LİSANSÜSTÜ TEZLERE GÖRE ÖLÇÜM ARACI KÜNYELERİ

   TÜPÖV projesi kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezi veritabanı taranmış ve “Psikoloji” bölümlerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. İnceleme sonuncunda lisansüstü tezlerde kullanılan ve ilgili bilgileri veren çalışmalardan yol çıkılarak ölçüm araçları listesi oluşturulmuştur. Aşağıda ölçüm araçlarının orijinal ve Türkçe uyarlama çalışmaları hakkındaki künye bilgileri bulabilirsiniz.

   Listede yer alan ölçüm araçları ile hakkında öneri, değişiklik talepleri ve yorumlarınız için tupov@tupov.org adresini kullanabilirsiniz. Söz konusu ölçüm araçlarına dair ayrıntılı bilgi edinmek ve/veya ölçüm aracının tamamına ulaşmak için lütfen kaynak gösterilen çalışmalardaki yazarlara ulaşınız.

 
 
ÖLÇEĞİN ADI ORİJİNAL REFERANS TÜRKÇE REFERANS
Çocuklarda Travma Sonrası Stres Belirtileri-Olayların Etkisi Ölçeği Dyregrov, A., & Yule, W. (1995, May). Screening measures: The development of the UNICEFF screening battery. Paper presented at the 4th European Conference on Traumatic Stress, Paris. Şahin, N.H., Durak-Batıgün, A., Yılmaz, B. (2002), UNICEF-Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal Okul Projesi (Deprem Bölgesi) Değerlendirme Araştırması: Psikososyal risk faktörleri ve deprem sonrası travma tepkileri
Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği Grych, J. H., Seid, M., & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child's perspective: The children's perception of interparental conflict scale. Child development, 63(3), 558-572. Öz, İ. P. (1999). The Relationship Between Children Adjustment Problems And Their Perceptions Of Marital Conflict, Master Thesis, The Department of Psychology, The Middle East Technical University, Ankara.
Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği Bernstein DP, Fink L, Handelsman L ve ark. (1994) Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. Am J Psychiatry 151:1132-6. Aslan, S. H., & Alparslan, Z. N. (1999). Çocukluk örselenme yaşantıları ölçeğinin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlilik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 275-285. 
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği  Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 52(1), 30-41. Eker, D., & Arkar, H. (1995). Perceived social support: Psychometric proporties of the MSPSS in normal and pathological groups in a developing country. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 35, 228-233. 
Çok Boyutlu Kıskançlık Ölçeği Pfeiffer, S. M., & Wong, P. T. (1989). Multidimensional jealousy. Journal of Social and Personal Relationships, 6(2), 181-196. Karakurt, G. (2001). The impact of adult attachment styles on romantic jealousy. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Çok Boyutlu Öfke Ölçeği Balkaya, F. & Sahin, N. (2003). Çok boyutlu öfke ölçegi. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 192-202.
Davranış ve Uyum Sorunları Ölçeği Akan, A. G. (2001). 7-12 Yas Çocuklarında Görülen Uyum ve Davranıs Bozuklukları ve Benlik Saygısı  liskisi. Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul.
Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Testi Demoulin, D. F. (1999). A personalized development of self-concept for beginning readers. Education, 120(1), 14. Turaşlı, N. (2006). 6 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Algısını Desteklemeye Yönelik Sosyal- Duygusal Hazırlık Programının Etkinliğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü.
Dindarlık Ölçeği Yetim, Ünsal. (2000). Bir kavramsallaştırma denemesi: dini kategorilerin alt kültür oluşumuna etkisi. Psikoloji Semineri, 12. 123-127. Mersin.
Dine ve İslam'a Karşı Tutum Boyutu  Çayır, C. (2008). Türkiye’de Din Değiştirip Hıristiyanlığa Geçişin Psiko-Sosyal Etkenleri. Doktora Tezi, UÜ Sos. Bil. Enst., Bursa, (s 115).
Dini Yönelim Ölçeği Harlak, H., Eskin, M. & Demirkıran, F. (2008). The development and the psychometric investigation of the Muslim religious orientation scale. Oral presentation in XXIX. International Congress of Psychology.
Diyabet Yaşam Kalitesi Ölçeği Jacobson, A. M. (1994). The evaluation of two measures of quality of life in patients with type1 and type2 diabetes. Diabetes Care, 4, 267-274. Alan, H. (2008). Diyabetes Mellitus’da Gözlenen Duygusal ve Kendini Düzenleme Stratejileri ile Bu Faktörlerin Genel İyilik Hali ve Fiziksel Sağlıkla İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi.
Domain-Specific Perceptions of Parental Conditional Regard Scale : Academics and Emotion-Control Domains Assor, A., Roth, G., & Deci, E. L. (2004). The Emotional Costs of Parents' Conditional Regard: A Self Determination Theory Analysis. Journal of Personality, 72(1), 47-88. Helvacı, E. (2010). The impact of perceived parental control on internalization and ego-depletion. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University.
Dönüştürücü Liderlik Ölçeği Podsakoff, P.M. vd. (1990) . Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers’ Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors. Leadership Quarterly. 1(2), 107-142, JAI Press Inc. İşcan, Ö.F. (2002). Küresel İşletmecilikte Dönüştürücü Liderlik Anlayışı -Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Uygulama-. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi
Dört Sistem Endişe Envanteri Köksal, F. Power, K.G. (1990). “Four Systems Anxiety Questionnaire (FSAQ): A Self-report measure of somatic, cognitive, behavioral and feeling components”, Journal of Personality Assessment, 54, 534-545. Vural, İ. (1990). Psychometric Evaluation of Four System Anxiety Questionnaire in Turkish Population, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DSM-IV Eksen-1 Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Çizelgesi (SCID-I) First, M., Spitzer, R., Gibbon, M ve ark. (1997). Structured Clinical Interview for DSMIV Axis I Disorders (SCID-I). Clinical Version. Washington D.C., American Psychiatric Press, Inc. Özkürkçügil, A., Aydemir, Ö., Yıdız, M. ve ark. (1999). DSM-IV Eksen-1 Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin Türkçeye Uyarlanması ve Güvenirlik Çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi, 12 (4): 33-36.
DSM-IV ve ICD–10 Kişilik Bozuklukları Değerlendirme Aracı-DIP-Q Ottosson, H., Bodlund, O., Ekselius, L., Knorring, L. V., Kullgren, G., Lindström, E., & Söderberg, S. (1995). The DSM-IV and ICD-10 personality questionnaire (DIP-Q): Construction and preliminary validation. Nordic Journal of Psychiatry, 49(4), 285-292. Şenyuva, H. Ş. (2007). Aydın İlinden Alınan Normal Bir Popülasyonda Kişilik Bozukluklarının Yaygınlık Çalışmaları ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ) Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri-Süreklilik Kaygı Formu Spielberg, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). Manual for State-Trait Anxiety Inventory. California: Co Psychologist Press. Öner N, ve LeCompte A. (1985). Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı.
Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41 -54. Rugancı, R. N. (2008). The relationship among attachment style, affect regulation, psychological distress and mental construction of the relational world. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü.
Duygu Düzenleme Kontrol Listesi Shields, A. & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology, 33, 906-916. Batum, P., & Yagmurlu, B. (2007). What counts in externalizing behaviors? The contributions of emotion and behavior regulation. Current Psychology: Developmental Learning Personality Social, 25(4), 272-294.
Duygudurum Bozuklukları Ölçeği Hirschfeld R. M. A., Williams J. B. W. ve, Spitzer R. L. ve ark. (2000). Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: The Mood Disorder Questionnaire. American Journal of Psychiatry, 157, 1873- 1875. Konuk, N., Kıran, S., Tamam, L., Karaahmet, E., Aydın, H. &ve Atik, L. (2007). Duygudurum Bozuklukları Ölçeği‟nin Türkçe uyarlamasının Bipolar Bozukluk Taramasında Geçerliği, Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (2), 147-154.
Duygusal Olaylar Ölçeği Erol-Korkmaz, H. T. (2010). The relationship of categories of work events to affective states and attitudes in the workplace: A test of the Affective Events Theory. Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği Janoff-Bulman, R. (1989). Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Applications of the schema construct. Social Cognition, 7, 113- 136. Yılmaz, B. (2008). Dünyaya Đliskin Varsayımlar Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalısması: Ön çalısma. Türk Psikoloji Yazıları, 11 (21), 41-51.
Düşünme İhtiyacı Ölçeği Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Feng Kao, C. (1984). The efficient assessment of need for cognition. Journal of personality assessment, 48(3), 306-307. Gülgöz, S., & Sadowski, C. J. (1995). Düşünme ihtiyaci ölçeğinin Türkçe Uyarlamasi ve öğrenci başarisi göstergeleri ile korelasyonu. Türk Psikoloji Dergisi.
Düşünsel Geviş Getirme – Kendi Üzerine Düşünme Ölçeği Trapnell, P.D.,& Campbell, J.D. (1999). Private self-consciousness and the five-factor model of personality: Distinguishing Rumination From Reflection. Journal Of Personality & Social Psychology, 76(2), 284-304. Şimşek, Ö. (yayımlanmamış). Self-Absorption Paradox is not a Paradox: Illuminating the Dark Side of Self-Consciousness. The Journal of General Psychology.
Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği Rohner, R. P. (1986). The Warmth Dimension: Foundations of Parental Acceptance- Rejection Theory. Beverly Hills: Sage Publications. Varan, A. (2005). Relation between perceived parental acceptance and intimate partner acceptance in Turkey: Does history repeat itself? Ethos, 33, 414-426.
Ebeveyn Kaybı ile Baş Etme Ölçeği Coşkun, D. (2009). Young Adults' Reconciliation With Their Mourning After Parental Loss Between The Ages of 11 and 18. Unpublished Master's Thesis. Boğaziçi University.
Ebeveyn Kaybı ile Uyum Ölçeği Coşkun, D. (2009). Young Adults' Reconciliation With Their Mourning After Parental Loss Between The Ages of 11 and 18. Unpublished Master's Thesis. Boğaziçi University.
Ebeveyn Tutum Ölçeği KARABULUT DEMİR, E., ŞENDİL, G. (2008) ‘‘Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)’’, Türk Psikoloji Yazıları, 11, 21, 15-25.
Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri  Armsden, G., & Greenberg, M. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427–454. Kumru, A., Carlo, G., & Edwards, C. P. (2004). Olumlu sosyal davranışların ilişkisel, kültürel, bilişsel ve duyuşsal bazı değişkenlerle ilişkisi [Relational, cultural, cognitive, and affective predictors of prosocial behaviors].
Ebeveynlere Bağlanma Envanteri Kısa Formu Raja, S. N., McGree, R. & Stanton, W. R. (1992). Perceived attachment to parents and peers and psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21, 471-485. Günaydın, G., Selçuk, E., Sümer, N., & Uysal, A. (2005). Ebeveyn ve arkadaşlara bağlanma envanteri kısa formu’nun psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 13-23.
Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Cox, J.L, Holden, J. M. and Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item. Edinburgh posnatal depression scale. British Journal of Psychiatry, 150: 782–786. Engindeniz A. N., Küey, L., Kültür, S. (1997). Edinburg doğum sonrası depresyon ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bahar Sempozyumları–1 Kitabı. Psikiyatri Derneği Yayınları. Ankara, 51–52.
Edinburgh Bulimia Değerlendirme Testi Henderson, M. & Freeman, C. P. L. (1987). A self-rating scale for bulimia the “BITE”. British Journal of Psychiatry, 150, 18-24. Kıran SG, Agargun MY, Kara H. Üniversite öğrencilerinde yeme tutumları ve dissosiatif yaşantılar [Eating attitudes of college students and dissociative experiences]. 36th National Psychiatry Congress, Antalya, Turkey, 2000 (in Turkish).
Eisenberger’in Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği Eisenberger, R., Hungtington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71 (3) : 500-507. Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel Adalet Algısı, İş Aile Çatışması ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki Bağlantılar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı, Ankara.
Ekonomik Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği Jost, J. T., & Thompson, E. P. (2000). Group-based dominance and opposition to equality as independent predictors of self-esteem, ethnocentrism, and social policy attitudes among African Americans and European Americans. Journal of Experimental Social Psychology, 36(3), 209-233. IŞIK, R. (2008). The predictors of understanding of honor and attitudes toward honor related violence: Ambivalent sexism and system justification (Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY).
Ekvall ve Arvonen Liderlik Ölçeği  Ekvall, G., & Arvonen, J. (1991). Change-centered leadership: An extension of the two-dimensional model. Scandinavian Journal of Management, 7(1), 17-26. Tengilimoğlu, D. (2005a). Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ticaret veTurizm, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 1, 23 45.<http://www.ttef.gazi.edu.tr/dergi/makaleler/2005/Sayi1/23-48. pdf> Tengilimoğlu, D. (2005b). Kamu Ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1304-0278 Güz, C.4, s.14 (1-16). 20 Aralık 2006. <http://www.e-sosder.com>.
Emotional Display Rules Scale Grandey, A. A. (1999). The effects of emotional labor: Employee attitudes, stres and performance. Unpublished Doctoral Dissertation, Colorado State University. Colorado. Ünler-Öz, E. (2007). Effect of emotional labor on employees‟ work outcomes. Published Doctoral Dissertation. Marmara University, Istanbul.
Emotional Labor Scale Grandey, A. A. (1999). The effects of emotional labor: Employee attitudes, stres and performance. Unpublished Doctoral Dissertation, Colorado State University. Colorado. Ünler-Öz, E. (2007). Effect of emotional labor on employees‟ work outcomes. Published Doctoral Dissertation. Marmara University, Istanbul.
Empathy Quotient Scale Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism and normal sex differences, Journal of Autism & Development Disorders, 34, 163-175. Bora, E., & Baysan, L. (2009). Empati ölçeği türkçe formunun üniversite öğrencilerinde psikometrik özellikleri, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19, 39-47.
Empatik Eğilim Ölçeği Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi, A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1-2); 155-190.
Engelli Çalışanlara Yönelik Tutum Ölçeği Aycan, Z.(2005) “Türkiye’de Engellilerin İş Hayatına Katılımını Etkileyen Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Faktörler”, Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Sarıyer, İstanbul
Enright Bağışlayıcılık Envanteri Enright, R. D., Rique, J., & Coyle, C. T. (2000). The Enright forgiveness inventory (EFI) user’s manual. Madison, WI: The International Forgiveness Institute. Giray, F. S. (2009). Suç İşlemiş ve İşlememiş Ergenlerin Adil Dünya İnancı ve Bağışlayıcılık Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi.
Epilepsi Bilgi ve Epilepsi Tutum Ölçekleri Aydemir, N.: 2008 “Developing two different measures to assess knowledge of epilepsy and attitudes toward epilepsy for Turkish population”, Epilepsy & Behavior, 12 (1), 84-89.
Ereksiyon İşlevi Uluslararası Değerlendirme Formu  Rosen, RC., Riley, A., Wagner. G., Osterloh, I.H., Kirkpatrik, I., Mishra, A. (1997). TheInternational Index of Erectile Function (IIEF). A multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction., J Urol, 49: 822- 36. Yıldız H., Pınar R. (2004). Miyokard Infarktüsünde cinsel fonksiyon bozukluğunun irdelenmesi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 4(4), 309-17.
Ergen Aile Süreci Ölçeği Vazsonyi, A. T., Hibbert, J. R., & Blake Snider, J. (2003). Exotic enterprise no more? Adolescent reports of family and parenting processes from youth in four countries. Journal of Research on Adolescence, 13(2), 129-160. Projenin Başlığı: Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş Sürecinde Sosyal İlişkilerin Niteliği ve Karakter Oluşumuyla İlişkisi (TUBITAK-SOBAG Projesi). Proje No: 105K029 Süresi: 2 yıl Proje kabul tarihi: 1 Ocak 2006 Proje Yürütücüsü: Melike SAYIL Yardımcı Araştırmacılar: Asiye Kumru, Fatih Bayraktar, Yeliz Kındap, Gözde Özdikmenli-Demir
Erişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği Manicavasagar, V., Silove, D., Wagner, R., Drobny, J. (2003). A self-report questionnaire for measuring separation anxiety in adulthood. Comprehensive Psychiatry, 44(2), 146-53. Alkan, M. (2007). Duygudurum ve anksiyete bozukluklarında panik agorofobik spektrumun ve erişkin ayrılma anksiyetesinin komorbiditesi ve etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir.
Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği  Glick, P., & Fiske, S. (1999). The ambivalence toward men inventory: Differentiating hostile and benevolent beliefs about men. Psychology of Women Quarterly, 23, 519-536. Sakallı-Uğurlu, N. (2008). Erkeklere ilişkin çelişik tutumlar ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. [Adaptation of Ambivalence toward Men Inventory to Turkish]. Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 1-11.
Eş Gözlem Listesi  Weiss, R. L., & Perry, B. A. (1983). The Spouse Observation Checklist: Development and clinical applications. In E. E. Filsinger (Ed.), Marriage and family assessment (pp. 65-84). Beverly Hills, CA: Sage. Oğur, S. (2006). Exploring of Spousal Accuracy, Frequency, Emotional Impact and Importance of Positive and Negative Marital Behavior in Distressed and Nondistressed Couples. Master Thesis. Middle East Technical University. Ankara. 
Eş Kabul-Red Ölçeği Rohner, R. P. (2001). Reliability and validity of the Intimate Partner AcceptanceRejection Questionnaire. Manuscript in preparation, Rohner Center for the Study of Parental Acceptance and Rejection, School of Family Studies, University of Connecticut. Varan, A. (2003). EKAR Kuramı Degerlendirme Araçlarının Türkiye Güvenirlik ve Geçerlik Çalısması. Ege Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı (Yayınlanmamıs Çalısma).
Eşcinsellere İlişkin Tutum Ölçeği Ünver, O. K. (2007). Eşcinsellere ilişkin tutum ölçeği (EİTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış makale taslağı. OYMAN, Selin. Cinsel Yönelimi Farklı Mağdur ve Zanlı Kişilere Yapılan Yüklemeler Üzerinde Katılımcı Cinsiyeti, Eğitim Düzeyi ve Homofobik Tutumların Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010.
Eşcinsellere İlişkin Tutumlar Ölçeği Hudson, W. ve Ricketts, W. (1980). A strategy for the measurement of homophobia. Journal of Homosexuality, 5, 357-372. Sakallı, N. ve Uğurlu, O. (2001). Effects of social contact with homosexuals on heterosexual Turkish university students’ attitudes towards
homosexuality. Journal of Homosexuality, 42 (1), 53-62.
Ethnic Identity Questionnaire Luhtanen, R., & Crocker, J. (1992). A collective self-esteem scale: Self-evaluation of one's social identity. 18(3), 302-318.    Verkuyten, M. (1995). Self-esteem, self-concept stability, and aspects of ethnic identity among minority and majority. Journal of Youth & Adolescence, 24(2), 155-176. Hünler, O .S. (2007). Factors Relates to Psychological Problems and Life Satisfaction of Newcomer Turkish Immigrants In The Netherlands.  Unpublished Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University.
Ethnic -Self Esteem Scale  Kinket, B., & Verkuyten, M. (1999). Intergroup evaluations and social context: A multilevel approach. European Journal of Social Psychology, 29(2/3), 219- 237.                                                                                         Verkuyten, M. (2002). Ethnic attitudes among minority and majority children: The role of ethnic identification, peer group victimization and parents. Social
Development, 11 (4), 558-570.
Hünler, O .S. (2007). Factors Relates to Psychological Problems and Life Satisfaction of Newcomer Turkish Immigrants In The Netherlands.  Unpublished Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University.
Ev İşleri Ölçeği Dökmen, Z. Y. (1997). Çalışma, Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri ile Ev İşleri ve Depresyon Arasındaki İlişki, Türk Psikoloji Dergisi, 12 (39), 39-53.
Evlilikte Problem Çözme Ölçeği Baugh. C. W., Avery, A.W. and Sheets-Haworth. K.L. (1982). Marital Problem-Solving Scale: A measure to assess relationship conflict
negotiation ability. Family Therapy. 9;1:43-51. 
Hünler,O.S. ve Gençöz, T. (2002). Cinsiyet, e􀃷itim, cinsiyet rolü ile evlilik doyumu ve e􀃺le alg􀃕lanan benzerlik aras􀃕ndaki ili􀃺kiler. XII. Ulusal Psikoloji
Kongresi.
Expressed Emotion Scale Berksun, O.E., (1992). Şizofrenide aile faktörü: Expressed Emotion (EE) ölçek geliştirme ve uyarlama denemesi (Family factor schizophrenia: Developing and adapting an expressed emotion scale. Unpublished doctorate thesis). Ankara Üniveristesi Tıp Fakültesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
External Evaluations Scale Judge, T. A., Locke, E. A., Durham, C. C., & Kluger, A. N. (1998). Dispositional effects on job and life satisfaction: The role of core evaluations. Journal of Applied Psychology, 83, 17-34. Korkmaz, H. T. (2010).The Relationship of Categories of Work Events To Affective  States and Attitudes in the Workplace: A Test of the Affective Events Theory
Eyberg Child Behavior Inventory Eyberg, S. & Robinson, E. A. (1983). Conduct problem behavior: Standardization of a behavioral scale with adolescents. Journal of Clinical Child Psychology, 12, 347-354. Baydar, N., Kuntay, A., Goksen, F., Yagmurlu, B., & Cemalcilar, Z. (2007). Eyberg Child Behavior Inventory- TR, Unpublished Manuscript.
Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu  Eysenck SBG, Eysenck HJ, Barrett P (1985) A revised version of the psychoticism scale. Pers Individ Dif, 6: 21–29. Karancı N., Dirik G., Yorulmaz O. (2007). Eysenck Kisilik Anketi-Gözden geçirilmis Kısaltılmıs Formu’nun (EKA-GGK) Türkiye’de Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalısması, Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3)
Fagerström Nikotin Bağımlılığı Ölçeği  Fagerström, K. O. (1978). Measuring degree of physical dependence to tobacco smoking with reference to individualization of treatment. Addictive Behaviors, 3, 235–240. Uysal, M. A., Kadakal, F., Karşidağ, C., Bayram, N. G., Uysal, O., & Yilmaz, V. (2004). Fagerstrom test for nicotine dependence: reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks, 52(2), 115-21.
Family Assessment Device Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster family assessment device*. Journal of marital and family therapy, 9(2), 171-180. Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı, Özgüzeliş Matbaası, Ankara
Family Environment Scale Moos, R. H & Moos, B. S. (2002). Family Environment Scale Manual. Third edition, Palo Alto, California. Eyüpoğlu, H. (2006). The Relationship Between Parental Emotion Expressivity, Children's Temperament and Children's Coping Strategy. Master Thesis. Middle East Technical University. Ankara
Family Support Inventory King, L. A., Mattimore, L. K., King, D. W., & Adams, G. A. (1995). Family support inventory for workers: A new measure of perceived social support from family members. Journal of Organizational Behavior, 16, 235–258. Aycan, Z., & Eskin, M. (2005). Relative contributions of childcare, spousal support, and organizational support in reducing work–family conflict for men and women: The case of Turkey, Sex Roles, 53(7), 453-471.
Feedback Seeking Motives Scale Tuckey M., Brewer N., & Williamson P. (2002). The influence of motives and goal orientation on feedback seeking. Journal of Occupational Psychology, 75, 195-21. Tayfur, Ö. (2006). Antecedents of Feedback Seeking Behaviors. Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ
Fisher Boşanmaya Uyum Ölçeği  Fisher, B. F. (1976). Identifying and Meeting Needs of Formerly-married People Through a Divorce Adjustment Seminar: Bruce Franklin Fisher (Doctoral dissertation, University of Northern Colorado). Yılmaz, A. E. (2002). The prediction of divorced parents’ emotional/social adjustment and psychological distress from perceived power/control over child-related concerns, perceived social support, and demographic characteristics. Unpublished masters thesis, Middle East Technical University, Ankara.
Flexibility and Cohesion Evaluation Scales-IV  Olson, D. H., Gorall, D. M., & Tiesel, J. W. (2004). FACES IV Package, Administrative Manual. Minneapolis, MN: Life Innovations, Inc Çelimli, Ş. (2009). A Comparative Study of Family functioning Processes of Families With A Achild With Autism In Turkeyand In The United States
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Weissman, A. N., & Beck, A. T. (1978). Development and validation of the Dysfunctional Attitude Scale: A preliminary investigation. Şahin, N.H., Şahin, N.: 1992 Reliability and Validity of the Turkish Version of the Automatic Thoughts Questionnaire”, Journal of Clinical Psychology, 48:334-340.
Fried ve Rosenman’ın Kişilik Envanteri Friedman, M., & Rosenman, R. H. (1974). Type A behavior and your heart. Fawcett. Arıkan, Ç. & Aktaş, A. (1988). 'Kişilik Özellikleri İle Aile ve Çevre Yaşantısının Kalp Hastalığının Oluşumuna Etkisi,' XXN, Ulusal Psikiyatri. ve Nörolojik Bilimler Kongresi (Ankara: GATA): 725.726.
Geçmişi Anlamlandırma Ölçeği  Santor, D. A., & Zuroff, D. C. (1994). Depressive symptoms: Effects of negative affectivity and failing to accept the past. Journal of Personality Assessment, 63(2), 294-312. Boyacıoğlu, İ. (2006). Relationships Among Attachment Anxiety, Avoidance, Accepting the Past, and Autobiographical Memory. Master  Thesis. Middle East Technical University, Ankara. 
Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği  Gjesme, T. (1979). Future time orientation as a function of achievement motives, ability, delay of gratification, and sex. The Journal of Psychology, 101(2), 173-188. Öner, B. (2000). Future time orientation and relationships with the opposite sex. The Journal of Psychology,134 (3), 306-314.
Gençler için Kişilerarası Güven İnancı Ölçeği Randall, B. (2007). Survey notebook from late adolescents' competence study. Fargo, N. D: North Dakota State University.
Genel Adil Dünya İnancı Ölçeği  Dalbert, C. (1999). The world is more just for me than generally: About the personal belief in a just world scale’s validity. Social Justice Research, 12, 79–98. Göregenli, M. (2003). Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler, Tutumlar ve Deneyimler. İzmir Barosu Yayınları (İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü Projesi).
Genel Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği  Kay, A. C., & Jost, J. T. (2003). Complementary justice: effects of" poor but happy" and" poor but honest" stereotype exemplars on system justification and implicit activation of the justice motive. Journal of personality and social psychology, 85(5), 823. Yıldrım, N. (2010). Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllülerinin Adli Dünya İnançları, Sosyal Baskınlık Yönelimleri ve Sistemi Meşru Algılama Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin
General Health Questionnaire - 12 Goldberg, D., (1992) General Health Questionnaire (GHQ-12). Windsor, UK: NFER-Nelson. Kiliç, C., (1996) Genel Sağlık Anketi: güvenirlilik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 7: 3-9
Geriatrik Depresyon Ölçeği Scheikh, J. I. ve Yesavage, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontology, 5, 165- 173. Ertan, T. ve Eker, E. (2000). Reliability, validity, and factor structure of the Geriatric Depression Scale in Turkish elderly: Are there different factor structures for different cultures. International Psychogeriatrics, 12 (2), 163-172.
Geriatrik Kaygı Ölçeği Pachana, N. A., Byrne, G. J., Siddle, H., Koloski, N., Harley, E. ve Arnold, E. (2007). Development and validation of the Geriatric Anxiety Inventory. International Psychogeriatrics, 19 (1), 103-114. PAMİR AKIN, Duygu. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Psikolojik Kabul Düzeyi ve Kaygı Belirtileri Arasındaki İlişkiler Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 2010
Gestalt Temas Biçimleri Ölçeği Yeniden Düzenlenmiş Formu Woldt, A., & Kepner, J. (1968). Gestalt Contact Styles Questionnaire—Revised (GSCQ-R). Kent State University, Kent, Ohio. Gökdemir-Aktaş, C. (2002). Gestalt Temas Biçimleri Ölçeği Yeniden Düzenlenmiş Formun Türk Örnekleminde Faktör Yapısı, Geçerliği ve Güvenirliği.
Goal Orientation Questionnaire VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educational and  psychological Measurement, 57, 6, 995-1015. Tayfur, Ö. (2006). Antecedents of feedback seeking behaviors. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
Goldberg's Measure of Situationality Paulhus, D. L., & Martin, C. L. (1988). Functional flexibility: A new conception of interpersonal flexibility. Journal of personality and social psychology, 55(1), 88. Engin, E. (2004). The relationship between self-concept structure and behavioral flexibility: A model relating cognitive structures to behavioral patterns (Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY).
Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği Rust, J., & Golombok, S. (1986). The GRISS: A psychometric instrument for the assessment of sexual dysfunction. Archives of Sexual Behavior, 15, 157-165. Tuğrul, C., Öztan, N., & Kabakçı, E. (1993). Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği'nin standardizasyon çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 4, 83-88.
Görev Performansı Ölçeği  Beffort, N. ve Hattrup, K. (2003). Valuing task ve contextual performance: Experience, job roles and ratings of the importance of job behaviors. Applied H.R.M. Research, 8 (1), 17-32. Karakurum, M. (2005). The effects of person-organization fit employee job satisfaction, performance ve organizational commitment in a Turkish public organization. Unpublished master‟s thesis, Middle East Technical University.
Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği  Lennox, R.D. & Wolfe, R. N. (1984). Revision of the Self-Monitoring Scale Journal of Personality and Social Psychology, 46, pp. 1349–1364 Türetgen, Ö., İ., Cesur, S. (2006). Gözden Geçirimiş Kendini Ayarlama Ölçeği’ nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 9 (17), 1-17.
Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri -Kısa Formu  D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M. ve Maydeu-Olivares, A. (2002). Manual for the Social Problem Solving Inventory-revised
(SPSI-R). North Tonawanda: Multi-Health Systems.
Eskin, M. & Aycan, Z. (2009). Gözden geçirilmiş sosyal sorun çözme envanteri’nin Türkçe’ye (TR-SSÇE-G) uyarlanması güvenirlik ve geçerlik analizi. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 1-10.
Grup Sargınlığı Ölçeği  Dobbins, G. H. ve Zaccaro, S. J. (1986). The effects of group cohesion and leader behavior on subordinate satisfaction. Group & Organization Studies, 11, 203-219.                               Kidwell, R. E., Mossholder, K. W. ve Bennett, N. (1997). Cohesiveness and organizational citizenship behavior: A multilevel analysis using work groups and individuals. Journal of Management, 23, 775–793. Ceylan, S. (2010). Yurttaşlık performansı: Yapı geçerliği ve öncülleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Gruplar Arası İlişkiler Ölçeği Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 741-763. Bayram, F. N. (2008). Gender Roles, Ethics of Care and Social Dominance Orientation: A Femine View on Hierarchy. Master's Thesis. Boğaziçi University. İstanbul.
Guilt Inventory Kugler, K., & Jones, W. H. (1992). On conceptualizing and assessing guilt. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 318-327. Altın, M. (2009). A cross-cultural investigation of obsessive-compulsive disorder symptomology : the role of religiosity and religious affiliation. Yayınlanmamış doktora tezi, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Güçler ve Güçlükler Anketi Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of child psychology and psychiatry, 38(5), 581-586. Eremsoy, C. E. (2007). How do parental, familial, and child characteristics differentiate conduct-disordered children with and without psychopathic tendencies (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
Güdü Yönelimi Envanteri Barrick, M.R., Stewart, G.L. ve Piotrowski, M. (2002) Personality ve job performance: Test of the mediating effects of motivation among sales representatives. Journal of Applied Psychology, 87, 43-51. Muçaoğlu, D. (2006). Çalışanların arkadaşlık, başarı ve statü çabaları ve bu çabaların örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe üniversitesi.
Güvence Arama Ölçeği  Coyne, J. C. (1976). Toward an interactional description of depression. Psychiatry, 39, 28-40. Gençöz, T., & Gençöz, F. (2005). Psychometric properties of the reassurance-seeking scale in a Turkish sample. Psychological Reports, 96, 47-50.
Hacettepe Kişilik Envanteri Özgüven, İ. E. (1992). Hacettepe kişilik envanteri. Ankara, Odak Ofset Matbaacılık.
Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği Gökler, B., & Öktem, F. (1985). Bir gecekondu ilkokulu öğrencilerinde ruhsal uyum taraması. Toplum ve hekim, 36, 24-27.
Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. Br. Journal of Medical Psychology 32: 50-55. Yazıcı, K., Demir, B., Tanrıverdi, N., Karaağaoğlu, E., Yolaç, P. (1998). Hamilton anksiyete değerlendirme ölçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(2), 114- 117.
Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği Hamilton, M.A. (1960). Rating scalefor depression. Journal of Neurology, Neurosurgery, Psychiatry, 23: 56-62. Akdemir, A., Örsel, S. D., Dağ, İ., Türkçapar, H. M., İşcan, N. ve Özbay, H. (1996). Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ)‟nin geçerliği, güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 4(4), 251-259.
Hastalığa ve Tedaviye Yönelik Öznel Algılar  Gökler, I. (2008). Sistem yaklaşımı ve sosyal-ekolojik yaklaşım çerçevesinde oluşturulan kavramsal model temelinde kronik hastalığı olan çocuklar ve aileleri psikolojik uyumun yordanması. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta psychiatrica scandinavica, 67(6), 361-370. Aydemir, Ö., Güvenir, T., Küey, L., & Kültür, S. (1997). Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 8(4), 280-7.
Heppneer ve Petersen Problem Çözme Envanteri Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29(1), 66. Sahin, N., Sahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.
Her Yaş için Uygun Dindarlık Yönelimi Ölçeği Gorsuch, R. L., & Venable, G. D. (1983). Development of an" Age Universal" IE scale. Journal for the Scientific Study of Religion, 181-187. Kötehne, G. (1999). Religious orientation and personality. Unpublished master’s thesis. Boğaziçi University, İstanbul, Turkey.
Hristiyanlığa ve Hz. İsa'ya İlgi Çayır, C. (2008). Türkiye'de din değiştirip Hıristiyanlığa geçişin psikososyal etkenleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi ABD
Hollanda Yeme Davranışları Ölçeği Van Strien, T., Frijters, J. E., Bergers, G., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International Journal of Eating Disorders, 5(2), 295-315. Tekok, A. K. (1988). An analysis of the Dutch eating behavior questionnaire and its correlation with neurotic personality traits. Unpublished master’s thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Home Demands Scale Peeters, M. C. W., Montgomery, A. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2005). Balancing work and home: How job and home demands are related to burnout. International Journal of Stress Management, 12(1), 43-61. Bıçaksız, P. (2009). The Effects of Gender Role Ideology, Role Salience, Role Demands and Core Self-Evaluations on Work-Family Interface. Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY.
Home Observation for Measurement of The Environment Bradley, R.H., & Caldwell, B, M. (1984). The relations of infants’ home environments to achievement test performance in first grade: A follow-up study. Child Development, 55, 803-809. Baydar, N., & Bekar, O. (2007). HOME-TR observation and interview scales, Unpublished Manuscript. Retrieved May 25, 2009, from http://portal.ku.edu.tr/~tecge/index.htm.
House ve Rizzo’nun İş Stresi Ölçeği House, R. J., & Rizzo, J. R. (1972). Role conflict and ambiguity as critical variables in a model of organizational behavior. Organizational behavior and human performance, 7(3), 467-505. Efeoğlu, İ. E. (2006). İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı., Adana.
Hudson ve Ricketts Homofobi Ölçeği Hudson, W., & Rickett, W. (1980). A strategy fort he measurement of homophobia. Journal of Homosexuality, 5, 357-372. Sakallı, N. & Uğurlu, O. (2001). Effects of social contact with homosexuals on heterosexual Turkish university students attitudes towards homosexuality. Journal of Homosexuality, 42 (1), 53-62.
Impact of Event Scale-Revised Weiss, D., & Marmar, C. (1997). The Impact of Event Scale-Revised. Wilson, J., Keane, T. editors. Assessing psychological trauma and PTSD. New York: Guilford. Çorapçıoğlu, A., Yargıç, İ., Geyran, P., & Kocabaşoğlu, N. (2006). “Olayların Etkisi Ölçeği” (IES-R) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. New/Yeni Symposium Journal, 44 (1), 14-22.
Independent-Interdependent Self-construal Scale Singelis, T. (1994). The measurement of independent and interdependent selfconstruals. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(5), 580-591. Hünler, O. S. (2007). Factors related to psychological problems and life satisfaction of newcomer Turkish immigrants in the Netherlands. Unpublished doctorate thesis, Middle East Technical University.
Interparental Conflict Questionnaire Porter, B., & O’Leary, K.D. (1980). Marital discord and childhood behavior problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 8, 287-295. Sumer, N., Sayıl, M., Kazak-Berument, S., Selcuk, E., Günaydin, G., Harma, M., Salman, S., Dogruyol, B., & Ozturk, A. (2008). The role of the attachment, caregiving, and family dynamics on child development. Incompleted project. Grant No: TUBITAK-105K102.
Interpersonal Schema Questionnaire Hill, C. R., & Safran, J. D (1994). Assessing interpersonal schemas: Anticipated responses of significant others. Journal of Social and Clinical Psychology, 13, 366-366. Boyacioglu(Soygüt), G., & Savasir, I (1995). The standardization, validity and reliability study of the interpersonal schema questionnaire (ISQ) for Turkish university students. Turkish Journal of Psychology, 35, 40-58.
Introjected Regulation (Controlled Motivation) Questionnaire Assor, A., Roth, G., & Deci, E. L. (2004). The Emotional Costs of Parents' Conditional Regard: A Self Determination Theory Analysis. Journal of Personality, 72(1), 47-88. Helvacı, E. (2010). The impact of perceived parental control on internalization and ego-depletion. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University.
Iowa-Hollanda Karşılaştırma Yönelimi Ölçeği Gibbons, F. X., & Buunk, B. P. (1999). Individual differences in social comparison: development of a scale of social comparison orientation. Journal of personality and social psychology, 76(1), 129. Teközel, M. (2000). Sosyal karşılaştırma süreçlerinde benliğin olumlu değerlendirilmesi ihtiyacının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
Items for Job and Income Satisfaction Beydoğan, B. (2008). Self-construal differences in perceived work situation and well-being (Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY).
İletişim Becerileri Envanteri Ersanlı, K., & Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi, 10, 7-12.
İletişim Şekilleri Ölçeği Christensen, A., & Sullaway, M. (1984). Communication patterns questionnaire. Unpublished manuscript, University of California, Los Angeles. Malkoç, B. (2001). The relationship between communication patterns and marital adjustment. Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
İlişki Anketi  Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226. Sümer, N. & Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stillerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürler arası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 71-106.
İlişki İstikrarı Ölçeği  Rusbult, C. E., Martz, J. M., & Agnew, C. R. (1998). The investment model scale: Measuring commitment level, satisfaction level, quality of alternatives, and investment size. Personal Relationships, 5, 357-391. Büyüksahin, A., Hasta, D., & Hovardaoğlu, S. (2005). İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. Türk Psikoloji Yazıları, 8 (16), 25-35.
İlişkilerde İnanç Envanteri Kalkan, M. (2006). İlişkilerde inanç envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25(3), 45-51.
İlişkilerde Yükleme Ölçeği  Fincham, F. D., & Bradbury, T. N. (1992). Assessing attributions in marriage: The relationship attribution measure. Journal of Personality and Social Psychology, 62 (3), 457-468. Tutarel-Kıslak, S. (1999). İliskilerde yükleme ölçeğinin (İYÖ) güvenirlik ve geçerlik çalısması. 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 7 (3), 193-199.
İntihar Olasılığı Ölçeği  Cull, J.G. ve Gill, W.S. (1988). Suicide Probability Scale (SPS) Manual. LA: Western Psychological Services. Atlı, Z., Eskin, M., & Dereboy, Ç. (2009). İntihar Olasılığı Ölçeğinin (İOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 12, 111-124.
İslam'dan Dönmenin Temel Nedenleri Çayır, C. (2008). Türkiye’de Din Değiştirip Hıristiyanlığa Geçişin Psiko-Sosyal Etkenleri. Doktora Tezi, UÜ Sos. Bil. Enst., Bursa, (s 115).
İş Aile Çatışması Ölçeği  Netemeyer, R.G., Boles, J.S. ve McMurrian, R. (1996) “Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales”, Journal of Applied Psychology, 81: 400-409. Efeoğlu, İ. E. (2006). İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İş Doyumu Ölçeği Şahin, N.H., Batıgün, A.D. (1997). Bir Özel Hastane Sağlık Personelinde İş Doyumu ve Stres. Türk Psikoloji Dergisi, 12 (39), 57- 71.
İş Doyumu Ölçeği  Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assesment, cause and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Ceylan, S. (2009). İş Doyumu Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması. Yayınlanmamış çalışma, Ankara.
İş Güvenliği Davranışı Öz Yeterlik Ölçeği   Pettinger, C. B. (2000). Improving occupational safety&health intervations- a comparison of safety-efficacy&safety stages of change. Virginia Tech Applied Behaviour Systems Psychology Department. Doktora Tezi. Erisim: 2006. Googlescholar veritabanı. Akıncı, M. B. (2008). Güvenli iş davranışı; sosyal destek, öz yeterlik, ve bazı sosyo-psikolojik değişkenler tarafından kestirilebilir mi? Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İş Stresi Ölçeği Kaya, E. (2009). Özel okul öğretmenlerinin duygusal emek davranışını algılama biçimleri ile iş doyumları ve iş stresi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İşle Bütünleşme Ölçeği  Kanungo, R. N. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67, 341–349. Ceylan, S. (2010). Yurttaşlık performansı: Yapı geçerliği ve öncülleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşlevsel Faaliyetler Anketi Pfeffer, R. I., Kurosaki, T. T., Harrah Jr., C. H., Chance, J. M. Ve Filos, S. (1982). Measurement of activities of older adults in community. Journal of Gerontology, 37 (3), 323-329. Selekler, K., Cangöz, B. ve Karakoç, E. (2004). İşlevsel Faaliyetler Anketi’nin 50 yaş ve üzeri grupta Türk kültürü için uyarlama ve norm belirleme çalışması. Türk Nöroloji Dergisi, 10 (2), 102-107.
İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Walsh, J.P., Ashford, S. J., ve Hill, T. E. (1985). Feedback obstruction: The influence of the information enviroment on employee turnover intention. Human Relations, 38 (1), 23-46. Ok, A.B. (2007). Correlates of organizational commitment: A special emphasis on organizational communication. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University
Job Demands and Job Resources Scale Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E., & Schaufeli, W.B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management, 14, 121-141. Metin, Ü. B. (2010). The antecedents and consequences of burnout, work engagement and workaholism. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University
Job Diagnostic Survey Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60, 159-170. Bilgic, R. (1999). A different way of testing the interaction between core job dimensions and growth need strength (GNS). In J. Axelsson, B. Bergman, & J. Eklund (Ed.), Proceedings of the International Conference on TQM and Human Factors (pp. 210-215).
Job/Home Demands Scale   Peeters, M. C. W., Montgomery, A. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2005). Balancing work and home: How job and home demands are related to burnout. International Journal of Stress Management, 12(1), 43-61. Demokan, A. (2009). The influence of social support, perceived control, locus of control and job/home demands on coping with work-family conflict. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University.
Kaçınmacı / Yaklaşmacı Benlik Düzenleme Ölçeği Lockwood, P., Jordan, C. H., & Kunda, Z. (2002). Motivation by positive or negative role models: regulatory focus determines who will best inspire us. Journal of personality and social psychology, 83(4), 854. Doğruyol, B. (2008). The impact of parental control and support on the development of chronic self-regulatory focus. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.
Kadın Yöneticilere İlişkin Tutum Ölçeği  Sakallı-Ugurlu, N., & Beydogan, B. (2002). Turkish college students' attitudes toward women managers: The effect of patriarchy, sexism, and gender differences. Journal of Psychology, 136, 1-11. Sakallı-Ugurlu, N., & Beydogan, B. (2002). Turkish college students' attitudes toward women managers: The effect of patriarchy, sexism, and gender differences. Journal of Psychology, 136, 1-11.
Kadın Yöneticilerin Başarılarına İlişkin Yüklemeler Ölçeği Özkan, D. (2006). The relationship between attribution related to acquisition of managerial position by women, attitudes toward women managers, sexism and differences. Unpublished master‟ s thesis, Middle East Technical University.
Kadının Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeği Kuzgun, Y. ve Sevim, A. S. (2004). Kadınların Çalısmasına Karsı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki  liski. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 14-27.
Kardeş İlişkisi Ölçeği  Çavdar, A. (2003). The self-with –sibling representation and the pedipal themes in the sibling relationship. Unpublished Master’s Thesis, Bogaziçi University, Istanbul, Turkey
KA-S  Empatik Eğilim Ölçeği - Çocuk Formu Kaya, A., Siyez, D.M. (2010). KA-S  Çocuk ve Ergenler  çin Empatik Egilim Ölçegi: Gelistirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. Egitim ve Bilim 35 (156), 111-125 Kaya, A., Siyez, D.M. (2010). KA-S  Çocuk ve Ergenler için Empatik Egilim Ölçegi: Gelistirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. Egitim ve Bilim 35 (156), 111-125
KA-S  Empatik Eğilim Ölçeği- Ergen Formu Kaya, A., Siyez, D.M. (2010). KA-S  Çocuk ve Ergenler  çin Empatik Egilim Ölçegi: Gelistirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. Egitim ve Bilim 35 (156), 111-125 Kaya, A., Siyez, D.M. (2010). KA-S  Çocuk ve Ergenler için Empatik Egilim Ölçegi: Gelistirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. Egitim ve Bilim 35 (156), 111-125
Katılımcı Liderlik Ölçeği Sinha, J. B. P. (1995). The cultural context of leadership and power. New Delhi: Sage. Aycan, Z. ve Fikret-Paşa, S. (2003). Career choices, job selection criteria, and leadership preferences in a transitional nation: The case of Turkey. Journal of Career Development, 30 (2), 129-144.
Katılımcı Rolü Ölçeği Salmivalli, C., & Voeten, M. (2004). Connections between attitudes group norms, and behaviour in bullying situations. International Journal of Behavioral Development, 28 (3), 246-258. Ergül, A. (2009). Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı Rolü Gruplarında Tepkisel-Amaçlı Saldırganlık ve Toplumsal Konum. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi
Kaygı Duyarlığı İndeksi  Reiss, S., Peterson, R. A., Gurski, D. M., & McNally, R. J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency, and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy, 24, 1–8. Ayvaşık, B. (2000). Kaygı duyarlığı indeksi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 15 (46), 43-57.
Kendini Ayarlama Ölçeği Gangestad, S., & Snyder, M. (1985). " To carve nature at its joints": On the existence of discrete classes in personality. Psychological Review, 92(3), 317. Bacanlı, H. (1990). Kendini ayarlama becerisinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, AÜSBE:Ankara.
Kendini Düzenleme Ölçeği Kısa Formu  Marques, J. M., İbanez, M. İ., Ruiperez, M. A., Moya, J. ve Ortet, G. (2005). The self regulation inventory: Psychometric properties of a health related coping measure. Personality and İndividual Differences, 39, 1043-1054. Alan, H. (2008). Diyabetes Mellitus'da gözlenen duygusal ve kendini düzenleme stratejileri ile bu faktörlerin genel iyilik hali ve fiziksel sağlıkla ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi.
Kendini Toparlama Gücü Ölçeği Wagnild, G. ve Young, H. M. (1993). Development and Psychometric Evaluation of The Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 1 (2). Terzi, Ş. (2006). Kendini Toparlama Gücü Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi, 26, 77-86.
Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği  Kerns, K. A., Klepac, L. & Cole, A. (1996). Peer relationships and preadolescents’ perceptions of security in the child–mother relationship. Developmental Psychology, 32, 457–466. Sümer, N. & Anafarta Şendağ, M. (2009). Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma, Benlik Algısı ve Kaygı. Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), 86-101.
Kısa Düşünme İhtiyacı Ölçeği  Epstein, S., Pacini, R., Denes-Raj, V., Heier, H. (1996). Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking styles. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 390-405. Gülgöz, S. & Sadowski, C. J. (1995). Düşünme ihtiyacı ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve öğrenci başarısı göstergeleri ile korelasyonu [Turkish adaptation and correlation of the need for cognition scale with the indices of student success]. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 10 (35), 15-24.
Kısa Form Otantiklik Ölçeği Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and research. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, 38, 283-357. Philadelphia: Elsevier, Inc İmamoğlu, E. O., Günaydın, G., & Selçuk, E. (2009). Individuation and relatedness as predictors of the authentic self: Beyond idiocentricism, allocentricism and gender. Manuscript under Review.

 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org