LİSANSÜSTÜ TEZLERE GÖRE ÖLÇÜM ARACI KÜNYELERİ

   TÜPÖV projesi kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezi veritabanı taranmış ve “Psikoloji” bölümlerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. İnceleme sonuncunda lisansüstü tezlerde kullanılan ve ilgili bilgileri veren çalışmalardan yol çıkılarak ölçüm araçları listesi oluşturulmuştur. Aşağıda ölçüm araçlarının orijinal ve Türkçe uyarlama çalışmaları hakkındaki künye bilgileri bulabilirsiniz.

   Listede yer alan ölçüm araçları ile hakkında öneri, değişiklik talepleri ve yorumlarınız için tupov@tupov.org adresini kullanabilirsiniz. Söz konusu ölçüm araçlarına dair ayrıntılı bilgi edinmek ve/veya ölçüm aracının tamamına ulaşmak için lütfen kaynak gösterilen çalışmalardaki yazarlara ulaşınız.

 
 
ÖLÇEĞİN ADI ORİJİNAL REFERANS TÜRKÇE REFERANS
Kısa Semptom Envanteri  Derogatis, L. R. (1992). The brief Symptom Inventory (BSI), Administration, Scoring, and Procedures Manual = II. Clinical Psychometric Research Inc. Şahin, N. H., & Durak, A. (1994). Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9 (31), 44-56.
Kişilerarası İlişkiler Ölçeği Sahin, N. H. Durak, A. & Yasak, Y. (1994). Kisilerarası iliskiler ölçeği: Psikometrik özellikleri. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İzmir.
Kişilerarası Tarz Ölçeği Şahin, N. H., Çeri, Ö., Düzgün, G. ve ark. (2007). Kişilerarası Tarz Ölçeği. Ankara: Yayımlanmamış Çalışma
Kişilik Değerlendirme Ölçeği Çocuk Formu Rohner, R. P., Saavedra, J. M., & Granum, E. O. (1978). Development and Validation of the Parental Acceptance-rejection Questionnaire: Test-manual. American Psycholog. Ass., Journal Suppl. Abstract Service. Varan, A. (2003). Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği (EKRÖ/K) ve Kişilik Değerlendirme Ölçeği (KİDÖ) Çocuk Formlarının Türkiye Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Yayımlanmamış araştırma.
Kişilik Değerlendirme Ölçeği Yetişkin Formu Rohner, R. P., Saavedra, J. M., & Granum, E. O. (1978). Development and Validation of the Parental Acceptance-rejection Questionnaire: Test-manual. American Psycholog. Ass., Journal Suppl. Abstract Service. Varan, A. (2003). Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği (EKRÖ/K) ve Kişilik Değerlendirme Ölçeği (KİDÖ) Yetişkin Formları ile Eş Kabul-Red/Kontrol Ölçeği (EŞKRÖ/K) Türkiye Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Yayımlanmamış araştırma.
Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği Cable, D. ve Judge, T. (1996). Person-organization fit, job choice decisions ve organizational entry. Organizational Behavior ve Human Decision Processes, 673, 294-311. Karakurum, M. (2005). The effects of person-organization fit employee job satisfaction, performance ve organizational commitment in a Turkish public organization. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University.
Kişisel (Bireysel) ve Genel Adil Dünya İnancı Ölçeği Dalbert, C. (1999), “The World is More Just for Me Than Generally: About The Personal Belief in A Just World Scale‟s Validity”, Social Justice Research, 12, 79–98. Göregenli, M. (2003). Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler, Tutumlar ve Deneyimler”, İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü Projesi Raporu, İzmir
Knowledge about Schizophrenia Questionnaire Yüksel, M. M. (2008). The Effects of Brief Psychoeducation Program on The Perceived Expressed Emotion Levels of The Outpatient Schizophrenic Patients and Expressed Emotion Levels and Burn out Levels of Their Key Relatives (Doctoral dissertation, Middle East Technical University).
Kolektif Benlik Değeri Ölçeği Luhtanen, R. ve Crocker, J. (1992). A collective self-esteem scale: Self-evaluation of one’s social identity. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 302318. Kostakoğlu, G. (2010). Grup kimliğine yönelik tehdit ile iç-grup yanlılığının benlik değeri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi.
Kontrol Odağı Ölçeği DAĞ,İ.(2002)''Kontrol Odağı Ölçeği(KDÖ):Ölçek Geliştirme,Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması''Türk Psikolojisi Dergisi Cilt:17,Sayı:49,S:77-90.  Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77-90.
Learning Self-Regulation Questionnaire Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The effects of instructors' autonomy support and students' autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective. Science Education, 84(6), 740-756 Helvacı, E. (2010). The impact of perceived parental control on internalization and ego-depletion. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University.
Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği  Soenens, B., Beyers, W., Vansteenkiste, M., Sierens, E., Luyckx, K., & Goossens, L. (2004, July). The “gross anatomy” of parenting styles in adolescence: Three or four dimensions? Paper presented at the 18th biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), Ghent, Belgium. Sevim, S. A. (2014). Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 27(4):291-300
Level of Institutionalism  Canacik, B. (2006). Environmental Scanning and Interpretation of Institutionalism by Middle-sized Family Enterprises in the Marmara Region, Turkey. Unpublished master's thesis, Koc University.
Liderlik Davranışını Değerlendirme Ölçeği Uğurlu, O. (2009). Liderlik davranışının değerlendirilmesinde liderin cinsiyeti, liderlik stili ve cinsiyete ilişkin tutumlar arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara üniversitesi.
Life Events Inventory for University Students Oral, M. (1999). The Relationship Between Dimensions of Perfectionism, Stressful Life Events and Depressive Symptoms in University Students "Test of Diathesis-Stress Model of Depression. METU, Ms.C Thesis Oral, M. (1999). The Relationship Between Dimensions of Perfectionism, Stressful Life Events and Depressive Symptoms in University Students "A Test of Diathesis-Stress Model of Depression". METU, Ms.C Thesis.
Locke-Wallace Evlilik Uyum Ölçeği  Locke, H.J., & Wallace, K.M. (1959). Short marital adjustment and predietion tests: Their reliability and validity. Marriage and Familiy Living, 21, 251-255. Tutarel-Kıslak, S. (1999). Evlilik Uyum Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalısması. 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi, 7(1), 50-57.
Madde Kullanımı için Risk Faktörleri Tarama Formu Tarter, R. & Hegedus, A. M. (1991). The drug use screening inventory. Alcohol Health & Research World, 15(1), 65-75. Aytaçlar, S., Erkıran, M., Kirisçi, L., & Tarter, R. (2003). Substance abuse and associated psychosocial risk factors among Turkish male adolescents. Addictive Behaviors, 28, 1419-1429.
Maddiyatçılık Ölçeği Richins, M. L. & Dawson, S. (1992). A consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation, Journal of Consumer Research, 19, 303–16. Turan, G. (2007). Relationship Between Materialism and Self-Construals, Unpublished master's thesis, Middle East Technical University.
Makyevelizm Ölçeği  Christie,R.,&Geis,F.(1970).Studies in Machiavellianism.New York:Academic Press Akın, A., Sarıçam, H., Akın, Ü., Özbay, A., Karduz Adam, F. F., & Yıldız, B. (2014, April). The validity and reliability of the Turkish version of the Machiavellianism Scale. Paper presented at the 3rd International Symposium on Social Studies Education, April, 28-30, Ankara, Turkey.
Maslach Tükenmişlik Envanteri Maslach, C., & Jackson, S. E. (1986). Maslach burnout inventory (2nd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 22-25 Eylül 1992, Hacettepe Üniversitesi, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara.
Matson Çocuklarda Sosyal Beceri Değerlendirme Envanteri  Matson, J. L., Rotatori, A. F., & Helsel, W. J. (1983). Development of a rating scale to measure social skills in children: The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY). Behaviour Research and therapy, 21(4), 335-340. Bacanlı, H.,Erdoğan F., “Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin (Messy) Türkçe’ye Uyarlanması”, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:3 (2), 2003.
Maudsley Obsesif Kompülsif Soru Listesi Hodgson R. J., ve Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behavioural Research and Therapy, 15, 389-395. Erol, N., ve Savaşır, I. (1988). Maudsley Obsesif-Kompulsif Soru Listesi. 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışma Kitabı. Ankara, s.107- 114.
Meşruiyet Ölçeği  Mummendey, A., Klink, A., Mielke, R., Wenzel, M., & Blanz, M. (1999). Sociostructural characteristics of intergroup relations and identity management strategies: Results from East Germany. European Journal of Social Psychology, 29, 259-285. Baysu, G. (2007). The Effects of Intergroup Perceptions and Ingroup Identifications on the Political Participation of the Second-Generation Turkish Migrants in the Netherlands. Middle East Technical University, Ankara: Unpublished Doctoral Dissertation.
Michigan Alkolizm Tarama Testi Gibbs LE. (1983) Validity and Reliabilityof The Michigan Alcoholism Screening Test: a Review. Drug and Alcohol Dependence, 12(3), 79-285. Coşkunol, H., Bağdiken, İ., Sorias, S., & Saygılı, R. (1995). Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) Geçerliliği. Ege Tıp Dergisi. 34, 15-18.
Minnesota İş Doyum Ölçeği  Weiss, D. J., & Dawis, R. V. England, GW, & Lofquist, LH (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, 22. Baycan, F.A. (1985). Farklı Gruplarda Çalışan Gruplarda İş Doyumunun Bazı Yönlerinin Analizi. Boğaziçi Üniversitesi Bilim Uzmanlığı Tezi, İstanbul
Mizaç Değerlendirme Ölçeği von Zerssen, D. & Akiskal, H., S. (1998). Personality factors in affective disorders: Historical developments and current issues with special reference to the concepts of temperament and character. Journal of Affective Disorders, 51, 1-5. Vahip, S., Kesebir, S., Alkan, M., Yazıcı, O., Akiskal, K., K. & Akiskal, H., S. (2005). Affective temperaments in clinically-well subjects in Turkey: initial psychometric data on the TEMPS-A: A Research Report. Journal of Affective Disorders, 85, 113-125.
Mizaç ve Karakter Envanteri Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A Psychobiological model of temperament and character, Archives Of General Psychiatry, 50, 975-989. Köse, S., Sayar, K., Kalelioğlu, Ü., Aydın, N., Ak, I., Kırpınar, İ., Reeves, R. A., Przybeck, T. R., & Cloninger, C. R. (2004). Mizaç ve karakter envanteri (Türkçe TCI) geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14, 107-131
Mizah Stilleri Ölçeği  Martin, R. A., Patricia, P.D., Gwen, L., Gray, J.,& Weir, K. (2003). Individual differences in the uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research in Personality, 37, 48–75. Yerlikaya, E., & İnanç, B. ( Temmuz, 2003). Mizah Tarzı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya.
Montag İç Denetim Odaklı ve Dış Denetim Odaklı Sürücülük Ölçeği Montag, I., & Comrey, A. L. (1987). Internality and externality of involvement in fatal driving accidents. Journal of Applied Psychology, 72 (3), 339-343. Şendağ, E. Z. (2010). Yaş, eğitim düzeyi, heyecan arayışı, iç-dış denetim odağı ve saldırganlık ile trafik kuralı ihlali yapma ve trafik kazasına karışma arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe üniversitesi.
Multi-Dimensional Affect Scale Erol-Korkmaz, H. T. (2010). The relationship of categories of work events to affective states and attitudes in the workplace: A test of the affective events theory. Unpublished doctorate's thesis, Middle East Technical University.
Mutlak Gerçek İhtiyacı Ölçeği Akcan, G. (2013). Mutlak gerçek ihtiyacı ölçeği geliştirme çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Namus Algısı Ölçeği Işık, R. (2008). The predictors of understanding ofhonor and attitudes toward honor related violence: ambivalent sexism and system justificatio. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.                                                        Işık, R., & Sakallı-Uğurlu, N. (2009). Namusa ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin öğrenci örneklemiyle geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 16-24.                                        
Namusu Korumak Adına Kadınlara Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçeği Işık, R. (2008). The predictors of understanding ofhonor and attitudes toward honor related violence: ambivalent sexism and system justification. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.                                                    Işık, R., & Sakallı-Uğurlu, N. (2009). Namusa ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin öğrenci örneklemiyle geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 16-24.  
National Stereotypes Scale Katz, D., & Braly, K.W. (1933). Racial stereotypes of one hundred college students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 280- 90.
Hüsnü, Ş. (2006). National stereotypes in-group identification, intergroup bias, social categorization and in-/out- group attitudes: the case of Cyprus. Unpublished 
Need for Cognition Scale Cacioppo, J. T., & Petty, J. T. (1982). The Need for Cognition. Journal of Personality and Social Psychology , 42, 116-131.
Negatif Duygulanım Ölçeği Levin, I. ve Stokes, J. (1989). Dispositional approach to job satisfaction: Role of negative affectivity. Journal of Applied Psychology, 74, 752-758. Soylu, B. (2010). Psikolojik ve sosyal dışlanma ile sosyal reddedilme kavramları arasındaki farklılıkların saldırganlık temelinde incelenmesi: cinsiyet, bağışlayıcı kişilik ve negatif duygulanımın rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
Nowicki-Strickland Çocuklar için İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği  Nowicki and Strickland (1973). A locus of control scale for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40(1), 148-154. Öngen, D. (2003). Denetim odaği ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Obsessive Beliefs Questionnaire Yorulmaz, O. (2008). A comprehensive model for obsessive-compulsive disorder symptoms: a cross-cultural investigation of cognitive and other vulnerability factors. Unpublished Doctorate Thesis, Middle East Technical University, Turkey Yorulmaz, O. (2008). A comprehensive model for obsessive-compulsive disorder
Offer Benlik İmgesi Ölçeği Offer, D., Ostrow, E. et al. (1988). The teenage World: Adolescent self-image in ten countries, Plenum Medical Book Co: New York SavaĢır, I. (Ed.), ġahin, N.H. (1997). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 20-48.
Okul Çağı Çocukları için Mizaç Ölçeği  McClowry, S. G. (1995). The development of the School-Age Temperament Inventory. Merrill-Palmer Quarterly, 41, 271- 285. Eremsoy, C.E. (2007). How do parental, familial, and child characteristics
Okul Ortamı Ölçeği  Coker, J.K., & Borders, L.D. (2001). An analysis of environmental and social factors affecting adolescent problem drinking. Journal of Counseling & Development, 79, 200-208. Bayraktar, F. (2009). Ergenlerin zorba ve kurban davranışlarında birey, aile, akran ve okula dair özelliklerin rolü: bütüncül bir model önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
Okul Sosyal Davranış Değerlendirme Ölçeği Merrell, K. W. (1993). School social behavior scales: Test manual. Clinical Psychology Publishing Company. Andı, F. T. (2014). Okul öncesi çocuklarda öğretmen tarafından ölçülen sosyal davranış denetimi, sosyal uyum ve sosyal yeterlilik düzeylerinin, ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul. 
Okul Sosyal İklimi Ölçeği Hanif, R.,& Smith, P.K. (2007). Psychometric Properties of School Social Climate Scale (Unpublished Manuscript). Bayar, Y. (2010). Okul sosyal iklimi ile geleneksel ve sanal zorbalık arasındaki ilişkiler: genellenmiş akran algısının aracı rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
Okula Bağlılık Ölçeği McFall, R. (2005). The protective function of school bonding and school norms for adolescents who are at-risk for exhibiting bullying behaviors. Unpublished doctoral dissertation. University of Louisville, Kentucy. Bayraktar, F. (2009). Ergenlerin zorba ve kurban davranışlarında birey, aile, akran ve okula dair özelliklerin rolü: bütüncül bir model önerisi. Yayınlanmamış Doktora 
Okulun Psikolojik Çevresini Algılama Ölçeği  Roeser, R.W., Midgley, C. ve Urdan, T.C. (1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents’ psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88 (3), 408-422. Bayraktar, F. (2009). Ergenlerin zorba ve kurban davranışlarında birey, aile, akran ve okula dair özelliklerin rolü: bütüncül bir model önerisi. Yayınlanmamış Doktora 
Olay Etki Ölçeği Horowitz,M.J.,Wilner,N.&Alvarez,W(1979).Impact of Scale:A measure of subjective stress.Psyschosomatic Medicine,41(3),209-218. Güneş, H. (2001). Gender differences in distress levels, coping strategies, stress-related growth and factors associated with psychological distress and perceived 
Olay Etkisi Ölçeği-R Horowitz, M., Wilner, N., & Alvarez, W. (1979). İmpact Of Event Scale: A measure of subjektive stress. Psycosomatic Medicine, 41, 209-218. Humphreys, Işıklı, S. (2006). Travma Sonrası Stres Belirtileri Olan Bireylerde Olaya İlişkin Dikkat Yanlılığı, Ayrışma Düzeyi Ve Çalışma Belleği Uzamı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Olumlu Çarpıtma Ölçeği  Taylor, S. E. (1983). Adjustment to threatening events: A theory of cognitive adaptation. American Psychologist, 0, 1161-1173. Fowers, B. J., Fışıloğlu, H., & Procacci, E. K. (2008). Positive marital illusions and culture: American and Turkish spouses' perceptions of their marriages. Journal of Social and Personal Relationships, 25(2), 267-285. 
Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği İmamoğlu,E.O.(2001).Need for cognition versus recognition:Self and family related correlates.Unpublished manuscript,Middle East TechnicalUniversity,Ankara.
Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranışlar Ölçeği  Boxer, P., Tisak, M. S., & Goldstein, S. E. (2004). Is it bad to be good? An exploration of aggressive and prosocial behavior subtypes in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 33(2), 91-100. Tübitak-Sobag 105K029 numaralı proje
Olumsuz Ruh Halini Düzeltme Beklentileri Ölçeği Cantanzaro, S. J., and Means, J. (1990). Measuring generalized expectancies for negative mood regulation: Initial scale development and implications, Journal of Personality Assessment, 54, 546-563. Kaymakçıoğlu, Ç. (2001). Effects of perceived stress and social support, expectancies and coping style on depression and anxiety. Unpublished master’s thesis Boğaziçi University, Istanbul, Turkey
Organizational Citizenship Behavior    Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers‟ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. Leadership Quarterly, 1, 107–142. Bayazit, M., Aycan, Z., Aksoy, E., Göncü, A., & Öztekin, T. (2006). Leadership and Organizational Climate as Predictors of Contextual Performance. Presented at the 26th International Conference of Applied Psychology, Athens, Greece, July.
Organizational Commitment Scale      Meyer & Allen (1997) J.P. Meyer, N.J. Allen Commitment in the workplace: Theory, research and applicationSage, Thousand Oaks (1997) Wasti, S. A. (1999). Organizational commitment and collectivism: The case of Turkey. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Illinois, Urbana – Champaign.
Organizational Issue Interpretation Canacik, B. (2006). Environmental scanning and interpretation of institutionalism by middle-sized family enterprises in the Marmara Region, Turkey. Unpublished Master's Thesis, Koc University, İstanbul. 
Organizational Scanning Lefevbre, L.A., Mason, R., & Lefevbre, E. (1997). The influence prism in SMEs: The power of CEO’s perceptions on technology policy and its organizational impacts. Management Science, 43(6), 856-878. Canacik, B. (2006). Environmental scanning and interpretation of institutionalism by middle-sized family enterprises in the Marmara Region, Turkey. Unpublished Master's Thesis, Koc University, İstanbul. 
Orto-11 Donini, L.M., Marsili, D., Graziani, M.P., Imbriale, M., & Canella, C. (2005). Orthorexia nervosa: Validation of a diagnosis questionnaire. Journal of Eating and Weight Disorders, 10, 28-32. Arusoğlu, G., Kabakçı, E., Köksal, G., ve Merdol, T.K. (2008). Ortoreksiya nevroza ve Orto-11’in Türkçe’ye uyarlama çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 283-291
Otantiklik Ölçeği  Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., Joseph, S. (2008). The authentic personality: A theorical and empirical conceptualization and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology , 55, 385-399. Gül, A. (2010). Benlik düzenleme odakları, otantiklik ve ilişkisel/özerk benlik ketlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin. 
Otobiyografik Bellek Ölçeği Talarico, J.M., Labar, K.S., & Rubin, D.C. (2004). Emotional intensity predicts autobiographical memory experience. Memory & Cognition, 32 (7), 1118- 1131.  East Technical University, Ankara. 
Otomatik Düşünceler Ölçeği Hollan, S.D., Kendall, P.C.: “Cognitive Self-statements in Depression: 1980 Development of an Automatic Thoughts
Questionnaire,” Cognitive Therapy and Research, 4, 383, 395.
Aydın, G., & Aydın, O. (1990). Otomatik düşünceler ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(24): 51-55
Owner-Manager’s Level of Control Canacik, B. (2006). Environmental scanning and interpretation of institutionalism by middle-sized family enterprises in the Marmara Region, Turkey. Unpublished Master's Thesis, Koc University, İstanbul. 
Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Listesi Korkmazlar, Ü. (1993). 6-11 yaş ilkokul çocuklarında özel öğrenme bozukluğu ve tanı yöntemleri. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
yöntemleri. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Öğretmen Bilgi Formu-11/2_5 Yaş Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles: An Integrated System of Multi-informant Assessment; Child Behavior Checklist for Ages 1 1/2-5; Language Development Survey; Caregiver-Teacher Report Form. University of Vermont. Erol, N. ve Acı, S. (2002). 11/2 _ 5 yaş öğretmen bilgi formu Türkçe çeviri ve uyarlaması. Yayınlanmamış çalışma.
Öğretmenin Psikolojik Kontrolü Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
Ölüm Kaygısı Ölçeği  Templer D.I. (1970). The Construction and Validation of a Death Anxiety Scale. The Journal of General Psyhology. 82: 165-177.
korkular. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Örgüt Kimliğinin Gücü Ölçeği Kreiner, G. E. ve Ashforth, B. E. (2004). Evidence toward an expveed model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 25, 1-27. Güleryüz, E. (2010). Öncülleri ve sonuçları bağlamında örgütsel özdeşimin örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutuyla ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Örgüt Temelli Benlik Değeri Ölçeği Pierce, J. L., Gardner, D. G., Cummings, L.L. ve Dunham, R. B. (1989). Organizationbased self-esteem: Construct definition measurement and validation. Academy of Management Journal, 32, 622-648. Güleryüz, E. (2010). Öncülleri ve sonuçları bağlamında örgütsel özdeşimin örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutuyla ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği  Colquitt, J.A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına  liskin Bir Arastırma. Ege Academic Review, 7(1), 17-33.
Örgütsel Adalet Ölçeği Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386-400.
bağlılık arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Örgütsel Bağlılık Envanteri Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of applied psychology, 59(5), 603. Gökmen, S. (1996). İşletmeye bağlılık anketini uyarlama ve geçelik güvenirlik katsayılarını belirleme çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
Örgütsel Bağlılık Ölçeği Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538-551. Wasti, S. A. (2003). Örgütsel bağlılığı belirleyen evrensel ve kültürel etmenler: Türk kültürüne bir bakış. Z. Aycan (Ed) Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği, 201-224.
Örgütsel Özdeşim Ölçeği Mael, F. (1988). Organizarional identification: Construct redefinition and a field application with organizational alumni. Unpublished doctoral dissertation, Wayne State University Güleryüz, E. (2004). Örgütsel özdeĢim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Yayınlanmamış çalışma, Ankara.
Örgütsel Prestij Ölçeği Mael, F. (1988). Organizarional identification: Construct redefinition and a field application with organizational alumni. Unpublished doctoral dissertation, Wayne State University Güleryüz, E. (2010). Öncülleri ve sonuçları bağlamında örgütsel özdeşimin örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutuyla ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Öykülerle Yansıtılmış Aile İlişkileri Testi Evirgen, N. (2010). Aile içi örüntülerin çocukların algıları açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 
Öz Yeterlilik Ölçeği Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51(2), 663-671. Gözüm, S. & Aksayan, S. (1999). Öz-etkililik-yeterlik ölçeği’nin Türkçe formunun yapı geçerliliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2, 21-34.
Özel Öğrenme Güçlüğü Ölçeği  Erden, G., Kurdoğlu, F., Uslu, R, (2002) İlköğretim okullarına devam eden Türk 120 çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hatalarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), 5–13. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), 5-13. 
Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu  Burns, G. L., Keortge, S. G., Formea, G. M., & Sternberger, L. G. (1996). Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsive symptoms: Distinctions between worry, obsessions, and compulsions. Behaviour Research and Therapy, 34,
163-173.

Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEÜR): Türkçe Versiyonunun Psikometrik Değerlendirmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmus bildiri, Ankara, Türkiye.
Panik Agorafobi Ölçeği Bandelow, B. (1995) Assessing the efficacy of treatments for panic disorder and agoraphobia. II. the panic and agoraphobia scale. International Clinical Psychopharmacology, 10; 73–81 Tural, Ü., Fidaner, H., Aklın, T.,Bandelow, B.(2000) Panik ve agorafobi ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(1),29-39
Parental Behavioural Control Scale  Kerr, M., & Stattin, H. (2000). What Parents Know, How They Know It, and Several Forms of Adolescent Adjustment: Further Support for a Reinterpretation of Monitoring. Developmental Psychology, 36(3), 366-380. Doğruyol, B. (2008). The impact of parental control and support on the development of chronic self-regulatory focus. Unpublished Master‟s Thesis, METU.             Harma, M. (2008). The impact of parental control and marital conflict on  dolescents’ self-regulation and adjustment. Unpublished Master‟s Thesis, METU.
Parental Overprotection Scale Sumer, N. (2006). Parental warmth, rejection, and attachment security among Turkish high school students. Paper presented at the invited symposia at the European Association for Research on Adolescence Conference. Antalya, Turkey, 2-
6 May, 2006.

Turkish high school students. Paper presented at the invited symposia at the European Association for Research on Adolescence Conference. Antalya, Turkey, 2- 6 May, 2006.
Parenting Goals Questionnaire Schaefer, E. S., & Edgerton, M. (1985). Parent-child correlates of parental modernity. In Sigel (Ed.), Parental Belief Systems. Hillsdale, New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates, Inc. Baydar, N., Kuntay, A., Goksen, F., Yagmurlu, B. & Cemalcilar, Z. (2008). [The Study of Early Childhood Developmental Ecologies in Turkey-Wave- 1 Results]. Retrieved May 25, 2009, from http://portal.ku.edu.tr/~ECDET/index.htm
Parenting Stress Index/Short Form Abidin, R. R. (1995a). Parenting Stress Index Professional Manual (3rd edition). Psychological Assessment Resources, Inc. Çelimli, Ş. (2009). A comparative study of family functioning processes of families with a child with autism in Turkey and in the United States. Unpublished Doctorate Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Paulson Daily Living Inventory Paulson, I (1978). Projective identification in family interaction-a methodological study. Unpublished dissertation, University of Southern California, United States -- California. Alkan, F. S.(2010). Coupling Through Projective Identification: Bridging Role of Projective Identification in the Associations Among Early Parenting Experience, Personality Construct and Couple Relationship. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University.
Penn Inventory of Scrupulosity Abramowitz, J. S., Huppert, J. D., Cohen, A. B., Tolin, D. F., & Cahill, S. P. (2002). Religious obsessions and compulsions in a non-clinical sample: the Penn Inventory of Scrupulosity. Behaviour Research and Therapy, 40, 825-
838.
Altin, M. (2009). A cross-cultural investigation of obsessive compulsive disorder symptomatology: The role of religiosity and religious affiliation. Unpublished doctorate thesis, Middle East Technical University, Turkey.
Penn State Endişe Ölçeği  Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L. & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behavior Research and Therapy, 28: 487-495. Boysan, M., Keskin, S., & Beşiroğlu, L. (2008). Penn State Endişe Ölçeği Türkçe Formunun Hiyerarşik Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 18(3).
Penn State Worry Questionnaire Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 28, 487-495. Yilmaz, A. E., Gençöz, T., & Wells, A. (2008). Psychometric characteristics of the Penn State Worry Questionnaire and Meta-Cognitions Questionnaire-30 and metacognitive predictors of worry and obsessive-compulsive symptoms in a Turkish Sample. Clinical Psychology and Psychotherapy, 15, 424-439. 
Perceived (Family) Atmosphere Scale  İmamoglu, O. E. (2003). Individuation and relatedness: Not opposing, but distinct And complementary. Genetic, Social, and General Psychology
Monographs, 129, 367-402.
 
Perceived (Family) Atmosphere Scale  İmamoglu, O. E. (2003). Individuation and relatedness: Not opposing, but distinct And complementary. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 129, 367-402.
Perceived Autonomy and Relatedness Supportiveness of Leader Scale Pasa, S. F., Kabasakal, H., & Bodur, M. (2001). Society, Organisations and Leadership in Turkey. Applied Psychology: An International Review, 50, 559-589.
Perceived Control at Home Scale Maddi, S. R., Kosoba, S.C., & Hoover, M. (1979). An alienation test. Journal of Humanistic Psychology, 19, 73-76. Demokan, A. (2009). The influence of social support, perceived control, locus of control, and job/home demands on coping with work-family conflict. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Perceived Control at Work Dwyer, D. J., & Ganster, D. C. (1991). The effects of job demands and control on employee attendance and satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 12, 595-608. Demokan, A. (2009). The influence of social support, perceived control, locus of control, and job/home demands on coping with work-family conflict. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Perceived Discrimination Questionnaire  Hünler, O. S. (2007). Factors related to psychological problems and life satisfaction of newcomer Turkish immigrants in the Netherlands. Unpublished Doctorate Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Perceived Sense of Community Scale Bishop, P. D., Chertok, F., & Jason, L. A. (1997). Measuring sense of community:
Beyond local boundaries. The Journal of Primary Prevention, 18, 193-212.
Akman, P. (2008). Effects of motives, volunteer role identity and sense of community on sustained volunteering. Unpublished Master's Thesis, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 
Perceived Similarity Scale Hüsnü, Ş. (2006). National stereotypes in-group identification, intergroup bias, social categorization and in-/out- group attitudes: the case of Cyprus. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Perceived Uncertainty Scale Daft, R. L., Sormunen, J., & Parks, D. (1988). Chief executive scanning, environmental characteristics, and company performance: An empirical study. Strategic Management Journal, 9, 123-139. Canacik, B. (2006). Environmental scanning and interpretation of institutionalism by middle-sized family enterprises in the Marmara Region, Turkey. Unpublished Master's Thesis, Koc University, İstanbul. 
Personal Report of Communication Apprehension McCroskey, J.C. (1982). Introduction to rhetorical communication (4th ed.). New Brunswick, NJ: Prentice Hall Erdost, T. (2004). Trust and self-disclosure in the context of computer mediated communication. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Piers – Harris Children’s Self – Concept Scale Piers, E., & Harris, D. The Piers-Harris Children's Self-Concept Scale. Nashville, Tenn.: Counselor
Recordings and Tests, 1969.
Öner, N. (1996). Piers-Harris’in Çocuklarda Öz- Kavramı Ölçeği El Kitabı. Türk Psikologlar Derneği. Ankara
Portrait Values Questionnaire Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M., & Owens, V. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32,
519-542.
Demirutku K., Sümer, N. (2010), Temel Değerlerin Ölçümü:Portre Değerler Anketinin Türkçe Uyarlaması, Türk Psikoloji Yazıları, 25, 17-25
Positive Future-Expectations Scale İmamoğlu, E. O. (2001). Need for cognition versus recognition: Self and family related correlates. Unpublished manuscript, Middle East Technical University, Ankara.
Post-Traumatic Stress Disorder Symptom Scale-Self Report Foa, E.B., Cashman, L., Jaycox, L., & Perry, K.. (1997). The Validation of a Self-Report Measure of Posttraumatic Stress Disorder: The Posttraumatic Diagnostic Scale. Psychological Assessment, 9, 4, 445-451 Işıklı, S. (2006). Travma Sonrası Stres Belirtileri Olan Bireylerde Olaya İlişkin Dikkat Yanlılığı, Ayrışma Düzeyi Ve Çalışma Belleği Uzamı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Pozitif ve Negatif Duygular Ölçeği Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative effect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070. Gençöz, T. (2000). Positive and Negative Affect Schedule: A study of validity and reliability. Journal of Turkish Psychiatry, 15(46), 19-28.
Problem Çözme Ölçeği Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29(1), 66. Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric proporties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.  
Promotion/Prevention Scale Lockwood, P., Jordan, J. H., & Kunda, Z. (2002). Motivation by positive or negative role models: Regulatory focus determines who will best inspire us. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 854-864. Doğruyol, B. (2008). The impact of parental control and support on the development of chronic self-regulatory focus. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Psikolojik Güçlendirme Ölçeği Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurenıent, and validation, Academy of Management Journal. c.38. s.5: 1442-1465. Seçgin, Y. (2007). Otel işletmelerinde personel güçlendirme ve bir uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Psikolojik Kabul Ölçeği Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G., Bisset, R. T., Pistorello, J., Toarmino, D., ve diğer. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The Psychological Record, 54, 553-578. Onursal, B. (2006). İş kontrolü, psikolojik kabul, kontrol isteği ile tükenmişlik ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Psikolojik Kontrol Ölçeği Barber.B.K.,Olsen,J.A.,Hunter,S.B.,Mcneely,J.M.,&Bose,K.(2007,March).Refiningthe measurement of parental control integrating input from adolescent.Paper presented at the Society for Research in Child Development Conference,Boston,Massachusetts,USA. Projenin Başlığı: Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş Sürecinde Sosyal İlişkilerin Niteliği ve Karakter Oluşumuyla İlişkisi (TUBITAK-SOBAG Projesi). Proje No: 105K029 Süresi: 2 yıl Proje kabul tarihi: 1 Ocak 2006 Proje Yürütücüsü: Melike SAYIL Yardımcı Araştırmacılar: Asiye Kumru, Fatih Bayraktar, Yeliz Kındap, Gözde Özdikmenli-Demir
Psychological Control Scale Olsen, S. F., Yang, C., Hart, C. H., Robinson, C. C., Wu, P., Nelson, D. A., Nelson, L. J., Jin, S., & Wo, J. (2002). Maternal psychological control and preschool children’s behavioral outcomes in China, Russia, and the United States. In B. K.
Barber (Eds.), Intrusive Parenting (pp. 235-262).Washington DC: American Psychological Association.
Doğruyol, B. (2008). The impact of parental control and support on the development of chronic self-regulatory focus. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Psychological Control Scale-Youth Self Report Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development, 67(6), 3296-3319. Kındap, Y., Sayıl, M., & Kumru, A. (2008). Anneden Algılanan Kontrolün Niteliği ile Ergenin Psikososyal Uyumu ve Arkadaşlıkları Arasındaki ilişkiler: Benlik Değerinin Aracı Rolü. Turk Psikoloji Dergisi, 23, 92-107.
Purdue Okul Öncesi Çocuklar için Benlik Kavramı Ölçeği Cicirelli, V. G. (1974). Relationship of sibling structure and interaction to younger sib's conceptual style. The Journal of Genetic Psychology, 125(2), 37-49. Sarıca, Ö. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5 ve 6 Yaş Grubu Çocuklarının Benlik Kavramlarının Çeşitli Sosyo-demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Regulatory Focus Scale Lockwood, P., Jordan, C. H., & Kunda, Z. (2002). Motivation by positive or negative role models: Regulatory focus determines who will best inspire us. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 854-864. Canacik, B. (2006). Environmental scanning and interpretation of institutionalism by middle-sized family enterprises in the Marmara Region, Turkey. Unpublished Master's Thesis, Koc University, İstanbul. 
Relational, Individual and Collective Self-Aspects Scale Kashima, E. S. & Hardie. E. A. (2000). The development and validation of the Relational. Individual, and Collective Self-aspects (RIC) scale. Asian Journal of Social Psychology, 3, 19-48. Ercan, H. (2011). İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri ve Uyarlama Çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (21), 37-45.
Relationship Assessment Scale Hendrick, S. S (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 50 (1), 93-98. Retrieved November 7, 2008, from http://www.jstor.org/stable/352430 Curun, F. (2001). The effects of sexism and sex role orientation on romantic relationship satisfaction. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 
Religious Identification Scale   Çoymak, A. (2009). Associations of religious identification, secular identification, perceived discrimination, and political trust with ethnic and societal (national) identification. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
Revised Religious Fundamentalism Scale Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (2004). A Revised Religious Fundamentalism Scale: The Short And Sweet of It. The International Journal for the Psychology of Religion, 14, 47-54 Altın, M. (2009). A cross cultural investigation of obsessive compulsive disorder symptomatology: the role of religiosity and religious affiliation. Unpublished Doctorate Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Risk Alma ve Risk Algısı Ölçeği Düzenlenmiş Siegel, A. W., Cousins, J. H., Rubovits, D., Parsons, J. T., Levery, B & Crowley, C. (1994). Adolescents' perceptions of the benefits and risks of their own risk taking. Journal of Emotional & Behavioral Disorders, 2(2), 89-99. Özmen, O. (2006). Predictors of risk-taking behaviors among Turkish adolescents. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University, Ankara,
Rokeach Değer Envanteri  Rokeach M., (1973). The Nature of Human Values, The Free Press, New York. Çalışkur, A. ve Aslan, E. (2013).Rokeach değerler envanteri güvenirlik ve geçerlik çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16,29, 81-105.
Romantik İlişkilerle İlgili Kalıpyargılara İlişkin Tutumlar Ölçeği Sakallı-Uğurlu, N. (2003b). How do romantic relationship satisfaction, gender stereotypes and gender relate to future time orientation in romantic relationships? Journal of Psychology, 137 (3), 294-303.
stereotypes and gender relate to future time orientation in romantic
relationships? Journal of Psychology, 137 (3), 294-303.
Romantik Kıskançlık Ölçeği Pines, A., & Aronson, E. (1983). Combatting burnout. Children and Youth Services Review, 5(3), 263-275. Demirtas, H.A. (2004). Yakın İliskilerde Kıskançlık (Bireysel, İliskisel ve Durumsal Değiskenler). Yayımlanmamıs Doktora Tezi. Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 
Rorschach Oral Bağımlılık  Masling, J.M., Rabie, L., & Blondheim, S.H. (1967). Obesity, level of aspiration, and Rorschach and
TAT measures of oral dependence. Journal of Consulting Psychology, 31, 233–239.
Şiraz, M. F. (2011). Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeğinin Geçerlilik Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği  Rosenberg,M.(1965).Society and the Adolescent Self-Image.Princeten,NJ:Princeten University Press. Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Rotter’ın İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği  Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs: General and applied, 80(1), 1. Dağ, İ. (1991). Rotter’ın iç dış kontrol odağı ölçeği (RİDKOÖ) ‘nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-16.
Rotter'in Denetim Odağı Ölçeği Rotter, J. B. (1966) Generalized expectancies for internel versus externel control of reinforcement. Psychological Monographs, 80,1-28. Dağ, İ. (1991). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-16.
Sabahçıl-Akşamcıl Anketi Horne, J. A., & Östberg, O. (1976). A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. International Journal of Choronobiology, 4, 97-110. Pündük, Z., Gür, H. ve Ercan, İ. (2005). Sabahçıl-akşamcıl Anketi Türkçe uyarlamasında güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(1), 40-45.
Saldırganlık Ölçeği  Buss,A.H.,&Perry,M.(1992).The agression questionnaire.Journal of Personality and Social Psychology,63,452-459. Sümer, N. (2003). Personality and behavioral predictors of traffic accidents: Testing a contextual mediated model. Accident Analysis and Prevention, 35, 949-964. 
Saldırganlık Ölçeği  Eaton, J. ve Sruthers, C. W. (2006). The reduction of psychological aggression across varied interpersonal contexts through repentance and forgiveness. Aggressive Behavior, 32, 195-206. Soylu, B. (2010). Psikolojik ve sosyal dışlanma ile sosyal reddedilme kavramları arasındaki farklılıkların saldırganlık temelinde incelenmesi: cinsiyet, bağışlayıcı kişilik ve negatif duygulanımın rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
Sanal Zorbalığı Belirleme Ölçeği Erdur-Baker, Ö. (2007). Cyber bullying and its correlation to traditional bullying, gender, and frequent and risky usage of internet mediated communication tools. Unpublished manuscript, Orta Dogu Teknik Üniversitesi. Burnukara, P. (2009). İlk ve orta ergenlikte geleneksel ve sanal akran zorbalığına ilişkin betimsel bir inceleme.  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
SANS- Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği Andreasen, N. C. (1984). Scale for the assessment of negative symptoms. Iowa City: University of Iowa. Erkoç, Ş. Arkonaç, O. Ataklı, C. & Özmen, E. (1991). Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliliği.
Düşünen Adam, 4 (2), 16-19. 
SAPS- Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği Andreasen, N. C. (1984). Scale for the assessment of positive symptoms. Iowa City: University of Iowa. Erkoç, Ş. Arkonaç, O. Ataklı, C. & Özmen, E. (1991). Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliliği.
Düşünen Adam, 4 (2), 20-24. 
Satisfaction in The Netherlands Scale Verkuyten, M., & Brug, P. (2002). Ethnic identity achievement, self-esteem, and discrimination among surinamese adolescents in the Netherlands. Journal of Black Psychology, 28 (2), 122-141. Hünler, O. S. (2007). Factors related to psychological problems and life satisfaction of newcomer Turkish immigrants in the Netherlands. Unpublished Doctorate Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Savunma Biçimleri Testi  Andrews G, Singh M, Bond M. (1993) The Defense Style Questionnaire. The Journal of Nervous and Mental Disease, 181(4), 246-256. Yılmaz N, Gençöz T, Ak M. (2007). Savunma Biçimleri Testi‟ nin Psikometrik Özellikleri: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 1-10. 
Scales of Psychological Well-Being Ryff, C. D. (1989b). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meanng of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081. İmamoğlu, E. O. (2004). Self related correlates of well-being. Unpublished data.
Schwartz Değerler Listesi  Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1987). The structure and importance of personal values in six societies. Manuscript in preparation Kuşdil, M.E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwarz Değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
Secular Identification Scale Luhtanen, R., & Crocker, J. (1992). A collective self-esteem scale: Self evaluation of one‟s social identity. Personality and Social Psychology Bulletin , 18, 302-318. Çoymak, A. (2009). Associations of religious identification, secular identification, perceived discrimination, and political trust with ethnic and societal (national) identification. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Self Expressiveness in The Family Questionnaire Halberstadt, A. G., Casidy, J., Stifter, C. A., Parke, R. D., Fox, N. A. (1995). Self- Expresisivess within the family context: Psychometric support for a new measure. Psychological Assessment, 7, 93-103. Eyüpoğlu, H. (2006). The relationships between parental emotion expressivity, children's temperament and children's coping strategy. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Self-Complexity Trait Sort Task Linville,P.W.(1987).Self-complexity as a cognitive buffer against stress-related illness and depression.Jouarnal of Personality and Social Psychology,52,663-676. Engin, E. (2004). The relationship between self-concept structure and behavioural flexibility: a model relating cognitive structures to behavioral patterns. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
Self-Concept Clarity Scale Campbell,J.D.,Trapnell,P.D.,Heine,S.J.,Katz,I.M.,Lavallee,L.F. And Lehman,D.R.(1996).Self-concept clarity:Measurement,personality correlates and cultural boundaries.Journal of Personality and Social Psychology,70,141-156. Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71-106. 
Self-Efficacy Questionnaire Karanci, N. S. (1992). Self-efficacy-based smoking situation factors: The effects of contemplating quitting versus relapsing in a Turkish sample. The International Journal of the Addictions, 27(7), 879-886. Karanci, N. S. (1992). Self-efficacy-based smoking situation factors: The effects of contemplating quitting versus relapsing in a Turkish sample. The International Journal of the Addictions, 27(7), 879-886.
Self-Efficacy Scale Schwarzer, R., Jerussalem,M. (1992). The General Self-Efficacy Scale. Retrieved from Web June 1, 2005. http://userpage.fu-berlin.de/~health/engscal.htm Yeşilay, A., Schwarzer, R., & Jerussalem, M. (1996). Genelleştirilmiş özyetki beklentisi. Retrieved from Web, June 11, 2005, http://userpage.fu-berlin.de/~health/turk96.gif
Self-Monitoring Scale Snyder, M., Gangestad, S. W. (1986). On the nature of self-monitoring: matters of assessment, matters of validity. Journal of Personality and Social Psychology, 51(1), 125–139. Esen, M. (2008). An Experimental Study of the Relationship of Personal Liking Bias with Values, Personality and Cognitive Style of Interviewers. Unpublished Master's Thesis. Koç University. İstanbul.
Self-Perception of Parental Role Scale MacPhee, D., Benson, J.B., & Bullock, D. (1986, April). Influences on maternal self-perceptions. Poster session presented at the Biennial International Conference on Infant Studies, Los Angeles. Karacan, E. (2007). Effects of parenting on adult development and generativity. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara. 
Semptom Değerlendirme Ölçeği-45  Mark E. Maruish, M. E. (2000). The Symptom Assessment-45 Questionnaire Technical Manual (2nd Ed.). Toronto: Multi-Health Systems Inc. Epözdemir, H. (2008). Standardization of a Turkish version of Symptom Assessment-45 Questionnaire. Unpublished dissertation,  İstanbul Bilgi University,  İstanbul.
Separation Individuation Inventory Christenson, R. M., & Wilson, W. P (1985). Assessing pathology in the separation-individuation process by an inventory. A preliminary report. The Journal of Nervous and Mental Disease, 173 (9), 561-5. Alkan, F. S. G. (2010). Coupling through projective identification: bridging role of projective identification in the associations among early parenting experience, personality constructs and couple relationship. Unpublished Doctorate Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
SF-36 Yaşam Kalitesi Envanteri  “The MOS 36-item Short-Form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection”, Medical Care, 30/6,
473-483.
Demirsoy, A. C. (1999). “The MOS SF-36 Health survey: A validation study with a Turkish Sample”. Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi.  İstanbul: Bogaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü.
Shyness Scale Cheek, J. M. (1983). The revised Cheek and Buss Shyness Scale. Unpublished manuscript, Wellesley College . Güngör, A. (2001). The development of shyness scale: studies on the validity and reliability of the scale. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 15, 17-22.
Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği  Ryan, A.M., & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in adolescents’ motivation and engagement during middle school. American Educational Research Journal, 38(2), 437-460. Bayraktar, F. (2013). Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği: İki Ayrı Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliğin Sınanması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(3), 1-13. 
Siyasal Katılım Ölçeği Kıral, G. (2009). Türkiye'de Yaşayan Kadınların Göreli Yoksunluk ve Adil Dünya İnancı ile Siyasal Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 
Smoking Decisional Balance Scale Velicer, W. F., DiClemente, C. C., Prochaska, J. O., & Brandenburg, N. (1985). Decisional balance measure for assessing and predicting smoking status. Journal of Personality and Social Psychology, 48(5), 1279-1289. Yalçınkaya-Alkar, Ö., & Karanci, A. N. (2007). What are the differences in decisional balance and self-efficacy between Turkish smokers in different stages of change? Addictive Behaviors, 32, 836-849
Social Competence Behavior Evaluation-Preschool Edition, Short Form LaFreniere, P. J., Dumas, J. E. (1996). Social competence and behavior evaluation in children ages 3 to 6 years: The short form (SCBE-30). Psychological Assessment, 8, 369-377. Yalçın, D. A.(2009). Turkish Validation of the Social Competence and Behavioral Evaluation Scale (SCBE-30). Master Thesis. İstanbul: Boğaziçi University.
Social Responsibility Scale Gough, H. G., McClosky, H., & Meehl, P. E. (1952). A personality scale for social responsibility. Journal of Abnormal Social Psychology, 47, 73-80. Akman, P. (2008). Effecs of Motives, Volunteer Role Identitiy and Sense of Community on Sustained Volunteering. Unpublished Master Thesis.  Boğaziçi University. 
Social Responsibility Scale II  Berkowitz, L., & Lutterman, K. G. (1968). The traditional socially responsible personality. Public Opinion Quarterly, 32, 169-185. Akman, P. (2008). Effecs of Motives, Volunteer Role Identitiy and Sense of Community on Sustained Volunteering.  Unpublished Master Thesis.   Boğaziçi University. 
Sorumluluk Tutumları Ölçeği  Salkovskis, P. M., Wroe, A. L., Gledhill, A., Morrison, N., Forrester, E., Richards, C., Reynolds, M., & Thorpe, S. (2000). Responsibility attitudes and interpretations are characteristic of obsessive compulsive disorder. Behavior Research and Therapy, 38, 347-372. Yorulmaz, O. (2002). Responsibility and perfectionism as predictors of obsessive-compulsive symptomatology: A test of cognitive model. Unpublished Master Thesis. Graduate School of social Science, Middle East Technical University 
Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği  Sidanius, J., Pratto, F. ve Bobo, L. (1994). Social Dominance Orientation and the Political Psychology of Gender: A Case Of Invariance? Journal of Personality and Social Psychology, 67, 998-1011.  Şıngır-Karaçanta,H.(2002). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Başka Bazı Değişkenler Açışından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Sosyal Beceri Derecelendirme Ölçeği-Öğrenci formu Gresham, F. M. & Elliot, S. N. (1990). Social Skills Rating System Manual. Circle Pines, MN: American Guidance Service. Eğercioğlu, N. (2008). Factors Underlying Peer Acceptane: Gender, Age and Soacil Skills.  Master Thesis. Graduate School of Social Science,Boğaziçi University. 
Sosyal Beceri Envanteri Riggio, R. E. (1986). Assessment of basic social skills. Journal of Personality and Social Psychology, 51(3), 649. Yüksel,G.(2004). Sosyal Beceri Envanteri El Kitabı. 1. Baskı. Asil Yayın Dağıtım A.Ş.
Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği  Akçamete, G., & Avcıoğlu, H. (2005). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7–12 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 61-77.
Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği  Avcıoğlu, H. (2007). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (4-6 yaş). AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),87-101.
Sosyal Bilişin Değerlendirilmesi Bosacki, S. L. (2000). Theory of mind and self-concept in preadolescents: Links with gender and language. Journal of Educational Psychology, 92(4), 709. Bayraktar,F. (2009). Ergenlerin Zorba ve Kurban Davranışlarında Birey, Aile, Akran ve Okula Dair Özelliklerin Rolü: Bütüncül Bir Model Önerisi. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.  
Sosyal Destek Ulaşılabilirliği ve Yeterliliği Ölçeği  Coşkun,D. “11-18 Yaş Arasında Anne Baba Kaybı Yaşamış Genç Yetişkinlerin Yasla Uyum Süreci”.Unpublished Master's Thesis,Boğaziçi University,İstanbul.
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Kabakçı, Ö.F.(2006). Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri. YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sosyal Karşılaştırma Ölçeği  Gilbert, P. S., Allan, S., & Trent, D. (1991). A social comparison scale: Psychometric properties and relationship to psychopathology. Pers and Individual Differences, 19(3), 293-299. Şahin NH, Şahin N (1992) Adolescent Guilt, Shame and Depression in Relation to Sociotropy and Autonomy. World Congress of Cognitive Therapy. Haziran 17-21, Toronto, Canada.
Sosyal Kimlik Ölçeği Cinnirella, M. (1998). Manipulating stereotype rating tasks: understanding questionnaire context effects on measures of attitudes, social identity and stereotypes. Journal of Community and Applied Social Psychology, 8, 345- 362. Hüsnü, Ş. (2006).  National Stereotypes, In-Group Identification, Intergroup Bias, Social Categorization and In-/ Out- Group Attitudes: The Case of Cyprus.  Unpublished master's thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey. 
Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği-30  La Freniere, P. J. & Dumas, J. E. (1996). Social competence and behavior evaluation in children ages 3 to 6 years: The short form (SCBE-30). Psychological Assessment, 8, 369-377. Çorapçı, Arslan, Aksan, & Yağmurlu (in press). Okul öncesi dönemde duygusal, davranışsal ve sosyal uyum taraması: Sosyal yetkinlik ve davranış değerlendirme-30 ölçeği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi.
Sosyoekonomik Düzey Ölçeği Bacanlı, H, (1990). Kendini Ayarlama Becerisinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Quliyeva, S. (2012). Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumlar Azerbaycan– Türkiye Karşılaştırması.  Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi
Sosyotropi-Otonomi Ölçeği Beck, A. T., Epstein, N., Harrison, R. P., & Emery, G. (1983). Development of the Sociotropy-Autonomy Scale: A measure of personality factors in depression. Unpublished manuscript, University of Pennsylvania, Philadelphia. Şahin, N., Ulusoy, M. , Şahin, N. (1993). Exploring the sociotropy-autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric inpatients.Journal of Clinical Psychology. Volume 49, Issue 6, pages 751–763,
Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri  Spielberger, C.D., R.C. Gorsuch, and R.E. Luschene. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Invenntory. California : ConsultingPsychologists Press. Öner, N. (1978). Türkçeye uyarlanmış bir kaygı envanterinin geçerlik çalışması: Bir araştırma özeti. Psikoloji Dergisi, 1, 12–17.
Spielberger Sınav Kaygısı Envanteri  Spielberger, C.D. (1980). “Test anxiety inventory”. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press Öner, N. (1989). Sınav kaygısı envanteri el kitabı. İstanbul .Yükseköğretimde rehberliği yayma vakfı Yayını No:1.
Splitting Scale Gerson, M. J (1984). Splitting: The development of a measure. Journal of Clinical Psychology, 40 (1), 157-162. Alkan, F. S.(2010). Coupling Through Projective Identification: Bridging Role of Projective Identification in the Associations Among Early Parenting Experience, Personality Construct and Couple Relationship. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara. 
Sporda Cinsel Tacize Verilen Tepkiler Zengin, E. (2012). Sexual Harassment Among Turkish Female Athletes: The Role of Ambivalent Sexism (Doctoral dissertation, Middle East Technical University).
Standardize Mini Mental Test Folstein, M., Folstein, S. ve McHugh, P. (1975). Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients from clinician. Journal of Psychiatric Research, 12 (3), 189-198. Güngen, C., Ertan, T., Eker, E., YaĢar, R. ve Engin, F. (2002). Standardize Mini Mental Test’in Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13 (4), 273-281.
State Shame and Guilt Scale Marshall,D.,Sanftner,J. And Tangney,J.P.(1994).The State Shame and Guilt Scal.George Mason University,Fairfax,VA. Motan,İ.(2007). Recognition of Self-Conscious Emotions in Relation to Psychopathology
Stigma Ölçeği JACOBY, A.: 1994 “Felt versus enacted stigma: A concept
revisited evidence from a study of people
with epilepsy in remission”, Social Science
and Medicine, 38 /2, 269-274.
AYDEMIR N .: 2003 The Quality of life of Turkish epilepsy patients with mesial temporal sclerosis before and after selective amygdalohippocampectomy. Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi.  stanbul: Bogaziçi Üniversitesi
Strengths and Difficulties Questionnaire Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586. Güvenir, T., Özbek, A., Baykara, B., Arkar, H., Şentürk, B., & İncekaş,S. (2008). Güçler ve güçlükler anketi’nin (GGA) Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15 (2), 65-74.
Stres Kaynakları Ölçeği Holroyd,J.(1974).The Questionnaire on Resources and stress.An instrument to measure family response to a handicapped family member.Journal of community Psychology,2,92-94. Akkök, F. (1989). Özürlü Bir Çocuğa Sahip anne babaların kaygı ve endişe düzeyini ölçme aracının güvenirlik ve geçerlik çalışması. Psikoloji Dergisi, 7(23),26-38
Strese Bağlı Gelişme Ölçeği Park,C.,Cohen,L.,&Murch,R.(1996).Assessment and prediction of stress-related growth.Journal of Personalitiy,64(1),71-105. Güneş, H. (2001). Gender Differences in Distress, Coping Strategies, Stress Related Growth and Factors Associated With Psychological Distress and and Perceived Growth Following the 1999, Marmara Eartquake. Unpublished master's thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey. 
Stresle Baş Etme Yolları Ölçeği Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress. Appraisal, and coping, 725. Şahin, N.S., & Durak., A. (1995). Stresla Başa Çıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite öğrencileri için uyarlaması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 56-73.
Stresle Başa Çıkma Ölçeği  Türküm, A. S. (2002). Stresle BaĢa Çıkma Ölçeğinin GeliĢtirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(8), 19-31. Öksüz, T. (2010). Bipolar Bozukluğu Olan Bireylerde Kişilik Özellikler ile Stresle Başa Çıkma Tutumları İlişkisinin İncelenmesi ve Bipolar Bozukluğu Olmayan Bireyler ile Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi
Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri Özbay, Y. (1993). An Investigation of the Relationship Between Adaptational Coping Process and Self-Perceived Negative Feelings on International Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi, TTU, Lubbock, Texas, USA. Özbay, Y., & Şahin, B. (1997), Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 1-3 Eylül 1997, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Cebeci - Ankara
Suçluluk-Utanç Ölçeği Şahin NH, Şahin N (1992) Adolescent guilt, shame and depression in relation to sociotropy and autonomy. The World
Congress of Cognitive Therapy, Toronto, Haziran, 17-21.
Tahliye Sonrası Gelecek Beklentileri Ölçeği  Karaca,Ö.(2010).Psychological Problems of Prisoners on The Bases of Their Upon-Release Future Expectations and Personality Characteristics: The Importance of Being Parent and Time Left Before Release.Unpublished Master's Thesis,Middle East Technical University,Ankara.
Temel Kişilik Özelliği Envanteri  Gençöz, T., & Öncül, Ö. (2012). Examination of Personality Characteristics in a Turkish Sample: Development of Basic Personality Traits Inventory. The Journal of general psychology, 139(3), 194-216.
Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği Templer, D. I. (1970). “The construction and validation of a death anxiety scale”, The Journal of General Psychology, 82, 165–177. Ertufan, H. (2000). Bir grup tıp öğrencisi üzerinde ölüm kaygısı ve korkusu ölçeklerinin geçerlik güvenilirlik çalışması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi.
Ten Item Personality Inventory Gosling,S.D.,Rentfrow,P.J.,&Swann,W.B.,Jr.(2003).A very Brief Measure of the Big Five Personality Domains.Journal of Research in Personality,37,504-528. Sümer, N.& Engin, E. (2004). The role of parenting styles in predicting attachment anxiety and avoidance. Manuscriptunder prepration. 
Tendency to Conform Scale Goldsmith, R. E., Clark, R. A., & Lafferty, B. A. (2005). Tendency to conform: A new measure and its relationship to psychological reactance. Psychological Reports, 96, 591-594. Coşkan, C.(2010).The Effects of Self-Control and Social Influence on Academic Dishonesty: An Experimental and Correlational Investigation. Master's Thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Tepki Biçimi Envanteri-Ruminatif Tepkiler Ölçeği Nolen-Hoeksema,S.(1991).Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes.Journal of Abnormal Psychology,100,569-582. Neziroğlu, G. (2010). Ruminasyon, Yaşantısal Kaçınma, ve Problem Çözme Becerileri ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.  Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
The Adolescent Self-Regulatory Inventory Moilanen, K. L. (2005). Parenting and self-regulation in adolescence: Associations with adolescent behaviors. Unpublished PhD. Dissertation. University of Nebraska. Harma, M. (2008). The Impact of Parental Control and Marital Conflict on Adolescents’ Self-Regulation and Adjustment. Unpublished Master Thesis, M.E.T.U. Ankara.
The Antisocial Behavior Scale Kartallar, R. (1996). Antisosyal Davranıs Ölçegi Gelistirmeye Yönelik Bir Çalısma. Unpublished Doctorate Thesis, Ankara University, Graduate School of Health Sciences, Ankara Öncül,Ö. (2008). Roles of Basic Personality Traits, Schema Coping Responses and Toxic Childhood Experinces on Antisocial, Borderline and Psychopathic Personality Characteristics. Unpublished Master Thesis, M.E.T.U. Ankara.
The Attachment Q-Set Version 3 Waters, E. (1987). Attachment Q-Set (Version 3). Retrieved (October 20, 2008) from http://www.johnbowlby.com. Sumer, N., Sayıl, F. M., & Berument, S. K. (2009). Çocuğun gelişiminde bağlanma, ilgi-bakım ve aile dinamiklerinin etkisi. Proje Raporu. Proje No: 105K102.
The Caregiver Well-Being Scale  Tebb, S. S. (1995). An aid to empowerment: A caregiver well-being scale. Health & Social Work, 20, 87–92. Demirtepe, D, & Bozo. Ö. (2009). Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37.
The Cognitive Abilities Test Thorndike,R.L.&Hagen,E.P.(1996).Cognitive abilities test form 5:Interpretive guide for school administrators.Itasca,IL:Riverside Publishing Company. Alp, İ.E.&Diri,A. (2003). Bilişsel Yetenekler Testi'nin ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri İçin kurultu geçerliği çalışması. Türk Psikolojisi Dergisi, 18(51),19-31.
The Conservation of Resources Evaluation Hobfoll, S. E., Lilly, R. S., & Jackson, A. P. (1991). Conservation of social resources and the self. In H. O. F. Veiel & U. Baumann (Eds.), The meaning and measurement of social support: Taking stock of 20 years of research (pp. 125–141). Washington, DC: Hemisphere Özgün, S., & Gençöz, T. (submitted). Psychometric Properties of the Conservation of Resources Evaluation in a Turkish Sample.
The Edinburgh Handedness Inventory Oldfield, R. C. (1971). The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh inventory. Neuropsychologia, 9, 97–114. Akçalan, G. (2008). The Effect of Anxiety-Related Thought Suppression on Memory Process, and Its Relation to Decreased Interhemispheric Integration. İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. 
The Levenson Self-Report Psychopathy Scale Levenson, M. R., Kiehl, K. A., & Fitzpatrick, C. M. (1995). Assessing psychopathic attributes in a noninstitutionalized population. Journal of Personality and Social Psychology, 68(1), 151-158 Engeler, A. (2005). Psikopati ve Antisosyal Kisilik Bozuklugu. Unpublished Doctorate Thesis,  stanbul University, Institute of Forensic Medicine,  Istanbul.
The National Character Survey Terraciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Adám, N., Adamovová, L., Ahn, C.-K, Ahn, H.-N., Alansari, B. M., Alcalay, L., Allik, J., Angleitner, A., Avia, M. D., Ayearst, L. E., Barbaranelli, C., Beer, A., Borg-Cunen, M. A., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Budzinski, L., Camart, N., Dahourou, D., De Fruyt, F., de Lima, M. P., del Pilar, G. E. H., Diener E., Falzon, R., Fernando, K., Ficková, E., Fischer, R., Flores-Mendoza, C., Ghayur, M. A., Gülgöz, S., Hagberg, B., Halberstadt, J., Halim, M. S., Hrebícková, M., Humrichouse, J., Jensen, H. H., Jocic, D. D., Jónsson, F. H., Khoury, B., Klinkosz, W.,
Knezevic, G., Lauri, M. A., Leibovich, N., Martin, T. A., Marusic, I., Mastor, K. A., Matsumoto, D., McRorie, M., Meshcheriakov, B., Mortensen, E. L., Munyae, M., Nagy, J., Nakazato, K., Nansubuga, F., Oishi, S., Ojedokun, A. O., Ostendorf, F., Paulhus, D. L., Pelevin, S., Petot, J.-M., Podobnik, N., Porrata, J. L., Pramila, V. S., Prentice, G., Realo, A., Reátegui, N., Rolland, J.-P., Rossier, J., Ruch, W., Rus., V. S., Sánchez-Bernardos, M. L., Schmidt, V., Sciculna-Calleja, S., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Sineshaw, T., Siuta, J., Smith, P. B., Trapnell, P. D., Trobst, K. K., Wang, L., Yik, M., Zupancic, A., McCrae, R. R. (2005). National Character Does Not Reflect Mean Personality Trait Levels in 49 Cultures. Science, 310, 96-100.
C.S. Cemile(2009). Self-Defining Memories: Characteristics and the link with self-concept and goals. Koç Üniversitesi.Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Tezi. 
The Parenting Goals Questionnaire Schaefer, E. S. & Edgerton, M. (1985). Parent and child correlates of parental modernity. In I. E. Sigel (Ed.), Parental belief systems (pp. 287-318). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Kumru A., Sayıl M., Yagmurlu B. (2006). TÜB TAK Projesi “Kariyer: Çocukların bilissel, duygusal ve olumlu sosyal gelisimlerinin boylamsal çalısılması.
The Parenting Questionnaire Sanson, A. (1994). Parenting questionnaire for 3-7 year olds. Unpublished Manuscrript. Melbourne: University of Melbourne. Baydar, N., Kuntay, A., Goksen, F., Yagmurlu, B., & Cemalcilar, Z. (2007). Parenting Questionnaire-TR, Unpublished Manuscript.
The Satisfaction Scale Wisner, P. S., Stringfellow, A., Youngdahl, W. E., & Parker, L. (2005). The service volunteer-loyalty chain: An exploratory study of charitable not-for-profit service. Journal of Operations Management, 23, 143-161. Akman, P. (2008). Effecs of Motives, Volunteer Role Identitiy and Sense of Community on Sustained Volunteering. Unpublished Master Thesis. Boğaziçi University. 
The State Self-Control Capacity Scale Twenge, J. M., Muraven, M., & Tice, D. M. (2004). Measuring state self-control: Reliability, validity, and correlations with physical and psychological stress. Unpublished manuscript, San Diego State University. Helvacı, E. (2010). The Impact of Perceived Parental Control on Internalization and Ego-Depletion. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
The Strengths and Difficulties Questionnaire Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586 Eremsoy, E. (2005). How do parental, familial, and child characteristics differentative conduct-disordered children with and without psychopathic tendencies. Unpublished PhD. Dissertation. Middle East Technical University
The Turkish Locus of Control Scale Dağ, Ġ. (2002). Kontrol odağı ölçeği (KOÖ): Ölçek geliĢtirme, güvenirlik ve geçerlik çalıĢması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77-90. Demokan, A. (2009).The Influence of Social Support, Perceived Control, Locus of Control and Job/Home Demands on Coping With Work-Family Conflict. Unpublished Master Thesis, M.E.T.U. Ankara.
The Young Over-Compensation Inventory Young, J. E. (1999). Cognitive Therapy for Personality Disorder: A Schema Focused
Approach. Florida: Professional Resource Press.
Karaosmanoglu, A., Soygüt, G., Tuncer, E., Derinöz, Z., & Yeroham, R. (2005). Dance of the Schemas: Relations between parenting, schema, overcompensation and avoidance. Schema Therapy Symposium I, Thessaloniki. Retrieved November 13, 2006, from
http://www.psikonet.com/thessaloniki2005/dance_of_the_schemas_web_files /frame.htm
The Young-Rygh Avoidance Inventory Young, J. E., & Rygh, J. (1994). Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI). New York: Cognitive Therapy Centre. (Available: http://www.schematherapy.com). Karaosmanoglu, A., Soygüt, G., Tuncer, E., Derinöz, Z., & Yeroham, R. (2005). Dance of the Schemas: Relations between parenting, schema, overcompensation and avoidance. Schema Therapy Symposium I, Thessaloniki. Retrieved November 13, 2006, from
http://www.psikonet.com/thessaloniki2005/dance_of_the_schemas_web_files /frame.htm
Toplumsal Baskınlık Yönelimi Ölçeği Sidanius, J., Pratto, F. ve Bobo, L. (1994). Social Dominance Orientation and the Political Psychology of Gender: A Case of Invariance? Journal of Personality and Social Psychology, 67(6) 998-1011. Karaçanta, H. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Başka Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Ankara: Yayınlanmamış Doktora Tezi
Toronto Aleksitimi Ölçeği  R.M. Bagby, J.D.A. Parker, G.J. Taylor The Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale. I. Item selection and cross-validation of the factor structure Journal of Psychosomatic Research, 38 (1994), pp. 23–32
Trafikte Heyecan Arayışı Ölçeği Parker, D., Reason, J.T., Manstead, A. S. R., & Stradling, S. G. (1995). Driving errors, driving violations and accident involvement. Ergonomics, 38 (5), 1036-1048.                                                                                                                         Lajunen, T., & Summala, H. (1995). Driving experience, personality and skill and safety-motive dimensions in drivers‟ self-assesment. Personality and Individual Differences, 19, 307-318. Yasak, Y. (2002). Trafik kazalarıyla ilişkili sürücü tutum ve davranışları. Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
Trait Self-Control Scale Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–322 Canan,C.(2010).The Effects of Self-Control and Social Influence on Academic Dishonesty: An Experimental And Correlational Investigation.Unpublished Master's Thesis,MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY,Ankara.
Travma Sonrası Büyüme Ölçeği Tedeschi, R.G., & Calhoun, L.G. (1996). The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9 (3), 455-471. Güneş, H. (2009). Travma Sonrası Değişim Olgusunun Niceliksel ve Niteliksel Yöntemlerle Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Koroner Kalp Hastalarında İncelenmesi.  Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. 
Travma Sonrası Gelişim Ölçeği Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of traumatic stress, 9(3), 455-471.
Middle East Technical University.
Dirik, G. (2006). Predictor variables of depression, anxiety and posttraumatic growth among rheumatoid arthritis patients, Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University.
Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği  Şahin, N., Durak-Batıgün, A., & Yılmaz, B. (2001). Psikososyal risk faktörleri ve deprem sonrası travma tepkileri. UNICEF - Milli Egitim Bakanlıgı Psikososyal Okul Projesi Degerlendirme Arastırması Raporu, Ankara. Gökler, I. (2008). Sistem Yaklaşımı ve Sosyal-Ekolojik Yaklaşım Çerçevesinde Oluşturulan Kavramsal Model Temelinde Kronik Hastalığı Olan Çouklar ve Ailelerinde Psikolojik Uyumun Yordanması.  Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. 
Travmatik Stres Belirtileri Ölçeği Başoğlu, M., Şalcıoğlu, E. ve Livanou, M. (2002). Traumatic Stress Responses in Earthquake Survivors in Turkey, Journal of Traumatic Stress, 15 (4), 269– 276. Üstün, B. Yetiştirme Yurdu Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Çocuklarının Duygusal ve Davranışsal Sorunları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. 
Travmaya Bağlı Suçluluk Ölçeği Kubany, E.S.,Haynes, S.N.,Abueg, F.R., Manke, F.P., Brennan, J.M. &Stahura, C. (1996). Development and validation of the trauma-related guilt
ınventory (TRGI). Psychological Assessment,8 (4), 428-444.
Tutarel-Kışlak, Ş., Çakmak, Ö. & Saraç, S., Travma Tepkileri/Travmaya Bağlı Suçluluk ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması, 14. Ulusal Psikoloji
Kongresi Kitabı, 172-173, Ankara, 2006.
Turnover Intentions Scale Walsh, J., Ashford, S., & Hill, T. (1985). Feedback obstruction: The influence of information environment on employee turnover intentions. Human Relations, 38, 23-46. Ok, B. (2007). Correlates of organizational commitment: A special emphasis on organizational communication. Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Department of Psychology.
Türkçe Büyük Beşli Kişilik Envanteri John,O.P.,Donahue,E.M.&Kentle,R.L.(1991).The ''Big Five''Inventory-Versions 4a and 54.(Berkeley:University of California,Berkeley,Institude of Personality and Social Research). Evinç, Ş. G. (2004).Maternal Personality Characteristics, Affective State, and Psychopathology in Relation to Children's Attention Deficitand Hyperactivity Disoreder and Comorbid Symptoms.Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
UCLA Duygusal Yalnızlık ve UCLA Sosyal Yalnızlık Russel, D., Cutrona, C, E., Rose, J., & Yurko, K. (1984). Social and emotional loneliness: An examination of Weiss’s typology of loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, (46), 6, 1313-1321  Güngör, D. (1996). Turkish university students’ relationships with their friends and families: Social support, satisfaction and loneliness.
UCLA Yalnızlık Ölçeği Russell,D.,Peplau,L.A.,&Cutrona,C.E.(1980).The revised UCLA loneliness scale:Concurrent and discriminate validity evidence.Journal of Personality and Social Psychology,39,472-480. Demir, A. (1989). U.C.L.A. yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7 (23), 14-18.
Umut Ölçeği Snyder , C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-585. Ġmamoğlu, E. O., Güler, A., & Ġmamoğlu, S. (2004). Manuscript in preparation.
Utrecht Work Engagement Scale Schaufeli, W.B., & Bakker, A.B. (2003). UWES - Utrecht Work Engagement Scale: test manual. Department of Psychology, Utrecht University. Retrieved from Web on 02/10/2009, http://www.schaufeli.com/content.htm Baran-Metin, Ü. (2010). The Antecedents and Consequences of Burnout, Work Engagement and Workaholism. Unpublished Master Thesis. Middle East Technical University. 
Üniversite Öğrencileri için Yaşam Olayları Envanteri  Oral, M. (1999). The relationships between dimensions of Perfectionism, stressful life events and depressive symptoms in university students. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Dinç, Y. (2001). Predictive role of perfectionism on depressive symptoms and anger: negative life events as moderator. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği  Sperling, R. A., Howard, B. C. Miller, L. A., ve Murphy, C. :2002 “Measures of children’s knowledge and regulation of cognition”, Contemporary Educational Psychology, 27, 51–79. Karakelle,S.,Saraç,S.:2007 “Çocuklar için Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği(ÜBFÖ-Ç) A ve B formları:geçerlik ve güvenilirlik Çalışması”, Türk Psikoloji Yazıları,
10(20),87-103
Üstbilişler Ölçeği–30  Wells, A. & Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the metacognitions
questionnaire: Properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy, 42,
385-396.
Yılmaz, A.E., Gençöz, T., & Wells, A (2008). Psychometric characteristics of the Penn State Worry Questionnaire and Meta-Cognitions Questionnaire-30 and metacognitive predictors of worry and obsessive-compulsive symptoms in a Turkish Sample. Clinical Psychology and Psychotherapy, 15, 424-439.
Vancouver Index of Acculturation Ryden, A. G., Alden, L. E., & Paulhus, D. L. (2000). Is acculturation unidimensional or bidimensional? A head-to-head comparison in the prediction of personality, self-identity and adjustment. Journal of Personality and Social Psychology,
79, 49-65.
Hünler, O .S. (2007). Factors Related to Psychological Problems and Life Satisfaction of Newcomer Turkish Immigrants in The
NetHherlands. Unpublished Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University.
Volunteer Functions Inventory Clary, E. G., Snyder, M., & Ridge, R. (1992). Volunteers' motivations: A functional strategy for the recruitment, placement, and retention of volunteers. Nonprofit Management and Leadership, 2(4), 333-350. Akman, P. (2008). Effecs of Motives, Volunteer Role Identitiy and Sense of Community on Sustained Volunteering. Unpublished Master Thesis. Boğaziçi University. 
Vücut Algısı Ölçeği  Secord, P. F., & Jourard, S. M. (1953). The appraisal of body-cathexis: body-cathexis and the self. Journal of Consulting Psychology, 17(5), 343. Hovardaoglu, S. (1992). Vücut Algısı Ölçegi, Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 1(Ek-2), 26-27.
Ways of Coping Inventory for Children Spirito, A., Stark, L. J., & Williams, C. (1988). Development of a brief coping checklist for use with pediatric populations. Journal of Pediatric Psychology, 13(4), 555-574. Gökler, I. (2001). The predictor variables of post-traumatic stress symptoms in children and adolescents following 1999 Marmara Earthquake: Exposure to traumatic experiences and coping. Unpublished Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University.
West Haven Yale Çok Boyutlu Ağrı Envanteri – Hasta Formu Kerns, R. D., Turk, D. C. ve Rudy, T. E. (1985). The west haven-yale multidimensional pain inventory. Pain, 23: 345–356. Yıldız, S. (1993). Kronik Ağrı Sendromunda Çok Boyutlu Değerlendirme. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Wheeless and Grotz' Revised Self-Disclosure Scale Wheeless,L.R.&Grotz,J.(1976).Conceptualization and measurement of reported self-disclosure.Human Communication Research,2.(4),338-346. Erdost, T.(2004). Trust and Self-Disclosure In the Context of Computer Mediated Communication. Unpublished Master Thesis. Middle East Technical University.
Wijma Doğum Beklentisi / Deneyimi Ölçeği K. Wijma, B. Wijma, M. Zar Psychometric aspects of the W-DEQ: a new questionnaire for the measurement of fear of childbirth Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 19 (1998), pp. 84–97 Körükcü, Ö., Kukulu, K., Firat, M. Z. (2012). The reliability and validity of the Turkish version of the wijma delivery expectancy / experience questionnaire (WDEQ) with pregnant women, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 19,193–202.
Willis Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeği 18. Willis J,D, (1982) Three Scales to Measure Competition-related Motives in Sports, Jaurnal of Sport Psychology, 338-353,. Tiryaki, S. ve Gödelek, E. (1997). Spora özgü Basarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları Đçin Uyarlanması Çalısması. I. Uluslararası Spor Sempozyumu 10-12 Ekim Mersin, Bağırgan Yayınevi, Ankara, s. 128-141.
Work Involvement Scale Kanungo, R. N. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67(3), 341-349. Aycan, Z. & Balcı, H. (2001). Hizmetiçi eğitiminin etkililiğini yordayan bireysel ve kurumsal faktörler. Türk Psikoloji Dergisi, 16(48), 13-31.
Work-Family Balance Scale Bicaksiz, P. (2009). The effects of gender role ideology, role salience, role demands and core self evaluation on work-family interface. Unpublished mastersc dissertation, Middle East Technical University, Ankara, School of Social Sciences, psychology Department.
Work-Family Conflict and Family Work Conflict Scales Netemeyer, R. G., Boles, J. S., & McMurrian, R. (1996). Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81(4), 400-410. Apaydın, M. D. (2004). Çift-kariyerli ailelerde iĢ-aile ve aile-iĢ çatıĢmalarının kendini kurgulama düzeyleri ile iliĢkisi. Unpublished Master’s Thesis, Ankara, Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü.
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri Brennan, Clark, & Shaver, 1998 Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetiskin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirilmesi ve kültürlerarası bir kasılastırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71-109.
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II  Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of personality and social psychology, 78(2), 350. Selçuk, E.,G. Günaydın, G., Sümer, N. & Uysal, A. (2005). Yetiskin Bağlanma Boyutları için Yeni Bir Ölçüm: Yakın Đliskilerde Yasantılar Envanteri-II’NĐN Türk Örnekleminde Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları. 8 (16) 1-11.
Yale Brown Obsesif-Kompulsif Bozukluk Ölçeği Goodman, WK., Price, LH., Rasmussen, SA. (1989) The yale-brown obsessive-compulsive scale, I: development, use and reliability. Archives of General Psychiatry, 49;1006 Karamustafalıoğlu, OK, Üçışık, AM., Ulusoy, M., Erkmen. H. (1993) Yalebrown obsesyon-kompulsiyon derecelendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik
çalışması. 29. ulusal psikiyatri kongresi program ve bildiri özetleri kitabı, Bursa: Savaş Ofset.
Yas Ritüelleri Ölçeği  Coşkun, D. (2009). Young Adults‟ Reconciliation With Their Mourning After Parental Lsoss Between The Ages of 11 and 18. Unpublished Master's Thesis. Boğaziçi University
Yas Tepkileri Ölçeği Coşkun, D. (2009). Young Adults‟ Reconciliation With Their Mourning After Parental Lsoss Between The Ages of 11 and 18. Unpublished Master's Thesis. Boğaziçi University
Yaşam Doyum Ölçeği Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75. Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Unpublished Master's Thesis, Ankara University, Ankara.
Yaşam Niteliği Ölçeği Heinrichs, D. W., Hanlon, T. E., & Carpenter Jr, W. T. (1984). The quality of life scale. Schizophrenia bulletin, 10(3), 388-398. Soygür, H., Aybaş M., Hınçal G. ve ark.(2000). “Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Nitelikleri Ölçeği: Güvenirlik ve Yapısal Geçerlik Çalışması”, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, (13), 204–210.
Yeme Tutumu Testi  Garner, D. M., ve Garfinkel, P. E.(1979). The eating attitude test: An index of symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273-279. Savaşır, I. ve Erol, N. (1989). Yeme Tutum Testi: Anoreksiya nervosa belirtileri indeksi. Türk Psikoloji Dergisi, 23: 19-25.
Yetişkin-Genç İlişkileri Envanteri Alantar, M. (1989). Pyschological Maltreatment On Attempt its Definition by Experts and its Assessment Among a Group of Adolescents. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ulu,S. (2011). Ergenlerde Algılanan Duygusal İstismar ile Sürekli Öfke Düzeyi ve Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:Maltepe Üniversitesi
Yetkeci Kişilik Ölçeği McCloskey, H., & Chong, D. (1985). Similarities and differences between left-wing and rightwing radicals. British Journal of Political Science, 15, 329-363.  Hasta, D. (2002). Yetkeci Kişilik ve Bilişsel Karmaşıklık Düzeyi ile Siyasal İdeoloji Arasındaki İlişki. Ankara: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Yetkinlik ve Sevecenlik Ölçeği  Fiske, S. T., Cuddy, A. J., Glick, P.ve Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 878–902. Demirel, P. (2009). Annesi Çalışan ve Çalışmayan Öğrencilerde Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargılarının Yetkinlik ve Sevecenlik Algısı Temelinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara:Hacettepe Üniversitesi 
Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği Solak,N. (2008). Yoksulluğa ve Yoksullara İlişkin Değerledirmelerin Sistemin Meşrulaştırıması Kuramından Hareketle İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi
Young Parenting Inventory Young, J. E (1994). Young parenting inventory. [http://www.schematherapy.com/id205.htm]. New York: Cognitive Therapy Center Soygüt, G., Çakır, Z., & Karaosmanoğlu, A (2008). Ebeveynlik biçimlerinin değerlendirilmesi: Young ebeveynlik ölçeği’nin psikometrik özelliklerine ilişkin bir inceleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11 (22), 17-30.
Young Şema Ölçeği Short Form 3 S. Young. 2006. Using POMDPs for Dialog Management. In Proc. of IEEE/ACL SLT, Palm Beach, Aruba. Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A., & Çakır, P. Z (2009). Erken dönem uyumsuz şemaların değerlendirilmesi: Young şema ölçeği kısa form-3'ün psikometrik özelliklerine ilişkin bir inceleme. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (1), 75-84.
Yönetici İşlev Davranışlarını Derecelendirme Ölçeği Gioia, G.A., Isquith, P.K., Guy, S.C. & Kenworthy, L. (2000). Behavior Rating of Executive Function. Lutz, FL: Psychological Assesment Resources. BRIEF’in Türk kültürüne uyarlama çalışmaları Karakaş ve arkadaşları tarafından yapılmış olup, makale değerlendirme aşamasındadır.
Yurttaşlık Performansı Ölçeği Borman, W. C., Buck, D. E., Hanson, M. A., Motowidlo, S. J., Stark, S. ve Drasgow, F. (2001). An examination of the comparative reliability, validity, and accuracy of performance ratings made using computerized adaptive rating scales. Journal of Applied Psychology, 86, 965-973. Ceylan, S. (2010). Yutttaşlık Performansı: Yapı Geçerliği ve Öncülleri. Doktora Tezi. Ankara:Hacettepe Üniversitesi 
Zorbalık Eğilimi Ölçeği Dölek, N. (2002), “Öğrencilerde Zorbaca Davranışların Araştırılması Ve Önleyici Bir Program Modeli.”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org