsberg, M. (1979). A new depression scale designed to be sensitive to change. British Journal of Psychiatry, 134, 382-389. Kara-Özer, S., ve ark. (2001). Montgomery–Åsberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği: Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(3), 185-194.
Morisky Tedavi Uyum Ölçeği (MTUÖ; Morisky Medication Adherence Scale) Morisky, D. E., et al. (1986). Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Medical Care, 24, 67-74. Bahar, G., ve ark. (2014). Morisky Tedavi Uyum Ölçeğinin iki uçlu duygudurum bozukluğu için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 141-149.
Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçeği (NKUŞTÖ) Işık, R. & Sakallı-Uğurlu, N. (2009). Namusa ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Öğrenci Örneklemiyle Geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 16-24.
Namusa ilişkin Tutumlar Ölçeği (NTÖ) Işık, R. & Sakallı-Uğurlu, N. (2009). Namusa ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Öğrenci Örneklemiyle Geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 16-24.
Nedensel Belirsizlik Ölçeği (Causal Uncertainty Scale) Weary, G., & Edwards, J. A. (1994). Individual differences in causal uncertainty. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 308-318. Uz, İ. (2015). Nedensel Belirsizlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(es.1), 19-22.
Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (Obese Individuals Specific Quality of Life Scale) Patrick, L. D., & Bushnell, D. M. (2004). Obesity-Specific Patient Reported Outcomes: Obesity and Weight Loss Quality of Life (OWLQOL) and Weight- Related Symptoms Measure (WRSM). User’s Manual and Scoring Diskette for United States Version. 1-45. Washington: Seattle University of Washington. Çıray-Gündüzoğlu, N., ve ark. (2014). Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 63-68.
Obsesif İnançlar Ölçeği (OİÖ; Obsessive Beliefs Questionnaire) Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. (2001). Development and initial validation of the obsessive beliefs questionnaire and the interpretation of intrusions inventory. Behaviour Research and Therapy, 39, 987-1006. Yorulmaz, O. & Gençöz, T (2008). OKB semptomlarında yorumlama ve kontrol süreçlerini değerlendiren İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsesif İnanışlar Anketi ve Düşünceleri Kontrol Anketi’nin psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 11, 1-13.
Obsesif Kompulsif İçme Ölçeği (Obsessive–Compulsive Drinking Scale) Anton, R.F., et al. (1996). The obsessive compulsive drinking scale: A new method of assessing outcome in alcoholism treatment studies. Archives of General Psychiatry, 53, 225–231. Evren, C., ve ark.  (In press). Validation study of the Turkish version of the Obsessive–Compulsive Drinking Scale in male alcohol dependent inpatients. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences .
Obsesif-Kompulsif Envanteri’nin Revize Edilmiş Formun Foa, E.B., et al. (2002). The obsessive-compulsive inventory: Development and validation of a short version. Psychological Assessment, 14, 485-496. Aydın, A., ve ark. (2014). Validation of the Turkish Version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) in Clinical and Non-Clinical Samples. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 15-22.
Obsesyonel Olasılıklı Çıkarım Ölçeği (The Obsessional Probabilistic Inference Scale) Güleç, M., ve ark. (2014). Development of a Psychometric Instrument Based on the Inference-Based Approach to Obsessive-Compulsive Disorder: The Obsessional Probabilistic Inference Scale. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 355-362.
Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi - Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY-T; Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children- Present and Lifetime Version) Kaufman, J., ve ark. (1997). Schedule for affective disorders and schizophrenia for school age children-present and lifetime version (K-SADS-PL): initial reliability and validity data. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 980-988. Gökler, B., ve ark. (2004). Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi -şimdi ve yaşam boyu şekli- Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 11(3), 109-115.
Olay Etkisi Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (Impact of Events Scale) Horowitz, M., et al. (1979). Impact of events scale: A measure of subjective stress. Psychosomatic Medicine, 41, 209-218. Çorapçıoğlu, A., ve ark. (2006). Olayların Etkisi Ölçeği (IES-R) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenilirliği. Yeni Symposium, 44, 14-22.
Olayın Etkisi Ölçeği-Revize (OEÖ-R; The Impact of Event Scale-Revised) Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1997). The Impact of Event Scale-Revised. J. P. Wilson, & T. M. Keane (Eds.), Assessing Psychological Trauma and PTSD: A Practitioner’s Handbook (p.399-411). New York: Guilford Press. Çorapçıoğlu, A., ve ark. (2006). Olayların Etkisi Ölçeği (IES-R) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenilirliği. Yeni Sempozyum Dergisi, 44, 14-22.
Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranışlar Ölçeği (Prosocial and Aggressive Behaviors Questionnaire) Boxer, P., Tisak, M. S. & Goldstein,E. (2004). Is it to be good? An exploration of aggressive and prosocial behavior subtypes in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 33(2), 91-100. Bayraktar, F., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. (2010). Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranışlar Ölçeği’nin Ergen Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 1-13.
Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği (OOYÖ) Diener, E., et al. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143–156.  Telef, B. B. (2011). Olumlu ve olumsuz yaşantı ölçeğinin Türkçeye uyarlaması; geçerlik ve güvenirlik çalışması. 11. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulmuş Bildiri. İzmir. 
Olumsuz Davranışlar Anketi (Negative Act Questionnaire) Einarsen, S., et al. (2009). Measuring bullying and harassment at work: Validity, factor structure, and psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire - Revised. Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 23(1), 24-44. Karaahmet, E., ve ark. (2013). İş yerinde yıldırmaya maruz kalımı ölçmek için kullanılan Olumsuz Davranışlar Anketi Türkçe formunun güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14, 275-282.
Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği - Kısa Formu (ODKÖ; The Brief Fear of Negative Evaluation Scale) Leary, M. R. (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 9, 371-376. Çetin, B., ve ark. (2010). Olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeği kısa formunun Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35, 205-216.
Olweus Zorba/Kurban Anketi (Olweus Bully/Victim Questionnaire) Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Blackwell: Oxford. Dölek, N. (2002). Öğrencilerde zorbaca davranışların araştırılması ve bir önleyici program modeli. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
On-Maddeli Kişilik Ölçeği Gosling, S.D., et al. (2003). A very brief measure of the Big Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528. Atak, H. (2013). On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne Uyarlanması.  Nöropsikiyatri Arşivi,50, 312-319.
Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeği (Middle School Self-Efficacy Scale) Bray, C., et al. (2003). Validation of measures of middle schoolers’ self-efficacy for physical and emotional health, and academic tasks. Research in Nursing & Health, 26, 376-386. Yardımcı, F., & Başbakkal, Z. (2010). Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 321-326.
ORTO-15 Donini, L. M., et al. (2005). Orthorexia nervosa: Validation of a diagnosis questionnaire. Eating and Weight Disorders, 10, 28-32. Arusoğlu, G., ve ark. (2008). Ortoreksiya Nervoza ve Orto-11’in Türkçeye Uyarlama Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 283-291.
Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist) Krug, D. A., ve ark. (1993). Autism Screening Instrument for Educational Planning. Second Edition, Pro-ed Inc. Austin, Texas. Yılmaz-Irmak, T., ve ark. (2007). Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(1), 13-23.
Otomatik Düşünceler Ölçeği (Automatic Thoughts Questionnaire) Hollan, S. D., Kendal, P. C. (1980). Cognitive self-statements in depression: Development of an Automatic Thoughts Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 4, 383-395. Sahin, N. H., Sahin, N. (1992). Reliability and validity of the Automatic Thoughts Questionnaire. Journal of Clinical Psychology, 48(3), 334-340.
Oxford Mutluluk Ölçeği Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford happiness questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 1073-1082. Doğan, T., ve Sapmaz, F. ( 2012). Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25(4), 297-304.
Öfkeye İlişkin Derin Düşünme Ölçeği (Anger Rumination Scale) Sukhodolsky, D. G., et al. (2001). Development and validation of the Anger Rumination Scale. Personality and Individual Difference, 31, 689-700. Satıcı, S. A. (2014). Öfkeye İlişkin Derin Düşünme Ölçeği: Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15(4), 328-334.
Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği Rosenbaum, M. A. (1980). A schedule for assessing self-control behaviors: preliminary findings. Behavior Therapy, 11, 109-121. Dağ, İ. (1991). Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeğinin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(4), 269-274.
Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖBÖ; Organizational Commitment Scale) Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the side bet theory of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378. Yalçın, A., & İplik, F. N. (2005). Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 395-412.
Örgütsel Yurttaşlık Davranışları Ölçeği (Organizational Citizenship Behaviors Scale) Van Dyne, L., Graham, J. W. & Dienesch, R. M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 37, 765-802. Muçaoğlu, D. (2006). Çalışanların arkadaşlık başarı ve statü çabaları ve bu çabalarının örgütsel vatandaşlık davranışlarıyla ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Öznel Mutluluk Ölçeği Lyubomirsky, S., & Lepper, H.S. (1999). A measure of subjective happiness: preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46, 137-155. Doğan, T., ve Totan, T. (Baskıda). Translation and validation of the Turkish subjective happiness scale. The Journal of Happiness and Well- Being.
Padua Envanteri (PE; The Padua Inventory) Sanavio, E. (1988). Obsessions and compulsions: The Padua Inventory. Behavior Research and Therapy, 26, 169- 177. Besiroglu, L., ve ark. (2005). Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua Envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 16, 179-189.
Padua Envanteri-Revize  (Padua Inventory-Revised)
Vanoppen, P., et al. (1995). The Structure of Obsessive-Compulsive Symptoms. Behaviour Research and Therapy, 33, 15-23.
Beşiroğlu, L., ve ark. (2005). The assessment of obsessive-compulsive symptoms: The reliability and validity of the Padua Inventory in a Turkish population. Türk Psikiyatri Dergisi,16, 179-189.
Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEÜR) (Revision of  Padua Inventory) Burns, G. L., Keortge, S. G., Formea, G. M. & Sternberger, L. G. (1996). Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsive symptoms: Distinctions between worry, obsessions, and compulsions. Behaviour Research and Therapy, 34, 163-173. Yorulmaz, O., Karancı, A. N., Dirik, G., Baştuğ, B., Kısa, C., Göka, E. & Burns, G. L. (2007). Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 75-85.
Padua Inventory – Revised (PI-R) Sanavio, E. (1988). Obsessions and compulsions: The Padua Inventory. Behavior Research and Therapy, 26(2), 169-77. Besiroglu, L., Agargun, M. Y., Boysan, M., Eryonucu, B., Gulec, M., Selvi, Y. The assessment of obsessive-compulsive symptoms: reliability and validity of the Padua Inventory in a Turkish population. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(3), 179-89.
Panik Bozukluğu Şiddeti Ölçeği  (Panic Disorder Severity Scale) Shear, MK., et al. (1997). Multicenter collaborative Panic Disorder Severity Scale. The American Journal of Psychiatry, 154, 1571-5. Monkul, E.S., ve ark. (2004). Panic Disorder Severity Scale: reliability and validity of the Turkish version. Depression and Anxiety, 20, 8-16.
Penn Alkol Aşerme Ölçeği (PAAÖ; Penn Alcohol Craving Scale) Flannery, B. A., et al. (1999). Psychometric properties of the Penn Alcohol Craving Scale. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23, 1289-1295. Evren, C., ve ark. (2008). Değişime Hazır Olma ve Tedavi İsteği Ölçeği (SOCRATES) Türkçe versiyonunun yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda faktör yapısı, geçerliği ve güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18, 84-91.
Penn State Endişe Ölçeği (PSSÖ; Penn State Worry Questionnaire) Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., Borkovec, T. D. (1990). Development and Validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 28, 487-495.  Baysan, M., Keskin, S., Beşiroğlu, L. (2008). Penn State Endişe Ölçeği Türkçe Formunun Hiyerarşik Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18, 174-182. 
Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ; The Pittsburgh Sleep Quality Index) Buysse, D. J., et al. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research, 28, 193- 213. Ağargün, M. Y., ve ark. (1996). Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi'nin Geçerliği ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 7, 107-115.
Portre Değerler Anketi (PDA; Portrait Values Questionnaire) Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M. & Owens, V. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross- Cultural Psychology, 32, 519-542. Demirutku, K. & Sümer, N. (2010). Temel Değerlerin Ölçümü: Portre Değerler Anketinin Türkçe Uyarlaması. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 17-25.
Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ; The Pozitive and Negative Affect Scale) Watson, D., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070. Gençöz, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15, 19-26.
Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS; The Positive and Negetive Syndrome Scale) Kay, S. R., Fiszbein, A., Opler, L. A. (1987). The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 13(2), 261-275. Kostakoğlu, A. E., Batur, S., Tiryaki, A., Göğüş, A. (1999). Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeğinin (PANSS) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 14, 23-32.
Premenstrual Syndrome Scale (PMSS) Gencdogan, B. (2006). Premenstruel sendrom icin yeni bir olcek [A New Scale for Premenstrual Syndrome]. Türkiye'de Psikiyatri Dergisi, 8, 81-87. Erişim tarihi Eylül 2014, http://www.psikiyatridizini.org/viewarticle.php?article_id=5131 adresinden alınmıştır.
Problem Çözme Envanteri (PÇE; Problem Solving Inventory) Heppner, P. P. & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29, 66-75. Şahin, N., Şahin, N. H. & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17, 379-396.
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği  Friborg, O., et al. (2005). Resilience in Relation to Personality and Intelligence. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 14(1), 29-42. Basım, N. H., & Çetin, F. (2011). Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 104-114.
Psikolojik Kontrol Ölçeği (Psychological Control Scale - Youth Self Report) Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development, 67, 3296-3319. Sayıl, M. & Kındap, Y. (2010). Ergenin Anne-Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrol: Psikolojik Kontrol Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları,13(25), 62-71.
Psikolojik Yardım Arama Tutumları Ölçeği Türküm, A.S. (2001). Stresle başa çıkma biçimi, iyimserlik, bilişselçarpıtma düzeyleri ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlar arasındaki ilişkiler: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,1, 1-16.
Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği Vogel, D.L., et al.(2006). Measuring the self-stigma associated with seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 53, 325-337. Sezer, S., ve Kezer, F. (2013). Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği’nin (PYAKDÖ) Bir Türk Örnekleminde Geçerlilik ve Güvenilirliği. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(2)148-156.
Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Anketi  Dangaç, G. (2008). Örgütlerde psikolojik yıldırma (mobbing) araştırması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi-17 (PSC-17) Gardner, W., et al. (1999). The PSC-17: a brief pediatric symptom checklist including psychosocial problem subscales: a report from PROS and ASPN. Ambulatory Child Health, 5, 225–236.
Erdogan, S., & Ozturk, M. (2011). Psychometric evaluation of the Turkish version of the pediatric symptom checklist-17 for detecting psychosocial problems in low-income children. Journal of Clinical Nursing, 20, 2591-2599.
Raven Standard Progressive Matrices (RSPM) Raven, J. C., et al. (1992). Manual for Raven’s Standard Progressive Matrices. Oxford: Oxford Psychologists Press.
Renk İzleme Testi D'Elia, L. F., et al. (1996). Color trail test. Professional manual. Odessa,  Psychological Assessment Resources, Inc.  Güleç, H., ve ark. (2006). Türk Toplumunda Şizofreni Tanısı Konmuş Hastalardaki Frontal Değerlendirmede Renk İzleme Testi Türkçe Uyarlamasının Geçerliliği ve Güvenirliği. Düşünen Adam, 19(4), 180-185.
REZZY Yeme Bozuklukları Ölçeği (SCOFF Eating Disorders Scale) Morgan, J. F., et al. (1999). The SCOFF ques-tionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. British Medical Journal, 319, 1467–1468. Aydemir, Ö., ve ark. (2015). Kadın üniversite öğrencilerinde REZZY Yeme Bozuklukları Ölçeği Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(ös.1), 31-35.
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press. Çuhadaroğlu, F. (1986). Adölesanlarda Benlik Saygısı. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Rosenberg Özsaygı Envanteri (Rosenberg Self Esteem Scale) Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press. Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal vs external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28. Dağ, İ. (1991). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği’nin (RİDKOÖ) üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7 (26), 10-16.
Ruhsal Esenlik Anketi-12 (REA-12; Well-Being Questionnaire-12) Pouwer, F., et al. (2000). The well-being questionnaire: evidence for a three factor structure with 12 items (WBQ 12). Psychological Medicine, 30, 455-462. Sağduyu, A., ve ark. (2003). Ruhsal Esenlik Anketi 12: Türkçe Formun Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(4), 273-279.
Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (Beliefs Toward Mental Ilness Scale) Hirai, M., & Clum, G. A. (2000). Development, Reliability, and Validity of the Beliefs Toward Mental Illness Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 22, 221-236. Bilge, A., & Çam, O. (2008). Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği'nin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9, 91-96.
Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİGÖ; The Internalized Stigma of Mental Illness Scale) Ritsher, J. B., et al. (2003). Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. Psychiatry Research, 121, 31-49. Ersoy, M. A., & Varan, A. (2007). Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyari Dergisi, 18(2), 163-171.
Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği (RSTTÖ;  Scale of the Community Attitudes towards the Mentally Ill) Taylor, S. M., & Dear, M. J. (1981). Scaling community attitudes toward the mentally ill. Schizophrenia Bulletin, 7, 225-240.  Bağ, B., & Ekinci, M. (2006). Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği’nin (RSTTÖ) Türk Toplumunda Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 65-83. Erişim tarihi 2 Mart 2008, http:// www.e-sosder.com adresinden alınmıştır.
Ruminatif Düşünme Biçimi Ölçeği (Ruminative Thought Style Questionnaire) Brinker, J. K., Dozois, J. A. (2009). Ruminative Thought Style and Depressed Mood. Journal of Clinical Psychology, 65(1), 1-19. Karatepe, H. T., Yavuz, F. K., Turkcan, A. (2013). Validity and Reliability of the Turkish version of the Ruminative Thought Style Questionnaire. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 23(3), 231-241.
Sabotaj Ölçeği Altıntaş, F. Ç. (2009). Kişiliğin algılanan örgütsel sabotaj davranışları üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, 95-111.
Savunma Biçimleri Testi (SBT; Defense Style Questionnaire) Andrews, G., et al. (1993). The defense style questionnaire. Journal of Mental Disorders, 181, 246-256. Bodur, F. (1999). Defense Style Questionnaire (Savunma Biçimleri Testi) Ego Savunma Mekanizmaları Testinin Türkçe Formu Dil Eşdeğerliliği, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
Savunma Mekanizmaları Envanteri (Deference Mechanisms Inventory) Gleser, G. C. & Ihilevich, D. (1969). An objective instrument for measuring defence mechanis ırıs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33, 51-60. Sorias, O., ve ark.( 1995). I-G savunma mekanizmaları envanterini türk kültürüne uyarlama çalışması. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, İzmir.
Semptom Tarama Anketi 90 Maddelik Gözden Geçirilmiş Hali  Derogatis, L.R. (1994). SCL-90-R: Administration, scoring, and procedures manual. Minneapolis. Dağ, I. (1991). Belirti tarama listesinin (SCL-90-R) üniversite öğrencileri için güvenilirliği ve geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2, 5-12.
Semptom/Belirti Yorumlama Anketi Robbins, J. M., & Kirmayer, L.J. (1991). Attributions of common somatics symptoms. Psychological Medicine, 21,1029-1045. Güleç, H., ve Sayar, K. (2005). Semptom Yorumlama AnketininTürkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 8, 31-36.
Sıfat Listesi (ACL) Gough, H.G., & Heilbrun, A.B. (1983). The Adjective Check List Manual. Palo Alto: Consulting Psychologist Press. Savran, C. (1993). Sıfat Listesinin (Adjective Check List) Türkiye Koşullarına Uygun Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışması ve Bir Örnek Uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, İstanbul.
Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği (Students’ Perceptions of the Classroom Environment Scale) Ryan, A. M. & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in adolescents’ motivation and engagement during middle school. American Educational Research Journal, 38(2), 437-460. Bayraktar, F. (2013). Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği: İki Ayrı Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliğin Sınanması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 1-13.
Sınır Kişilik Ölçeği (SKÖ; Borderline Personality Inventory) Leichsenring, F. (1999). Development and first results of the Borderline Personality Inventory: A self-report instrument for assessing borderline personality organization. Journal of Personality Assessment, 73, 45-63. Aydemir, Ö., ve ark. (2006). Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe‟ye uyarlanması, güvenirlik ve geçerliği. Türkiye'de Psikiyatri, 8, 1.
Sınırlılık Şemaları Ölçeği (SŞÖ) Boysan, M., et al. (2008). Sınırlılık algısının depresyonla ilişkisi: Psikometrik bir analiz. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9, 191-196.
Sorumluluk Tutumları Ölçeği (STÖ) Salkovskis, P. M., et al. (2000). Responsibility attitudes and interpretations are characteristic of obsessive-compulsive disorder. Behavior Research and Therapy, 38, 347-372. Yorulmaz, O., ve ark. (2008). Responsibility, thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Clinical Psychology, 64, 308-317.
Sorun Davranışlar Kontrol Listesi (Aberrant Behavior Checklist) Aman, G. M., Singh, N. N., Stewart, A. W., & Field, C. J. (1985a).The Aberrant Behavior Checklist: A behavior rating scale for the assessment of treatment effects. American Journal of Mental Deficiency, 89 (5), 485-491. Sucuoğlu, B. (2003). Sorun Davranışlar Kontrol Listesi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 18(52), 77-91.
Sosyal Destek Davranışları Ölçeği (SDDÖ; Inventory of Socially Supportive Behaviors) Barrera, M. Jr., et al. (1981). Preliminary development of a scale of social support: Studies on college students. American Journal of Community Psychology, 9, 435-447. Erol, Y. R., & Bozo, Ö. (2012). Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 210-215.
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ; Social Appearance Anxiety Scale) Hart, T. A., et al. (2008). Development and examination of the social appearance anxiety scale. Assessment, 15, 48-59. Doğan, T. (2009). Bilişsel ve Kendini Değerlendirme Süreçlerinin Sosyal Anksiyete Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sosyal İletişim Ölçeği (SİÖ; Social Communication Questionnaire) Rutter, M., et al. (2007). The Social Communication Questionnaire (SCQ), second printing, Western Psychological Services. Avcil, S., ve ark. (2015). 4-18 Yaş Aralığındaki Otistik Bireylerde Sosyal İletişim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(1), 56-64.
Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (Social Comparison Scale) Gilbert, P., & Trent, D. (1991). Depression in relation to submission and other rank related attributes. (Manuscript Submitted for Publication). Şahin, N. H., & Şahin, N. (1992). Adolescent guit, shame and depression in relation to sociotropy and autonomy. III. World Congresses of Behaviour Therapy and Cognitive Therapy (June, 17-21). Toronto, Canada.
Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ; Social Adaptation Self-Evaluation Scale) Bosc, M., et al. (1997). Development and validation of a social functioning scale, the Social Adaptation Self-evaluation Scale. European Neuropsychopharmacology, 7(1), 57-70. Akkaya, C., ve ark. (2008). Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 292-299.
Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30; Social Competence and Behavior Evaluation Scale-30) LaFreniere, P. J., & Dumas, J. E. (1996). Social competence and behavior evaluation in children ages 3 to 6 years: The short form (SCBE-30). Psychological Assessment, 8, 369-377. Çorapçı, F., ve ark. (2010). Okul Öncesi Dönemde Duygusal, Davranışsal, ve Sosyal Uyum Taraması: Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(2), 63-74.
Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (Sociotropy-Autonomy Scale) Beck, A. T., Epstein, N., Harrison, R. P., & Emery, J. (1983). Development of the Sociotropy-Autonomy Scale: A measure of personality factors in psychopathology. Philadelphia: University of Pennsylvania. Şahin, N. H., Ulusoy, M., & fiahin, N. (1993). Exploring the sociotropy-autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric patients. Journal of Clinical Psychology, 49, 751-763.
South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKT; The South Oaks Gambling Screen) Lesieur, H. R., & Blume, S. B. (1987). The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new instrument for the identification of pathological gamblers. The American Journal of Psychiatry, 144, 1184-1198. Duvarcı, İ., & Varan, A. (2001). South Oaks kumar tarama testi Türkçe formu güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatr Dergisi, 12, 34-45.
Sözel Akıcılık Testi Horn, W. (1983). Leistungs-Prüf-System (LPS). Verlag Hans Huber, Bern.  Bingöl, A., ve ark. (1994). Türk toplumunda sözel akıcılık becerisi, bir standardizasyon çalışması. 15. Ulusal Nöroloji Kongresi. Adana.
Spence Çocuklar için Kaygı Ölçeği-Ebeveyn Formu (Spence Children’s Anxiety Scale Parent Version) Spence, S. H. (1999). Spence Children’s Anxiety Scale Parent Version. Brisbane: University of Queensland. Orbay, Ö. & Ayvaşık, H. B. (2006). Spence Çocuklar için Kaygı Ölçeği-Ebeveyn Formu: Ön Çalışma. Türk Psikoloji Yazıları, 9(18), 33-48.
Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) Spielberger CD, Jacobs G, Russel F, Crane RS. (1983). Assessment of anger: The state trait anger scale. Advances in personality assessmet Cilt II, Butcher JN, Spielberger CD (Eds), LEA, Hillsdale,
NJ, 159-87.
Özer A. K. (1994). Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9, 31, 26-35.
Standardize Mini Mental Test (SMMT; Standardized Mini Mental State Examination) Molloy, D. W., & Standish, T. I. M. (1997). A guide to the standardized mini mental state examination. International Psychogeriatrics, 9(1), 87-94. Güngen, C., ve ark. (2002). Standardize Mini Mental Test’in Türk Toplumunda Hafif Demans Tanısında Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(4), 273-281.
Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. Şahin, N. H., & Durak, A. (1995). Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite öğrencieri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 56-73.
Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri Kısa Formu
Endler, N.S., & Parker, J.D.A. (1999). Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual. Second ed. Toronto: Multi-Health Systems.
Boysan, M. (2012). Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri Kısa Formu’nun (SDBÇE-21) Klinik Dışı Türk Örnekleminde Geçerliliği. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25(2), 101-107.
Stroop Testi TBAG Formu (Stroop Test TBAG Form) Karakaş, S., ve ark. (1999a). Stroop Testi TBAG Formu: Türk kültürüne standardizasyon çalışmaları, güvenirlik ve geçerlik. Klinik Psikiyatri, 2, 75-88.
Suçluluk-Utanç Ölçeği Şahin, N. H. & Şahin, N. (1992). Suçluluk-Utanç Ölçeği. I. Savaşır ve N. H. Şahin, (Ed.), Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler içinde. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Suicidal Ideation Scale (SIS) Levine, S., Ancill, R. J., Roberts, A. P. (1989). Assessment of suicide risk by computer-delivered self-rating questionnaire: preliminary findings. Acta Psychiatrica Scandinavica, 80(3), 216-220. Dilbaz, N., Holat, H., Bayam, G., Berksun, O., Holat, H., Tuzer, T., et al. (1995). Validity and reliability of suicide ideation scale. Scientific Studies Book of 31st Turkish National Congress of Psychiatry, Istanbul: TPD, 40-41.
Sürekli Kaygı Envanteri Spielberger, C.D., R.C. Gorsuch & R.E. Luschene. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. California : Consulting Psychologists Press.  Öner, N. & Le Compte, A. (1985). Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları (No.:233).
Sürekli Öfke ve Öfkeyi İfade Tarzı Ölçeği (The State Trait Anger Scale) Spielberger, C. D. (1988). Professional manual for the State-Trait Anger Expression Inventory. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Özer, A. K. (1994). Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzı Ölçekleri Ön Çalışması. Türk Psikolojisi Dergisi, 9 (31), 26-35.
Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği (State-Trait Anger Expression Inventory) Spielberger, C.D. (1988). State-trait anger expression inventory. Odessa: Psychological Assessment Resources, Inc. Özer, A.K. (1994). Sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9, 26-35.
Sürücü Öfkesi Ölçeği (SÖÖ; Driving Anger Scale) Deffenbacher, J. L., et al. (1994). Development of A Driving Anger Scale. Psychological Reports, 74, 83-91. Yasak, Y., ve ark. (2005). Trafikte öfke: Sürücü Öfke Ölçeği’nin (SÖÖ) geçerlik ve güvenirliği. Trafik ve Yol Güvenliği 3. Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri (ŞMÖ; Exposure to Violence Scales) Singer, M. I., et al. (1999). Contributors to violent behavior among elementary and middle school children. Pediatrics, 104, 878-884. Kaya, F., & Bilgin, H. (2012). Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Türkçe uyarlaması: Lise öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 151-157.
Şizofrenide İşlevsel İyileşlme Ölçeği Llorca, P.M., et al. (2009). The Functional Remission of General Schizophrenia (FROGS) Scale: Development and Validation of a New Questionnair. Schizophrenia Research, 03916, 8. Emiroğlu, B., ve ark. (2009). Şizofreni Hastalarında İşlevsel iyileşme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 46 Özel Sayı, 15-24.
Şizotipal Kişilik Ölçeği (ŞKÖ; Schizotypal Personality Questionnaire) Raine, A. (1991). The SPQ: A scale for the assessment of schizotypal personality based on DSM-III-R criteria. Schizophrenia Bulletin, 17, 556-564. Şener, A., Bora, E., Tekin, I., Özaşkınlı, S. (2006). Şizotipal Kişilik Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerindeki Geçerlik ve Güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16, 84-92.
Tedavi Motivasyonu Anketi (TMA; Treatment Motivation Questionnaire) Ryan, R. M., Plant, R. W., O'Malley S. (1995). Initial motivations for alcohol treatment: relations with patient characteristics, treatment involvement, and dropout. Addictive Behaviors, 20, 279-297. Evren, C., Saaçioğlu Ö., Can, Y., Çakmak, D. (2004). Tedavi için motivasyon (TİM) ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 12, 22-30.
Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği (TDÖ; Repetitive Thinking Questionnaire) McEvoy, P. M., et al. (2010). Are worry, rumi-nation, and post-event processing one and the same? Development of the repetitive thinking questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, 24, 509-519. Gülüm, İ. V., & Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 216-223. 
Teksas Düzeltilmiş Yas Ölçeği (TDYÖ; Texas Revised Inventory of Grief) Neimeyer, R. A., & Hogan, N. S. (2002). Ouantitative or oualitative? Measurement isues in the study of grief. MS Strobe, RO Hansson, W Strobe, H Schut (Eds.), Handbook of Bereavement Research Conseqences, Coping and Care (p.89-118). Washington: American Psychological Association. Yıldız, H., & Cimete, G. (2011). Teksas Düzeltilmiş Yas Ölçeğinin uyarlama çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 30-36.
Temel Empati Ölçeği (TEÖ; Basic Empathy Scale) Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence, 29(4), 589-611. Topçu, Ç., Baker, Ö. E. & Aydın, Y. Ç. (2010). Temel empati ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, 174-182.
Temel Empati Ölçeği (TEÖ; Basic Empathy Scale) Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence, 29(4), 589-611. Topçu, Ç., ve ark. (2010). Temel empati ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, 174-182.
Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (TKÖÖ) Öncül, Ö. (2008). Roles of Basic Personality Traits, Schema Coping Responses, and Toxic Childhood Experiences on Antisocial, Borderline, and Psychopathic Personality Characteristics. Unpublished Master’s Thesis. Ankara: Middle East Technical University.
Temel Yas Unsurları Ölçeği Burnet, P., et al. (1997).  Measuring core bereavement phenomena. Psychological Medicine, 27, 49-57. Selvi, Y., ve ark. (2011). Temel Yas Unsurları Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48 129-34.
Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci Formu (TİÖ-G; Working Alliance Inventory-Observer Form) Wang, V., et al. (2005). Manuel for the working alliance inventory-observer form, short form. Unpublished instrument, Ohio University Department of Psychology. Soygüt, G., & Uluç, S. (2009). Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(4), 367-375.
The Beliefs about Emotions Scale Rimes, K. A., & Chalder, T. (2010). The Beliefs about Emotions Scale: validity, reliability and sensitivity to clinical change. Journal of Psychosomatic Research, 68, 295-282. Akın, A., & Akın, U. (2012). Turkish version of the Beliefs about Emotions Scale (BES). Presented at the International Counseling and Education Conference 2012. İstanbul, Turkey.
The Metacognitions Questionnaire-30 Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the Metacognitions Questionnaire: properties of the MCQ-30. Behavior Research and Therapy, 42, 385-396. Tosun, A., & Irak, M. (2008). Adaptation, validity, and reliability of the Meta-cognition Questionnaire-30 for the Turkish population, and its relationship to anxiety and obsessive-compulsive symptoms. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), 67-80.
The Psychopathy Checklist—revised (PCL-R) Hare, R. D., Harpur, T. J., Hakstian, A. R., Forth, A. E., Hart, S. D., Newman, J. P. (1990). The Revised Psychopathy Checklist: Reliability and factor structure. Psychological Assessment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(3), 338-341. Tutuncu, R., Kilic, S., Basoglu, C., Ates, M. A., Algul, A., Balibey, H., Gunay, H., Semiz, U. B., Oge, C., Ebrinc, S., Cetin, M. (2015). The reliability and validity of the Turkish Version of Psychopathy Checklist-Revised (Turkish PCL–R), Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,25(2), 118-124.
Tiksinme Ölçeği-Revize Edilmiş Formu (TÖ-R; Disgust Sensitivity Scale-Revised Form) Haidt, J., McCauley, C. & Rozin, P. (1994). Individual differences in sensitivity to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors. Personality and Individual Differences, 16, 701-713. İnözü, M. & Eremsoy, C. E. (2013. Tiksinme Ölçeği ile Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 1-10.
Toronto Aleksimi Ölçeği (TAÖ-20; Toronto Alexithymia Scale) Bagby, R. M., Parker, J. D. A., Taylor G. J. (1992). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I Item selection and cross validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32. Güleç, H., Köse, S., Güleç, M. Y., Çitak, S., Evren, C., Borckardt, J., Sayar, K. (2009). Yirmi soruluk Toronto aleksimi ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19, 214-220.
Travma Sonrası Hayata Küsme Bozukluğu Ölçeği Linden, M., et al. (2009). The Post-Traumatic Embitterment Disorder Self-Rating Scale (PTED Scale). Clinical Psychology & Psychotherapy, 16, 139–147. Ünal, S., ve ark. (2011). Travma Sonrası Hayata Küsme Bozukluğu Ölçeğinin (PTED Self-Rating Scale) Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24(1), 32-37.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Ölçeği-Kendini Değerlendirme (TSSBÖ-KD; PTSD Symptom Scale-Self-Report) Foa, E. B., et al. (1993). Reliability and validity of a brief instrument for assessing post-traumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 6, 459-473. Aydın, A., ve ark. (2012). Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Ölçeği-Kendini Değerlendirme (TSSBÖ-KD) Türkçe Formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 125-130.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi (Sivil Sürümü) Dobbie, D.R., et al. (2002). Screening for post-traumatic stress disorder in female veteran’s affairs patients: Validation of the PTSD checklist. General Hospital Psychiatry, 24, 367–374. Kocabaşoğlu, N., ve ark. (2005). Türkçe “PTSD Checklist - Civilian Version” (PCL-C) Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. Yeni Symposium, 43, 126-134.
TSIS Social Skills Subscale Silvera, D., et al. (2001). The Tromso Social Intelligence Scale, a Self-Report Measure of Social Intelligence. Scandinavian Journal of Psychology, 42(4), 313-319. Doğan, T., & Çetin, B. (2009). The Validity, Reliability, and Factorial Structure of the Turkish Version of the Tromso Social Intelligence Scale. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2), 691-720.
Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi 1. Alıcı Dil Kelime Alt Testi (TİFALDİ; Turkish Expressive and Receptive Language Test) Kazak-Berument, S., & Güven, A. G. (basılacak). Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı Dil Kelime Alt Testi Standardizasyon ve Güvenilirlik-Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24.
Türkçe Sesletim–Sesbilgisi Testi (Turkish Articulation and Phonology Test) Dodd, B., Hua, Z., Crosbie, S., Holm, A., & Ozanne, A. (2002). Manual of diagnostic evaluation of articulation and phonology. Londra: The Psychological Corparation Limited. Seyhun, T. (2006). Türkçe Sesletim–Sesbilgisi Testi: Geçerlik-Güvenirlik ve Standardizasyon Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 21(58), 39-56.
UCLA Yalnızlık Ölçeği (UCLA Loneliness Scale) Russell, D., Peplau, L. A. & Cutrona C. E. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Pschology, 39, 472-480. Demir, A. (1989). UCLA Yalnızlık Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 14-19.
UCLA Yalnızlık Ölçeği kısa formu (Short-form of the UCLA Loneliness Scale) Hays, R.D., & DiMatteo, M.R.  (1987). A short-form measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 51, 69-81. Yıldız, M. A. ve Duy, B. (2014). Adaptation of the Short-form of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8)to Turkish for the Adolescents. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27(3), 194-203.
Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi (Composite International Diagnostic Interview) Dünya Sağlık Örgütü. (1997). Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi 2.1 (C. Kılıç, & A. Göğüş, Çev.) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi, Ankara. Kılıç, C., & Göğüş, A. (1997). Uluslararası birleşik tanı görüşmesi, 2.1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi, Yayın No:2, Ankara.
Umut Ölçeği Snyder, C. R., et al. (1991). The will and the ways: development and validation of an individual differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-585. Akman, Y., & Korkut, F. (1993). Umut Ölçeği üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 193-202.
Umutsuzluk, Çaresizlik ve Talihsizlik Ölçeği (UÇT) Lester, D. (1998). Helplessness, hopelessness, and haplessness and suicidality. Psychological Reports, 82, 946. Gençöz, F., ve ark. (2006). Umutsuzluk, Çaresizlik ve Talihsizlik Ölçeği'nin Türk Örnekleminde Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Kriz Dergisi, 14(1), 21-29.
UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği (UPPS Impulsive Behavior Scale) Whiteside, S. P. & Lynam, D. R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Difference, 30(4), 669-689. Yargıç, İ., Ersoy, E., Oflaz, S. B. (2011). UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği ile Psikiyatri Hastalarında Dürtüselliğin Ölçümü. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(2), 139-146.
Uykusuzluk Şiddeti İndeksi (UŞİ; Insomnia Severity Index) Morin, C. M. (1993). Insomnia: Psychological Assessment and Management. New York: Guilford Press. Boysan, M., ve ark. (2010). Uykusuzluk Şiddeti İndeksi’nin Türk örneklemindeki psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 248-252.
Uyumsal Davranış Skalası (UDS) Epir, S. (1976). İlkokul çocukları için AAMD uyum davranışları ölçeği (1974 revizyonu), Türkçe adaptasyonu, El kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi, Ankara Epir, S. (1976). İlkokul çocukları için AAMD uyum davranışları ölçeği (1974 revizyonu), Türkçe adaptasyonu, El kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi, Ankara
Üniversite Uyumunda Öz-yeterlik Ölçeği (ÜUÖYÖ) Hirose, E. I., Wada, S. & Watanabe, H. (1999). Effects of self-efficacy on adjustment to college. Japanese Psychological Research, 41(3), 163-172. Örücü, M. Ç. (2005). The effects of stres management program on perceived stress, self-efficacy and coping styles of university students. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği (Counterproductive Work Behavior Checklist) Spector, P. E., Fox S., Penney L. M., Bruursema K., Goh A. & Kessler S. (2006). The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal? Journal of Vocational Behavior, 68, 446-460. Öcel, H. (2010). Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 18-26.
Üstbiliş Ölçeği-30 (ÜBÖ-30; Metacognition Questionnaire-30) Cartwright-Hatton, S., & Wells, A. (1997). Beliefs about worry and intrusions: the metacognitions questionnaire and its correlates. Journal of Anxiety Disorders, 11, 279–296. Tosun, A., & Irak, M. (2008). Üstbiliş Ölçeği-30’un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belirtilerle İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), 67-80.
Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeği (VPBÖ; Vaginal Penetration Cognition Questionnaire) Klaassen, M., & Ter Kuile, M. M. (2009). Development and initial validation of the Vaginal Penetration Cognition Questionnaire (VPCQ) in a sample of women with vaginismus and dyspareunia. The Journal of Sexual Medicine, 6, 1617-1627. Doğan, S., ve ark. (2015). Vajinismus ve disparonisi olan bir grup kadında Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(ös.1), 1-9.
Vineland Uyum Davranış Ölçeği (Vineland Adaptive Behavior Scales) Sparrow, S. S., Balla, D. A., & Cicchetti, D. V. (1984). Vineland Adaptive Behavior Scales (Survey Form). Circle Pines, Minn: American Guidance Service. Alpas, B. & Akçakın, M. (2003). Vineland Uyum Davranış Ölçeği - Araştırma Formu’nun Doğumdan 47 Aylığa Kadar Olan Türk Bebekleri için Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 18(52), 57-71.
Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ; The Wender Utah Rating Scale) Ward, M. F., et al. (1993) The Wender Utah Rating Scale: An aid in the retrospective diagnosis of childhood Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The American Journal of Psychiatry, 50(6), 885-890. Öncü, B., ve ark. (2005). Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği Türkçe Formunun Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(4), 252-259
WHOQOL-BRİEF(BR) World Health Organization (WHO). (1997). Programme on mental health: WHOQOL measuring quality of life; WHO/MNH/PSF/97, 4. Eser, E., Fidaner, H., Fidaner, C., Eser, S. Y., Elbi, H. G. (1999). The psychometric properties of WHOQOL-100 and WHOQOL-Brief. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 14, 23-40.
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II) - Orta Çocukluk ve Erken Ergenlik Dönemi Ölçeği Brenning, K., Soenens, B., Braet, C. & Bosmans, G. (2011). An adaptation of the experiences in close relationships scalerevised for use with children and adolescent. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 1048-1072. Kırımer, F., Akça, E. & Sümer, N. (2014). Orta Çocuklukta Anneye Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 17(33), 45-57.
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II) - Orta Çocukluk ve Erken Ergenlik Dönemi Ölçeği (Experiences in Close Relationships Scale Revised For Use with Children and Adolescent) Brenning, K., et al. (2011). An adaptation of the experiences in close relationships scale revised for use with children and adolescent. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 1048-1072. Kırımer, F., ve ark. (2014). Orta Çocuklukta Anneye Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 17(33), 45-57.
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II; Experiences in Close Relationships-Revised) Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350-365. Selçuk, E., Günaydın, G., Sümer, N. & Uysal, A. (2005). Yetişkin Bağlanma Boyutları İçin Yeni Bir Ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin Türk Örnekleminde Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 1-11.
Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği (Yale Food Addiction Scale) Gearhardt, A. N., et al. (2009). Prelimi-nary validation of the Yale Food Addiction Scale. Appetite, 52, 430-436. Bayraktar, F., ve ark. (2012). Adaptation study of Yale Food Addiction Scale. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22, 38.
Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ; The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) Goodman, W. K., et al. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, I: Development, use and reliability. Archives of General Psychiatry, 46, 1006-1011. Karamustafalıoğlu, K. O., ve ark. (1993). Yale-Brown obsesyon-kompulsiyon derecelendirme ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. 86, Bursa: Savaş Ofset              .
Yalnızlık ve Sosyal Doyum Ölçeği (Loneliness and Social Dissatisfaction Scale) Asher, S. R., Hymel, S. & Renshaw, P. D. (1984). Loneliness in children. Child Development, 55, 1456-1464. Tarhan, N. (1996). The relationships of sociometric status, sex, academic achievement, school type and grade level with loneliness levels of secondary school students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Yalnızlık ve Sosyal Doyum Ölçeği (Loneliness and Social Dissatisfaction Scale) Asher, S. R., et al. (1984). Loneliness in children. Child Development, 55, 1456-1464. Tarhan, N. (1996). The relationships of sociometric status, sex, academic achievement, school type and grade level with loneliness levels of secondary school students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Yapılandırılmış Gelişim Öyküsü Formu (YGÖF; 
Yapılandırılmış Klinik Görüşme Eksen I (The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders) First, M. B., et al. (2007). Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis I Disorders, Clinical Trials Version  (SCID-CT). New York: Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute. Corapçıoğlu, A., ve ark. (1999). DSM-IV Eksen I Bozuklukları (SCID-I) için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Klinik Versiyonu. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
Yasalarla İhtilafa Düşen Çocuk ve Ergenler için Araştırma ve Değerlendirme Formu (ARDEF) Ögel, K., ve ark. (2011). Yasayla ihtilafa düşen ergenlerin risk ve gereksinmelerinin değerlendirilmesi: Araştırma ve değerlendirme formunun geliştirilmesi ve standardizasyonu. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 143-150.
Yaşam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçeği (PASÖ-YB; Structured Clinical Interview for Panic-Agoraphobic Spectrum) Cassano, G. B., et al. (1999). Internal consistency and discriminant validity of the Structured Clinical Interview for Panic-Agoraphobic Spectrum (SCI-PAS). International Journal of Methods in Psychiatric Research, 8, 138-145. Onur, E., ve ark. (2006). Yaşamboyu panik-agorafobik spektrum ölçeği öz bildirim formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. New/Yeni Symposium Journal, 44, 81-91.
Yaşam Değerlendirmesi Anketi (Life Evaluation Questionnaire) Krespi, M. R., ve ark. (2009). Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Değerlendirmesi Anketinin Geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 56-67.
Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ; The Satisfaction with Life Scale) Diener, E., et al. (1985). The satisfaction with life scale. J Pers Assess 1985; 49:71-75. Durak, M., ve ark. (2010). Psychometric properties of the satisfaction with life scale among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Social Indicators, 99(3), 413-429.
Yaşam Yönelimi Ölçeği (YYÖ) Scheier, M. F. & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219-247. Aydın, G. & Tezer, E. (1991). İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi [The Relationship between optimism, physical symptoms, and academic achievement]. Türk Psikoloji Dergisi, 26(7), 2-9.
Yaşam Yönelimi Testi (YYT; Life Orientation Test) Scheier, M. F., Carver, C. S. (1987). Dispositional optimism and physical well-being: The influence of generalized outcome expectancies on health. Journal of Personality, 55(2), 169–210. Aydın, G. ve Tezer, E. (1991). İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi. Psikoloji Dergisi, 7 (26), 2-9.
Yaşamdan Hoşnutluk ve Doyum Anketi (Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire) Endicott, J., Nee, J., Harrison, W., Blumenthal, R. (1993). Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire: a new measure. Psychopharmacology Bulletin, 29, 321-326. Özer, S., Uluşahin, A., Kabakçı, E. (2001). Bipolar hastalarda ataklar arası dönemde tedavi ve gidiş ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 11, 111-120.
Yazılı Türkçe'nin Kelime Sıklığı Sözlüğü Göz, İ. (bask›da). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü. Türk Dil Kurumu: Ankara. Tekcan, A. İ., Göz, İ., Yalçın, S., Akırmak, Ü., Serbest, S., Fırat, C. & Rodoplu, S. (2002). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü’nün Geçerliği Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 17(50), 27-42.
Yeme Tutumu Testi (YTT; The Eating Attitudes Test) Garner, D. M., & Garfinkel, P. E. (1979). The Eating Attitudes Test: an index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273-279. Savaşır, I., & Erol, N. (1989). Yeme Tutum Testi: Anoreksiya nervoza belirtileri indeksi. Psikoloji Dergisi, 7, 19-25.
Yenilenmiş Problem Davranış Kontrol Listesi (Revised Problem Behavior Checklist) Quay, H.C., & Peterson, D.R. (1996). Revised Behavior Problem Checklist. Professional Manual. Odesa: Psychological Assessment Resources, Inc. Kaner, S.,ve Büyüköztürk, Ş. (2006.). Yenilenmiş Problem Davranış Kontrol Listesi’nin Türk kültürüne Uyarlama Çalışması. Yayınlanmamış araştırma raporu.belirtilmemiş)
Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi (Adult Seperation Anxiety Questionnaire) Manicavasagar, V., et al. (2003). A self-report questionnaire for measuring separation anxiety in adulthood. Comprehensive Psychiatry, 44, 146-53. Diriöz, M. (2010). Ayrılma Anksiyetesi için Yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri’nin Geçerlik ve Güvenilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Sinirbilimleri AD.
Yetişkin Hükümlüler için Risk ve İhtiyaç Belirleme Formu (YARDEF; Risk and Needs Assessment Questionnaire for Adult Offenders) Ögel, K., ve ark. (2014). Yetişkin Hükümlüler için Risk ve İhtiyaç Belirleme Formunun (YARDEF) geliştirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 132-140.
Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesi (World Health Organization-Disability Assessment Schedule-II) World Health Organisation. (1999). WHO Disability Assessment Schedule-II (WHO-DAS-II). Uluğ, B., ve ark. (2001). Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesinin (WHO-DAS-II) Şizofreni Hastalar›nda Geçerlilik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(2), 121-130.
Yirmi maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeği Bagby, R.M., et al. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I Item selection and crossvalidation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32. Güleç, H., ve ark. (Baskıda). Yirmi soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeği’nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 
Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği (YİNA) Solak, N., & Göregenli, M. (2009). Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 72-89.
Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ; Young Parenting Inventory) Young, J. (1994). Young Ebeveynlik Ölçeği. Basılmamış Rapor. Soygüt, G., Çakır, Z. & Karaosmanoğlu, A. (2008). Ebeveynlik Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Young Ebeveynlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 17-30.
Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMÖ; Young Mania Rating Scale) Young, R. C., et al. (1978). A rating scale for mania:Reliability, validity, and sensitivity. The British Journal of Psychiatry, 133,  429-435. Karadağ, F., ve ark. (2001). Young Mani Derecelendirme Ölçeğinin Türkiye‟de geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 107-114.
Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 (YŞÖ-KF3; Young Schema Questionnaire-Short Form-3) Young, J. E., et al. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press, p.7. Soygüt, G., ve ark. (2009). Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Değerlendirilmesi: Young Şema Ölçeği Kısa Form-3'ün Psikometrik Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 75-84.
Yüzde Dışavuran Duyguların Ayırt Edilmesi Testi (YDAT; Facial Emotion Discrimination Test) Kerr, S. L., & Neale, J. M. (1993). Emotion perception in schizophrenia: Specific deficit or further evidence of generalized poor performance? Journal of Abnormal Psychology, 102, 312-318. Erol, A., ve ark. (2009). Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması ve Ayırt Edilmesi Testlerinin Türk toplumunda güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 116-123.
Zarit Bakıcı Yük Ölçeği Zarit, S., et al. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feeling of burden. Gerontologist, 20, 649-55. Özlü, A., ve ark. (2009). Zarit Bakıcı Yük Ölçeğinin Şizofreni Hasta Yakınlarında Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışlması. Nöropsikiyatri Arşivi, 46 Özel Sayı, 38-42.
Zihinsel, Fiziksel ve Manevi İyilik Ölçeği (Mental, Physical and Spiritual Well-Being Scale) Vella - Brodrick, D. A., & Allen, F. C. (1995). Development and psychometric validation of the mental, physical, and spiritual well-being scale. Psychological Reports, 77 (2), 659-674. Bozo, Ö. (yayınlanmamış). Zihinsel, fiziksel ve manevi iyilik ölçeği: Uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yayınlanmamış makale.
Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeği Satan, A. (2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorba Davranış Eğilimlerinin Okul Türü ve Bazı Sosyo Demografik Değişkenler ile İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org