ÖLÇÜM ARACI FORMLARI

Aşağıda paylaşım onayı veren ve tanıtım formu olan ölçüm araçları bulunmaktadır. Tanıtım formu olmayan araçların bilgileri yakında eklenecektir.

Bu projenin amacı özetle, ölçüm araçlarına dair güncel bilgilerin derlenmesidir. Ölçüm Araçları Tanıtım Formunda sadece örnek maddeler bulunmaktadır. Ölçüm araçlarının tamamına ulaşmak için tanıtım formunda bulunan yazar iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. Tupov projesinde ölçüm araçlarının tamamının sunulması gibi bir amaç güdülmemektedir. Bu yönde talepte bulunmamanız rica olunur.

Tanıtım formunda verilen bilgiler ilgili kaynaklardan (uyarlama çalışmaları, lisansüstü tezler ve/veya yazarların şahsen doldurduğu formlar) alınmıştır. Formdaki bilgilerde değişiklik yapılması gerektiğini düşünen yazarlar tupov@tupov.org mail adresinden bizimle iletişime geçebilirler.

 

Onay Alınan Ölçüm Araçları

A-B-C-Ç-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-T-U-Ü-V-Y-Z-#

A

Adölesan Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (ADYÖ; Adolescent Dissociative Experiences Scale)
Affetme Ölçeği (AÖ; Forgiveness Inventory)
Ahlâkî Uzaklaşma Ölçeği (Moral Disengagement Scale)
Aidiyet Ölçeği (AÖ; General Belongingness Scale)
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (AH-ÇYTÖ; Parental Attitude Research Instrument)
Akademik Tükenmişlik Ölçeği (ATÖ; Academic Burn Out Scale)
Akademik Usulsüzlük Ölçeği (AUÖ; Academic Dishonesty Scale)
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ; Smartphone Addiction Scale)
Akran Zorbalığı Kurbanlarını Belirleme Ölçeği (AZKBÖ; Peer Victimization Scale)
Akran Zorbalığı Ölçeği Kendini Bildirim Formu (AZÖ-KBF; Bullying Scale)
Aldatma Eğilimi Ölçeği (AEÖ)
Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ; The Perceived Stress Scale)
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (AÖDÖ; Perceived Organizational Support Scale)
Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği (AÖKÖ; Anxiety Specific to Surgery Scale)
Anne-Baba İzleme Ölçeği (ABİÖ)- Ergen Formu (Parental Monitoring Instrument)
Antipsikotik Tedavisi Altındaki Kişiler İçin Öznel İyilik Hali Ölçeği (SWNS-TR; subjective wellbeing under neuroleptics scale-short form)
Arıcak Benlik Saygısı Ölçeği (ABSÖ)
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ; Arizona Sexual Experiences Scale)
Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri (AABE; Separation Anxiety Symptom Inventory)

B
Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ; Addiction Profile Index)
Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Bağımlılığı Formu (BAPINT; The Addiction Profile Index Internet Addiction Form)
Bağımlılık Profil İndeksi Klinik Formu (BAPİ-K; The Addiction Profile Index Clinical Form)
Bakıcı İyilik Ölçeği (BİÖ; The Caregiver Well-being Scale Revisited)
Bariatrik Cerrahi Hastalar için Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği (BCH-YYBÖ; Yale Food Addiction Scale)
Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği (BODZÖ; Bar-On EQ)
Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu (BÇSÖ-KF; Ways of Coping-Short Form)
Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği (BİBSÖ; The Body Image Coping Strategies Inventory)
Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R; Symptom Check List)
Beş Faktör Kişilik Envanteri (BFKE; Five-Factor Personality Inventory)
Bilişler Kontrol Listesi (BKL; Cognition checklist)
Bilişsel Duygu Düzenleme Anketi (BDDA; The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire)
Bilişsel Çarpıtmalar Soru Listesi (BÇSL; Cognitive Distortions Questionnaire)
Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE; Cognitive Flexibility Inventory)
Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ; Cognitive Errors Questionnaire)
Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği (BİLTER-UYET; The Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale)
Bilişsel Üçlü Envanteri (The Cognitive Triad Inventory)
Bipolar Depresyon Derecelendirme Ölçeği (BDDÖ; Bipolar Depression Rating Scale)
Bireycilik-Toplulukçuluk Ölçeği (BTÖ; Individualism-Collectivism Scale)
Biriktirme Envanteri-Gözden Geçirilmiş Formu (BE-GGF; Saving Inventory-Revised)
Büyüsel Düşünce Ölçeği (BDÖ; Magical Ideation Scale)

C
C Tipi Davranış Ölçeği (CTDÖ; A Behavioral Measure of Type C)
CDC Saldırganlık Ölçeği
CES-Depresyon Ölçeği (CES-DÖ; The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)
Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri (CMAE; Cohen-Mansfield Agitation Inventory)
Conners Ana Baba Derecelendirme Ölçeği (CADÖ; Conners’ Parent Rating Scale)
Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ; Conners' Teacher Rating Scale)

Ç
Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇYKÖ; Professional Quality of Life Scale)
Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeği (ÇADÖ; Cooworker Support Scale)
Çelişik Duygulu Cinsiyet Ölçeği (ÇDCÖ; Ambivalent Sexism Scale)
Çıkarımsal Karmaşa Ölçeği (ÇKÖ; Inferential Confusion Scale)
Çocuk Davranışları Anketi (ÇDA; Child Behavior Questionnaire)
Çocuk-Ergen Sosyal Destek Ölçeği (ÇESDÖ; Child-Adolescent Support Scale)
Çocuk Yetiştirme Anketi (ÇYA; Child Rearing Questionnaire)
Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği (ÇKODÖ; Overall School Satisfaction Scale For Children)
Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği (ÇKMÖ; The Short Temperament Scale for Children)
Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeği (ÇÖYÖ; Self-efficacy Scale for Children)
Çocuklar İçin Zorbalıkla İlgili Bilişler Ölçeği (ÇZBÖ)
Çocukların Olumsuz Davranışlarıyla Baş Etme Ölçeği (ÇODBÖ; Coping with Children's Negative Emotions Scale)
Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇÇTÖ-28; Childhood Trauma Questionnaire)
Çocukluk Dönemi Yönetici İşlevler Envanteri (ÇDYİE; The Childhood Executive Functioning Inventory)
Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeği
Çocuklar İçin Dissosiyatif Kontrol Listesi (ÇDKL; Child Dissociative Checklist)
Çok Boyutlu Kan-Yaralanma Fobisi Envanteri (ÇBKFE; Multidimensional Blood/Injury Phobia Inventory)
Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği (ÇEKÖ; Multi-Measure Agentic Personality Scale)

D
Dean'ın Yabancılaşma Ölçeği (DYÖ; Dean Alienation Scale)
Değiştirilmiş Dental Kaygı Ölçeği (DDKÖ; Modified Dental Anxiety Scale)
Dental Beliefs Scale (DBS; Dental Beliefs Scale)
Dental Korku Ölçeği (DKÖ; Dental Fear Scale)
Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ-42; Depression, Anxiety, Stress Scale)
Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği Türkçe Formu (DOBÖ-7; Game Addiction Scale for Adolescents)
Dindarlık Tarama Anketi (DTA; Religiousness Screening Questionnaire)
Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ; The Dissociative Experiences Scale)
Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği II (DYÖ-II; Dissociation Scale)
Dissosiyasyon Ölçeği (DÖ; Dissociation Questionnaire)
Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği (DDTÖ; The Postpartum Depression Screening Scale)
Dönüştürücü Liderlik Ölçeği (DLÖ; Transformational Leadership Scale)
DS14 D Tipi Kişilik Ölçeği (DS14; Type D Scale-14)
Durumluluk ve Sürekli Sportif Güven Envanteri (DSGÖ ve SSGÖ; Trait and Sport Confidence Inventory)
Durumsal-Sürekli Depresyon Ölçeği (DSDÖ; State-Trait Depression Scale) 
Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ; Emotion Regulation Checklist)
Duygu Düzenlemede Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ; Difficulties in Emotion Regulation Scale)
Duygusal Bağımlılık Ölçeği (DBÖ; Emotional Dependency Scale)
Dürüstlük Ölçeği (DÖ; Integrity Scale)
Düşünce ve Dil Ölçeği (DDÖ; Thought and Language Index)
Düşünce Kontrol Anketi (DKA; Thought Control Questionnaire)
Düşünce-Eylem Kaynaşması Ölçeği (DEKÖ; Thought Action Fusion Scale)
Düzenleme Odağı Ölçeği (DOÖ; Regulatory Focus Questionnaire)

E
Ebeveyn Amaçları Anketi (EAA; Parent Goals Questionnaire)
Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)
Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri-Kısa Formu (EABE; Inventory of Parent and Peer Attachment)
Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ; TeamSTEPS)
Ergenler için Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği (EOOYÖ; The Scale of Positive and Negative Experience for Adolescences)
Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ; Social Anxiety Scale for Adolescents)
Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği (EÇDÖ; The Ambivalance toward Men Scale)
Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutum Ölçeği (EİTÖ)
EPOCH Ölçeği
Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu (EKA-GGKF; Eysenck Personality Questionnaire-ASF)

F
Fisher Boşanmaya Uyum Ölçeği (FBUÖ; Fisher Divorce Adjustment Scale)

G
Genellenmiş Akran Algısı Ölçeği (GAAÖ)
Geleneksel Akran Zorbalığı Ölçeği (GAZÖ)
Geleceğe Yönelik Sonuçları Değerlendirme Ölçeği (GYSDÖ)
Gelecek Zaman Algısı Ölçeği (GZAÖ; Future Time Persepctive Scale)
Görev Yönelimli ve İlişki Yönelimli Liderlik Ölçeği (GY-İYLÖ)
Görünüme Yönelik Sosyo-Kültürel Tutumlar Ölçeği 4-Gözden Geçirilmiş Form (GYSTÖ-4GGF; Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-4-Revised)
Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği (KAÖ-GG; Revised Self-Monitoring Scale)
Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği (SDZÖ-GG; Schutte Emotional Intelligence-Revised)
Günlük Amaçlar Ölçei (GAÖ; Daily Goals Scale)
Günlük Stres Ölçeği (GSÖ; Daily Stress Inventory)
Güven Eğilimi Ölçeği (GEÖ; Trust Scale)

H
Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HADÖ)
Hızlı Depresif Belirti Envanteri 16-Klinisyen Formu (HDBE16-KF; The 16-Item Quick Inventory of Depressive Symptomatology-CF)
Hızlı Depresif Belirti Envanteri - Özbildirim Formu (HDBE16-ÖF; The 16-Item Quick Inventory of Depressive Symptomatology-SR)
Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamalar Ölçeği-Kısa Formu (HTPYÖ-KF; Brief-Hypomanic Attitudes and Positive Predictions Inventory)
Hollanda İş Bağımlılığı Anketi (HİBA; Dutch Work Addiction Scale)

I
Illinois Tecavüz Mitlerini Kabul Ölçeği Kısa Formu (İTMKÖ-KF; Illinois Rape Mtyhs Acceptance)

İ
İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği (İHÖ; Internalized Homophobia Scale)
İfade Etme Ölçeği (İEÖ; Voice Scale)
İlişkisel Mizah Envanteri (İME; Relational Humar Inventory)
İnternet Bağımlılığı Tanı Anketi (IBTA; Internet Addiction Diagnostic Qestionnaire)
İnternet Bağımlılığı Testi (İBT; Internet Addiction Test)
İntihar Davranış Ölçeği
İntikam Ölçeği (İÖ; The Vengeance Scale)
İstanbul 5 Küp Planlama Kulesi (İ5KPK)
İstemdışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri (İDYE; Interpretations of Intrusions Inventory)
İş Talepleri ve İş Kaynakları Ölçeği (İTİKÖ; Job Demands-Resources Scale)
İşe Yabancılaşma Ölçeği (İYÖ; Work Alienation Scale)

İşlevsel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısaltılmış Türkçe Formu (Revised and Abbreviated form of the Turkish Version of the Dysfunctional Attitude Scale (DAS-R)

K
Kabullenme ve Eylem Ölçeği- II (KEÖ–II; Acceptance and Action Questionnaire–II)
Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (KCİÖ; Female Sexual Function Index)
Kendini Ayarlama Ölçeği(KAY; Self-Monitoring Scale)
Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği: (KSİÖ; The Willingness to Self-Censor Scale)
Kernis ve Goldman'ın Özgünlük Ölçeği (Kısa Formu)
Kernis ve Goldman'ın Özgünlük Ölçeği (The Authenticity Inventory)
Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları (KBHİÇZÖ; Difficulties of Working with Patients with Personality Disorders)
Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar Ölçeği (KBHİTÖ; Attitudes Towards Patients with Personality Disorders Scales)
Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II (KGYÖ-II; Personal Growth Initiative Scale-II)
Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği (BİLTER-U; Suitability for Short-Term Cognitive Therapy Rating Scales)
Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları-Çocuk Formu (KAET-ÇF; EMBU-C)
Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ; Locus of Control Scale)
Korku ve Kaçınma Ölçeği (KKÖ)
Koşulsuz Kendini Kabulü Ölçeği (KKKÖ; Unconditional Self Acceptance Scale)
Kumar Oynama Bilişleri Ölçeği (KOBÖ; Gambling-Related Cognitions Scale)
Kültürlerarası Tolerans Ölçeği (KTÖ; Intercultural Tolerance Scale)

L
Leahy Duygusal Şema Ölçeği (LDŞÖ; Leahy Emotional Schema Scale)
Leahy Duygusal Şema Ölçeği-II (LDŞÖ-II; Leahy Emotional Schema Scale-II)
Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ; Libowitz Social Anxiety Scale)
Londra Kulesi Testi (LKDX; Test of London-Drexel (TOLDX)

M
Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI)
Moral Yüreklilik Ölçeği (MYÖ; Moral Courage Scale)

N
Narsistik Kişilik Envanteri (NKE; Narcissistic Personality Inventory)
Nedensel Belirsizlik Ölçeği (NBÖ; Causal Uncertainty Scale)
Normal Ötesi İnanış Ölçeği (NÖİÖ; Paranormal Belief Scale)
Nowicki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği (N-SDOÖ; A Locus of Control Scale for Children)

O
Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (OÖYKÖ)
Obsesif-Kompulsif Envanteri-Gözden Geçirilmiş Formu (OKE-GGF; Obsessive Compulsive Inventory-Revised) 
Obsesif-Kompulsif Envanteri-Revize (OKE-R; Obsessive Compulsive Inventory-Revised)
Obsesif İnanışlar Anketi-Gözden Geçirilmiş Form (OİA-GGF; Obsessive Beliefs Questionnaire-Revised)
Obsesyonel Olasılıklı Çıkarım Ölçeği (OOÇÖ; Obsessional Probabilistic Inference Scale)
Okul Çocuklarının Mutluluk Envanteri (OÇME; The School Children’s Happiness Inventory)
Okul Sosyal İklimi Ölçeği (OSİÖ)
Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen Tutum Ölçeği (OZÖTÖ)
Olayların Etkisi Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Form (OEÖ; Impact of Event Scale-Revised)
Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranışlar Ölçeği (OSSDÖ; Prosocial and Aggressive Behaviors Questionnaire)
Olumlu ve Olumsuz Mükemmelliyetçilik Ölçeği (OOMÖ; Positive and Negative Perfectionism Scale)
Onay Arama Ölçeği (OAÖ; Reassurance-Seeking Scale)
Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeği (OÖYÖ; Middle School Self-Efficacy Scale)
Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği (OOYÖ; Positive and Negative Experience Scale)

Ö
Öfkeye İlişkin Derin Düşünme Ölçeği (ÖİDDÖ; Anger Rumination Scale)
Ölüm Kaygısı Ölçeği (ÖKÖ; Death Anxiety Scale)
Örgüte Güven Ölçeği (ÖGÖ; Organizational Trust Scale)
Örgütsel Psikolojik Sermaye Ölçeği (ÖPSÖ; Psychological Capital Scale)
Özgecilik Ölçeği (ÖÖ; Altruism Scale)
Öznel Bellek Yakınmaları Anketi (ÖBYA; Subjective Memory Complaints Questionnaire)
Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ; The Subjective Happiness Scale)
Öz Etkinlik Ölçeği (ÖEÖ; Self-Efficacy Scale)

P
Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEÜR; Padua Inventory-WSUR)
Peritravmatik Dissosiyasyon Ölçeği (PDÖ; Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire)
Penn Eyalet Endişe Ölçeği (PEEÖ; Penn State Worry Questionnaire)
Penn State Endişe Ölçeği (PSEÖ; Penn State Worry Questionnaire)
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ; Psychological Well-being Scale)
Portre Değerler Anketi (PDA; Portrait Values Questionnaire)
Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ; Positive and Negative Affect Schedule)
Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS; Positive and Negative Syndrome Scale)
Prospektif ve Retrospektif Bellek Ölçeği (RPBÖ)

R
Risk Alma Ölçeği (RAÖ; Risk Taking Scale)
Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ; Learned Resourcefulness Schedule)
Rotter’ın İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ; Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement)
Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ; The Beliefs toward Mental Illness Scale)
Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ; Internalized Stigma of Mental Illness Scale)
Ruminasyonla İlgili Olumlu İnanışlar Ölçeği (RUMİ-Olumlu; Positive Beliefs about Rumination Scale)
Ruminasyonla İlgili Olumsuz İnanışlar Ölçeği (RUMİ-Olumsuz; Negative Beliefs about Rumination Scale)

S
Sabahçı-Akşamcı Ölçeği (SAÖ; Morningness-Eveningness Questionnaire)
Sağ-Kanat Yetkeciliği Ölçeği (SKYÖ; Right-Wing Authoritarianism Scale)
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II; Health promoting Life Style Profile II)
Sanal Zorbalık Ölçeği (SZÖ)
Savunma Biçimleri Testi (SBT;The Defense Style Questionnaire)
Sebat Ölçeği (SÖ; Perseverance Scale)
Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT)
Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği (SSÇAÖ; Students' Perceptions of the Classroom Environment Scale)
Sorumluluk Tutumları Ölçeği (STÖ; Responsibility Attitudes Scale) 
Sosyal Destek Davranışları Ölçeği (SDDÖ)
Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE; Social Physical Anxiety Inventory)
Sosyal Sorumluluk Ölçeği (SSÖ)
Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ; Social Adaptation Self-Evaluation Scale)
Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği (SYDDÖ; Social Competence and Behavior Evaluation)
South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT; South Oaks Gambling Screen)
Sporcular İçin Beden Algısını Değerlendirme Ölçeği (SBADÖ)
Steinberg Dissosiyatif Amnezi Ölçeği (SDAÖ; Steinberg Dissociative Amnesia Questionnaire)
Suça İlişkin Kişilerarası Motivasyonlar Ölçeği (SKMÖ; Transgression Related Interpersonal Motivations Inventory)
Sürekli Umut Ölçeği (SUÖ; Dispositional Hope Scale)

T
Tekrarlayıcı Düşünme Anketi (TDÖ; Repetitive Thinking Questionnaire) 
Teksas Düzeltilmiş Yas Ölçeği (TDYSÖ; Texas Revised Inventory of Grief)
Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (TKÖÖ; Basic Personality Traits Inventory)
Terapötik İttifak Ölçeği (TİÖ; Working Alliance Inventory)
Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci Formu (TİÖ-G; Working Alliance InventoryObserver Form)
Toplumsal Sorumluluk Ölçeği (TSÖ; Social Responsibility Scale)
Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20; Toronto Alexithymia Scale-20)
Travma Sonrası Bilişler Envanteri (TSBE; Posttraumatic Cognitions Inventory)
Travma Sonrası Büyüme Envanteri (TSBE; Posttraumatic Growth Inventory) 
Travma Sonrası Gelişim Ölçeği (TSGÖ; Post Traumatic Growth Scale)
Travma Sonrası Hayata Küsme Bozukluğu Ölçeği (TSHKBÖ; Post Traumatic Embitterment Disorder-Self-Rating Scale)
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi-Sivil Versiyonu (TSSBKL-SV; PTSD Checklist-Civilian Version)

U
Uykusuzluk Hijyeni İndeksi (IBT; Sleep Hygiene Index)
Uykusuzluk Şiddeti İndeksi (UŞİ; Insomnia Severity Index)

Ü
Üç Baskın Toplumsal Değer Yönelimi Ölçeği (ÜBTDYÖ; Triple Dominance Measure of Social Value)
Üstbiliş Ölçeği-30 (ÜBÖ-30; Metacognition Questionnaire)
Üstbilişler Ölçeği-30 (ÜBÖ-30; Metacognitions Questionnaire-30)

V
Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeği (VPBÖ; Vaginal Penetration Cognition Questionnaire)
Vancouver Obsesif-Kompulsif Envanteri (VOKE; Vancouver Obsessive Compulsive Inventory)
Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri (VOKE; Vancouver Obsessional Compulsive Inventory)
Voltan-Acar Kendini Belirleme (Güvengenlik) Envanteri (VA-KBE)

Y
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II; Experiences in Close Relationships-Revised)
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeği Anne Formu (YİYE-II-OÇÖ; Experiences in Close Relationships Scale - Revised for children and adolescents)
Yaşam Değerleri Envanteri (YDE; Life Values Inventory)
Yaşam Yönelimi Testi (YYT; Life Orientation Test)
Yaşlanmaya İlişkin Beklentiler Ölçeği-12 (YBÖ-12; Expectation Regarding Aging-12 item) 
Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 Testi (YAB-7; Generalized Anxiety Disorder-7 Scale)
Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi (YAA; Adult Separation Anxiety Questionnaire)
Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (YPDÖ; Resilience Scale for Adults)
Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ; Young Parenting Inventory)
Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 (YŞÖ-KF3; Young Schema Questionnaire-Short Form-3)
Young Telafi Ölçei (YTÖ; Young Compensation Inventory)
Yönetici Desteği Ölçeği (YDÖ; Supervisory Support Scale)
Yürekli Davranış Ölçeği (YDÖ)
Yüreklilik Ölçeği (YÖ)

Z
Zayıflama Haplarına Yönelik Tutum Ölçeği (ZHTÖ; Screening Form for Diet Habits and Weight Control Methods)
Zimbardo Zaman Algısı Envanteri (ZZAE; Zimbardo Time Perspective Inventory)

#
3 Kelime 3 Şekil Testi (3K3Ş; Three Words Three Shapes Test)Yukarıya Dön


Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org